În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Casa Națională de Asigurări de Sănătate pune urmatoarele acte normative in transparenta decizionala

Publicat în data de 20.05.2022

Programul întâlnirilor cu Colegiul Medicilor din România, precum şi cu organizaţiile patronale, sindicale şi profesionale reprezentative din domeniile medicale vizate de proiectele de acte normative, organizate în vederea consultării/negocierii referitoare la

 Proiectul de hotărâre de Guvern pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022, cu modificările şi completările ulterioare;

și

Proiectul de ordin pentru modificarea și completarea prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022, cu modificările şi completările ulterioare;

I .Consultări cu organizaţiile patronale, sindicale şi profesionale reprezentative din domeniile medicale vizate de proiectele de acte normative:

 Data Ora de la care se desfăşoară întâlnirea Segmentul de asistenţă medicală
25 mai ora 1000 – 1100 – Asistenţa medicală primară
ora 1130 – 1230 – Asistența medicală ambulatorie de medicină fizică și de reabilitare
ora 1300 – 1400 – Consultaţii de urgenţă la domiciliu şi activităţi de transport sanitar neasistat

II. Negocieri cu: Colegiul Medicilor din România

Data Ora de la care se desfăşoară întâlnirea Denumirea organizaţiei
26 mai ora 1400 – 1530 Colegiul Medicilor din România

În cadrul întâlnirilor organizate în vederea consultărilor cu organizațiile patronale, sindicale și profesionale reprezentative din domenii medicale ce fac obiectul proiectelor de acte normative precum și în vederea negocierilor cu Colegiul Medicilor din România, se vor discuta strict propunerile ce fac obiectul proiectelor de acte normative publicate pe pagina web a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate în secțiunea “Transparență decizională 2022”, actualizate în data de 02.05.2022.”


Publicat în data de 19.05.2022

Proiectul  de ordin pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022, însoțit de referatul de aprobare.

Text integral(descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat în data de 19.05.2022

Proiectul de ordin al ministrului sănătății și al președintelui CNAS pentru pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 78/14/2018 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2017 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru personalul încadrat în unităţile sanitare şi ale art. 34 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, însoțit de referatul de aprobare –forma actualizată.

Text integral(descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat în data de 17.05.2022

Proiect de ordin al ministrului sănătății și al președintelui CNAS privind stabilirea condiţiilor pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor articolului I, punctul 13^1 si 13^2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2018 privind reglementarea unor măsuri în domeniul sănătății, aprobată prin Legea nr. 109/2022.

”Observațiile si propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite pana în cea de a 10-a zi de la data afișării pe site a proiectului.

Persoana de contact: Laura Malinetescu – email: laura.malinetescu@casan.ro

Text integral(descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat în data de 16.05.2022

Proiect de ordin al ministrului sănătății și al președintelui CNAS pentru pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 78/14/2018 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2017 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru personalul încadrat în unităţile sanitare şi ale art. 34 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, însoțit de referatul de aprobare.

”Observațiile si propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite pana în cea de a 10-a zi de la data afișării pe site a proiectului.

Persoana de contact: Laura Malinetescu – email: laura.malinetescu@casan.ro

Text integral(descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat în data de 16.05.2022

Proiect de ordin al ministrului sănătății, președintelui CNAS și al al directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 8 alin. (3^9) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, însoțit de referatul de aprobare.

”Observațiile si propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite pana în cea de a 10-a zi de la data afișării pe site a proiectului.

Persoana de contact: Laura Malinetescu – email: laura.malinetescu@casan.ro

Text integral(descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat în data de 11.05.2022

Proiectul de ordin pentru completarea Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 641/2021 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice și medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă și de zi, precum și a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice și medicale pentru care  se solicită reconfirmarea, însoțit de referatul de aprobare.

Text integral(descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat în data de 02.05.2022

Proiectul de ordin pentru modificarea şi completarea  Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.1068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022, forma actualizată, în urma analizei propunerilor și observațiilor asociațiilor și organizațiilor de pacienți, reprezentative la nivel național.

„Observațiile și propunerile privind proiectul de act normativ se pot transmite până în data de 20 mai 2022.

Propunerile și observațiile se vor referi strict la modificările și completările propuse prin proiectul de act normativ, pentru a putea fi luate în considerare la analiza ulterioară împreună cu organizațiile și instituțiile nominalizate la art. 229 alin. (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare și la elaborarea formei finale a proiectului de act normativ ce va fi supusă aprobării.

Persoana de contact: doamna Georgeta Ghintuială – e-mail: georgeta.ghintuială@casan.ro.”

Text integral(descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat în data de 02.05.2022

Proiectul de hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022, forma actualizată, în urma analizei propunerilor și observațiilor asociațiilor și organizațiilor de pacienți, reprezentative la nivel național.

„Observațiile și propunerile privind proiectul de act normativ se pot transmite până în data de 20 mai 2022.

Propunerile și observațiile se vor referi strict la modificările și completările propuse prin proiectul de act normativ, pentru a putea fi luate în considerare la analiza ulterioară împreună cu organizațiile și instituțiile nominalizate la art. 229 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare și la elaborarea formei finale a proiectului de act normativ ce va fi supusă aprobării.

Persoana de contact: doamna Georgeta Ghintuială – e-mail: georgeta.ghintuială@casan.ro.”

Text integral(descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat în data de 27.04.2022

Proiectul de ordin pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1782/576/2006 privind înregistrarea și raportarea statistică a pacienților care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă și spitalizare de zi, însoțit de referatul de aprobare.

Text integral(descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat în data de 27.04.2022

Proiectul de ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 641/2021 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi, precum şi a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmarea, însoțit de referatul de aprobare.

Text integral(descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat în data de 20.04.2022

Proiectul de ordin pentru modificarea şi completarea  Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.1068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022, în curs de actualizare.


Publicat în data de 20.04.2022

Proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sanatate  pentru anii 2021 – 2022, în curs de actualizare.


Publicat în data de 19.04.2022

Proiectul de ordin privind modificarea şi completarea Anexei nr. 3 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1782/576/2006 privind înregistrarea și raportarea statistică a pacienților care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă și spitalizare de zi, însoțit de referatul de aprobare.

Text integral(descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat în data de 19.04.2022

Proiectul de hotărâre de Guvern pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind asistenţa medicală transfrontalieră, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 304/2014, însoţit de Nota de fundamentare.

Observațiile și propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite până în cea de a 10-a zi de la data afișării pe site a proiectului.

Persoana de contact: Simona Coroi – email: pnc@casan.ro

Text integral(descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat în data de 14.04.2022

Proiectul de ordin privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1822/1105/2020 pentru punerea în aplicare a prevederilor art. IV alin. (2) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 180/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, precum şi pentru stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea concediilor medicale, însoțit de referatul de aprobare.

Text integral(descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat în data de 14.04.2022

Proiectul de ordin privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 68/101/2021 pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii, privind plata furnizorilor de servicii medicale aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, care desfăşoară activitatea de vaccinare şi de testare cu teste rapide antigen din proba nazofaringiană în vederea depistării infecţiei cu SARS-CoV-2, însoțit de referatul de aprobare.

Text integral(descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat în data de 14.04.2022

Proiectul de ordin privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 705/2021 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale şi medicamente – formulare unice pe ţară, fără regim special, însoțit de referatul de aprobare.proiectul de Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 705/2021 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale şi medicamente – formulare unice pe ţară, fără regim special, însoțit de referatul de aprobare.

Text integral(descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat în data de 14.04.2022

Proiectul de ordin pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022, însoțit de referatul de aprobare.

Text integral(descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat în data de 13.04.2022

Proiectul de ordin pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1192/745/2020 pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical şi a instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza cărora se acordă indemnizaţii asiguraţilor din sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi din sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, însoţit de referatul de aprobare.

Observațiile și propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite până în cea de a 10-a zi de la data afișării pe site a proiectului.

Persoane de contact: Camelia DULEA – e-mail: camelia.dulea@casan.ro

                                                 Catrinela POPA – email: catrinela.popa@casan.ro

Text integral(descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat în data de 12.04.2022

Proiectul de ordin pentru modificarea și completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017, însoţit de referatul de aprobare.

Observațiile și propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite până în cea de a 10-a zi de la data afișării pe site a proiectului.

Persoana de contact: Camelia DULEA – e-mail: camelia.dulea@casan.ro

Text integral(descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat în data de 05.04.2022

Proiectul de ordin pentru modificarea Anexei nr. 17 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare  în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022, însoţit de referatul de aprobare.

Text integral(descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat în data de 29.03.2022

Proiectul de ordin pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr 674/252/ 2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu,însoţit de referatul de aprobare.

Observațiile și propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite până în cea de a 10-a zi de la data afișării pe site a proiectului.

Persoana de contact: Oana Ingrid MOCANU– e-mail: oanaingrid.mocanu@casan.ro

Text integral(descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat în data de 23.03.2022

Proiectul de ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022, precum şi prelungirea aplicării prevederilor acestuia, forma actualizată.

Text integral(descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat în data de 18.03.2022

Proiectul de ordin pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2022 şi 2023.

Observațiile și propunerile  se pot transmite la adresa de email: mihaela_iosif@casan.ro

Text integral(descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat în data de 15.03.2022

Proiectul de ordin privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 705/2021 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale şi medicamente – formulare unice pe ţară, fără regim special, însoţit de referatul de aprobare.

Text integral(descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat în data de 15.03.2022

Proiectul de ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea Anexei 2 la Ordinul nr. 1192/745/2020 pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical şi a instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza cărora se acordă indemnizaţii asiguraţilor din sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi din sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, însoţit de referatul de aprobare.

Observațiile și propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite până în cea de a 10-a zi de la data afișării pe site a proiectului.

Persoana de contact: Camelia DULEA – e-mail: camelia.dulea@casan.ro

Text integral(descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat în data de 11.03.2022

Proiectul de ordin pentru modificarea şi completarea Anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, însoţit de referatul de aprobare.

Text integral(descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat în data de 10.03.2022

Proiectul de ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1070/628/2021 privind aprobarea criteriilor ce stau la baza îndeplinirii atribuţiilor comisiilor constituite în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022, însoţit de referatul de aprobare.

Text integral(descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat în data de 10.03.2022

Proiectul de ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1069/629/2021 privind aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a comisiilor constituite în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022, însoţit de referatul de aprobare.

Text integral(descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat în data de 10.03.2022

Proiectul de ordin pentru completarea ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr.868/542/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigații paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate și a Instrucțiunilor privind utilizarea și modul de completare a biletului de trimitere pentru investigații paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, însoţit de referatul de aprobare.

Text integral(descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat în data de 03.03.2022

Minută Dezbatere Publică din data de 17.02.2022 cu privire la:
Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022.
Proiectul de Ordin pentru modificarea și completarea prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022, precum şi prelungirea aplicării prevederilor acestuia.

Text integral(descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat în data de 03.03.2022

Proiectul de Ordin al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea şi completarea Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1549/2018 privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calităţii de asigurat, însoţit de referatul de aprobare.

Text integral(descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat în data de 21.02.2022

Proiectul de Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022, precum şi prelungirea aplicării prevederilor acestuia, forma actualizată.

Text integral(descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat în data de 21.02.2022

Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sanatate pentru anii 2021 – 2022, forma actualizată.

Text integral(descarcă fișier în format „pdf ”)

Notă fundamentare(descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat în data de 17.02.2022

Dezbatere Publică:
Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022.
Proiectul de Ordin pentru modificarea și completarea prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022, precum şi prelungirea aplicării prevederilor acestuia.

Text integral(descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat în data de 10.02.2022

Proiectul de Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022, precum şi prelungirea aplicării prevederilor acestuia, forma actualizată.

Text integral  →  (descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat în data de 28.01.2022

Proiectul de Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022, precum şi prelungirea aplicării prevederilor acestuia.

Observațiile și propunerile privind proiectul de act normativ se pot transmite până în cea de a 10-a zi de la data afișării pe site a proiectului.

Persoana de contact: doamna Mihaela Luca – e-mail: mihaela.luca@casan.ro

Text integral  →  (descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat în data de 27.01.2022

Proiectul de Hotărâre a a Guvernului pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiții „Sistem INTEGRAT de Management în Sistemul de Asigurări Sociale de Sănătate.”

Observațiile și propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite până în cea de a 10-a zi de la data afișării pe site a proiectului.

Persoana de contact: doamna Laura Malinetescu– e-mail: laura.malinetescu@casan.ro

Text integral  →  (descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat în data de 27.01.2022

Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022, forma actualizată.

Text integral  →  (descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat în data de 21.01.2022

Proiectul de Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1782/576/2006 privind înregistrarea și raportarea statistică a pacienților care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă și spitalizare de zi, însoţit de referatul de aprobare.

Text integral  →  (descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat în data de 21.01.2022

Proiectul de Ordin pentru completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 705/2021 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale şi medicamente – formulare unice pe ţară, fără regim special, însoţit de referatul de aprobare.

Text integral  →  (descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat în data de 20.01.2022

Proiectul de Ordin pentru modificarea și completarea Anexei nr. 2 la Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 641/2021 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi, precum şi a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmarea,  însoţit de referatul de aprobare.

Text integral  →  (descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat în data de 17.01.2022

Proiectul de Ordin pentru modificarea Anexei nr. 50 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022,  însoţit de referatul de aprobare.

Text integral  →  (descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat în data de 17.01.2022

Proiectul de Ordin  pentru modificarea şi completarea Anexei nr. 50 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022, însoţit de referatul de aprobare.

Text integral  →  (descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat în data de 11.01.2022

Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru completarea Capitolului XIV din Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022, însoţit de Nota de fundamentare.

Text integral  →  (descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat în data de 11.01.2022

Proiectul de Hotărârea Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022, însoţit de Nota de fundamentare.

Observațiile și propunerile privind proiectul de act normativ se pot transmite până în cea de a 10-a zi de la data afișării pe site a proiectului.

Persoana de contact: doamna Georgeta Ghintuială – e-mail: georgeta.ghintuială@casan.ro.

Text integral  →  (descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat în data de 05.01.2022

Proiectul de ordin modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 68/101/2021 pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii, privind plata furnizorilor de servicii medicale aflați în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate,  care desfăşoară activitatea de vaccinare, însoţit de referatul de aprobare.

Text integral  →  (descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat în data de 28.12.2021

Proiectul de ordin pentru modificarea prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor  asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022, însoţit de referatul de aprobare.

Text integral  →  (descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat în data de 28.12.2021

Proiectul de ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, însoţit de referatul de aprobare.

Text integral  →  (descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat în data de 28.12.2021

Proiectul de ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate privind modificarea anexelor nr. 1-a, 1-b şi 1-c la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 705/2021 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale şi medicamente – formulare unice pe ţară, fără regim special, însoţit de referatul de aprobare.

Text integral  →  (descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat în data de 16.12.2021

Proiectul de hotărâre a Guvernului privind modificarea unor acte normative referitoare la Programul pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor pentru pensionari.

Observațiile și propunerile privind proiectul de act normativ se pot transmite până în cea de a 10-a zi de la data afișării pe site a proiectului.

Persoana de contact: Cristian Nedu – e-mail: cristian.nedu@casan.ro.

Text integral  →  (descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat în data de 14.12.2021

Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022

Text integral  →  (descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat în data de 15.11.2021

Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 386 alin. (5) și (6) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, forma actualizată.

Text integral  →  (descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat în data de 11.11.2021

Proiect ordin  pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022, precum şi prelungirea aplicării prevederilor acestuia, însoţit de referatul de aprobare.

Text integral  →  (descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat în data de 05.11.2021

Proiect ordin pentru modificarea Anexei la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 887/2021 pentru aprobarea metodologiei de stabilire a preţurilor de referinţă şi a sumelor de închiriere corespunzătoare categoriilor şi tipurilor de dispozitive medicale, tehnologii şi dispozitive asistive destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, însoţit de referatul de aprobare.

Text integral  →  (descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat în data de 14.10.2021

Proiect ordin pentru modificarea Normelor privind stabilirea limitelor de asigurare pentru furnizorii care intră în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 346/2006

Text integral  →  (descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat în data de 11.10.2021

Proiect ordin pentru completarea Anexei 50 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022

Text integral  →  (descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat în data de 11.10.2021

Proiect ordin pentru aprobarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 68/101/2021 pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii, privind plata furnizorilor de servicii medicale aflați în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate,  care desfăşoară activitatea de vaccinare

Text integral  →  (descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat în data de 11.10.2021

Proiectul de hotărâre a Guvernului pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 386 alin. (5) și (6) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Observațiile și propunerile privind proiectul de act normativ se pot transmite până în cea de a 10-a zi de la data afișării pe site a proiectului.

Persoana de contact: Georgeta Ghintuială – e-mail: georgeta.ghintuiala@casan.ro.

Text integral  →  (descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat în data de 17.09.2021

Proiect ordin  pentru aprobarea metodologiei de stabilire a preţurilor de referinţă şi a sumelor de închiriere corespunzătoare categoriilor şi tipurilor de dispozitive medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

„Observațiile și propunerile privind proiectul de act normativ se pot transmite până în cea de a 10-a zi de la data afișării pe site a proiectului.

Persoana de contact: Adriana Constantin – e-mail: norme_dm@casan.ro.”

Text integral  →  (descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat în data de 14.09.2021

Proiect de ordin pentru modificarea și completarea Ordinului nr. 1092/745/2020 pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical şi a instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza cărora se acordă indemnizaţii asiguraţilor din sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi din sistemul de asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale

”Observațiile si propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite pana în cea de a 10-a zi de la data afișării pe site a proiectului.

Persoana de contact: Camelia DULEA – email: camelia.dulea@casan.ro

Text integral  →  (descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat în data de 14.09.2021

Proiect de ordin pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017

”Observațiile si propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite pana în cea de a 10-a zi de la data afișării pe site a proiectului.

Persoana de contact: Camelia DULEA – email: camelia.dulea@casan.ro

Text integral  →  (descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat la data de:  13.09.2021

Proiect de ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 68/101/2021 pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 4 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii

Text integral →  (descarcă fișier în format „pdf ” )


Publicat la data de:  09.09.2021

Proiect de ordin privind modificarea anexei nr. 1-d la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 705/2021 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale şi medicamente – formulare unice pe ţară, fără regim special

Text integral →  (descarcă fișier în format „pdf ” )


Publicat la data de:  13.08.2021

Proiect de ordin de aprobare a Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1-b şi 2-g la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 705/2021 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale şi medicamente – formulare unice pe ţară, fără regim special

Text integral →  (descarcă fișier în format „pdf ” )


Publicat la data de:  22.07.2021

Proiect de Hotărâre de Guvern, pentru aprobarea Listei cuprinzând categoriile de informaţii clasificate secret de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau deținute de Casa Națională de Asigurări de Sănătate precum și de către instituţiile aflate în subordinea acesteia și termenele de clasificare aferente acestora.

”Observațiile si propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite pana în cea de a 10-a zi de la data afisarii pe site a proiectului.

Persoana de contact: Monica Berendei,  – email: : infrastructuri.critice@casan.ro.”

Text integral  →   (descarca fisier in format „pdf”)


Publicat la data de:  19.07.2021

Proiect de ordin de aprobare a Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate  pentru organizarea și funcționarea activității de control a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și caselor de asigurări de sănătate

Text integral →  (descarcă fișier în format „pdf ” )


Publicat la data de:  19.07.2021

Proiect de ordin pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017

Text integral →  (descarca fisier in format „pdf”)


Publicat la data de: 14.07.2021

Proiect de Ordin pentru  aprobare al Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea Anexei nr. 23 C la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022

Text integral →  (descarca fisier in format „pdf”)


Publicat la data de: 13.07.2021

Proiect de Ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale şi medicamente – formulare unice pe ţară, fără regim special, însoţit de referatul de aprobare,

Notă: ”Observațiile și propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa de e-mail: norme_dm@casan.ro

Persoana de contact: Doamna Adriana Constantin”

Text integral →  (descarca fisier in format „pdf”)


Publicat la data de: 05.07.2021

Proiect de Ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii pubiice şi ai preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi

Text integral →   (descarca fisier in format „pdf”)


Publicat la data de: 02.07.2021

Proiect de ordin de aprobare a Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 868/542/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi a Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate

Text integral →   (descarca fisier in format „pdf”)


Publicat la data de: 01.07.2021

Proiect de ordin de aprobare a Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 867/541/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi a Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate

Text integral →   (descarca fisier in format „pdf”)


Publicat la data de: 30.06.2021

Proiect de Ordin al preşedintelui CNAS privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi, precum şi a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor  clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmarea

Text integral →  (descarca fisier in format „pdf”)


Publicat la data de: 09.06.2021

Proiect de HG pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 459/2004 privind desemnarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale ca furnizor de servicii de telecomunicaţii necesare sistemului informatic unic integrat al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi furnizorilor săi de servicii medicale

Observațiile si propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite pana in cea de a 10-a zi de la data afisarii pe site a proiectului.

Persoana de contact: Laura Malinetescu – email: laura.malinetescu@casan.ro

Postat: 09.06.2021

Text integral →  (descarca fisier in format „pdf”)


Publicat la data de: 07.06.2021

Proiect de ordin pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, criteriilor de evaluare a rezultatului medical şi indicatorii de rezultat pentru tratamentul cu medicamente cu acţiune antivirală directă pentru diferite forme clinice de infecţie cu VHC

Observațiile și propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite până în cea de-a 10-a zi de la data afișării pe site.

Persoană de contact Catrinela Popa– email: catrinela.popa@casan.ro

Text integral →  (descarca fisier in format „pdf”)


Publicat la data de: 04.06.2021

Proiect de ordin pentru aprobarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate privind aprobarea criteriilor ce stau la baza îndeplinirii atribuţiilor comisiilor constituite în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr.…./2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022

Text integral →  (descarca fisier in format „pdf”)


Publicat la data de: 04.06.2021

Proiect de ordin pentru aprobarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate privind aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a comisiilor constituite în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr.…./2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022

Text integral →  (descarca fisier in format „pdf”)


Publicat la data de: 31.05.2021

Proiect de ordin pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, criteriilor de evaluare a rezultatului medical şi indicatorii de rezultat pentru tratamentul infecţiei cronice cu virusul hepatitei C (VHC) la adulţi fără ciroză hepatică sau cu ciroză hepatică compensată, fără răspuns la tratamentul anterior cu medicamente cu acţiune antivirală directă

Observaţiile şi propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite până în cea de-a 10-a zi de la data afişării pe site.

Persoană de contact Catrinela Popa- email: catrinela.popa@casan.ro

Text integral →  (descarca fisier in format „pdf”)


Publicat la data de: 28.05.2021

Proiect de Ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. ………./2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022, actualizat

Text integral →  (descarca fisier in format „pdf”)


Publicat la data de: 18.05.2021

Proiectul de hotărâre pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022, actualizat

Text integral →  (descarca fisier in format „pdf”)


Publicat la data de: 07.05.2021

Proiect de Ordin pentru aprobarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 68/101/2021 pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 4 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID 19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii

Text integral →  (descarca fisier in format „pdf”)


Publicat la data de: 29.04.2021

Proiect de HG pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022, actualizat

Text integral →  (descarca fisier in format „pdf”)


Publicat la data de: 29.04.2021

Proiect de ORDIN  pentru completarea art.1 din Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 615/2010 privind aprobarea metodei de calcul al preţului de referinţă pentru medicamentele cu şi fără contribuţie personală prescrise în tratamentul ambulatoriu

Observațiile și propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite până în cea de-a 10-a zi de la data afișării pe site.

Persoană de contact Oana Ingrid Mocanu – email: oanaingrid.mocanu@casan.ro

Text integral →  (descarca fisier in format „pdf”)


Publicat la data de: 28.04.2021

Proiect HG pentru modificarea art. 13 din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006

„Observaţiile si propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite pana in cea de a 10-a zi de la data afisarii pe site a proiectului.

Persoana de contact: Laura Malinetescu – email: laura.malinetescu@casan.ro

Postat: 28.04.2021

Text integral →  (descarca fisier in format „pdf”)


Publicat la data de: 23.04.2021

Proiect de ORDIN pentru aprobarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 68/101/2021 pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 4 alin. (1) și (3) din Ordonanţa de urgenţă nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID 19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății

Text integral →  (descarca fisier in format „pdf”)


Publicat la data de : 23.04.2021

Proiect de ORDIN pentru modificarea Anexei 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 868/542/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi a Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate

Text integral →  (descarca fisier in format „pdf”)


Publicat la data de : 23.04.2021

Proiect de ORDIN de aprobare al Ordinului președintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate privind modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate  nr. 881/2018 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale şi medicamente – formulare unice pe ţară, fără regim special

Text integral →  (descarca fisier in format „pdf”)


Publicat la data de : 23.04.2021

Proiect de ORDIN pentru completarea prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019

Text integral →  (descarca fisier in format „pdf”)


Publicat la data de : 16.04.2021

Proiectul de ORDIN privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr.  ……… /2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022.

Persoană de contact: Adriana Constantin,

Observaţiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa:contract_metod@casan.ro, sau  contractcadru2021@gmail.com
Termenul limita pana la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ.

Text integral →  (descarca fisier in format „pdf”)  Sinteza_propuneri_norme


Publicat la data de : 14.04.2021

Proiect actualizat de HG pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul sanatatii

Text integral →  (descarca fisier in format „pdf”)


Publicat la data de : 09.04.2021

Proiectul de ORDIN de aprobare a Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru completarea prevederilor Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 840/2018 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi, precum şi a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmarea

Text integral →  (descarca fisier in format „pdf”)


Publicat la data de : 06.04.2021

Proiectul de HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii

Text integral →  (descarca fisier in format „pdf”)


Publicat la data de : 30.03.2021

Proiectul de ORDIN al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale  de Asigurări de Sănătate pentru  prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului   nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019, precum şi pentru modificarea și completarea acestuia

Text integral →  (descarca fisier in format „pdf”)


Publicat la data de : 25.03.2021

Proiect actualizat de HG privind prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019, pentru prorogarea unor termene, pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la aceasta, precum şi pentru prelungirea termenului de aplicare și modificarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018

Text integral →  (descarca fisier in format „pdf”)


Publicat la data de : 19.03.2021

Proiect HG privind prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019, pentru prorogarea unor termene, pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la aceasta, precum şi pentru prelungirea termenului de aplicare și modificarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018

Text integral →  (descarca fisier in format „pdf”)


Proiect HG pentru modificarea Statutului Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin HG nr.972/2006

”Observațiile şi propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite până în cea de a 10-a zi de la data afişării pe site a proiectului, respectiv 12.03.2021.

 Persoana de contact: consilier juridic Laura Malinetescu – email: laura.malinetescu@casan.ro.

Text integral →  (descarca fisier in format „pdf”)


Publicat la data de : 02.03.2021

Proiect HG pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-202

Observaţiile şi propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite la persoana de contact: Adriana CONSTANTIN – email: norme_dm@casan.ro si la numarul de telefon 0372 309 256

Observațiile si propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite pana în cea de a 10-a zi de la data afisarii pe site a proiectului.

Text integral →  (descarca fisier in format „pdf”)  Sinteza_propuneri


Publicat la data de : 19.02.2021

Proiectul de ORDIN privind modificarea şi completarea caracteristicilor tehnice şi a modalităţilor de eliberare şi utilizare ale cardului european de asigurări sociale de sănătate şi pentru aprobarea modelului certificatului provizoriu de înlocuire a cardului european de asigurări sociale de sănătate, precum şi a instrucţiunilor de completare şi a modalităţilor de eliberare şi utilizare ale acestuia, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 559 din 5 decembrie 2006, însoţit de referatul de aprobare;

Text integral →  (descarca fisier in format „pdf”)


Publicat la data de : 19.02.2021

Proiectul de ORDIN privind rambursarea şi recuperarea cheltuielilor reprezentând asistenţa medicală acordată în baza documentelor internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii la care România este parte, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 729 din 17 iulie 2009, însoţit de referatul de aprobare.

Text integral →  (descarca fisier in format „pdf”)


Publicat la data de : 16.02.2021

Proiectul de  ORDIN pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 4 alin. (1) și (3) din Ordonanţa de urgenţă nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID 19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății, insoţit de referatul de aprobare.

Text integral →  (descarca fisier in format „pdf”)


Publicat la data de : 05.02.2021

Proiect HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea capitolului XVI din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul  sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019

Text integral →  (descarca fisier in format „pdf”)


Publicat la data de : 25.01.2021

Proiect ORDIN pentru punerea in aplicare a prevederilor art.4 alin. (1) si (3) din Ordonanta de urgenta 3/2021 privind unele masuri pentru recrutarea si plata personalului implicat in procesul de vaccinare impotrica COVID 19 si stabilirea unor masuri in domeniul sanatatii.

E-mail pentru transmitere de observatii si propuneri : norme_crt@casan.ro

Text integral →  (descarca fisier in format „pdf”)


Publicat la data de : 11.01.2021

Proiect Hotarare pentru completarea Hotararii Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor nationale de sanatate pentru anii 2017 si 2018, cu masuri in domeniul programelor nationale de sanatate, in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-Cov-2

Text integral →  (descarca fisier in format „pdf”)


Publicat la data de : 08.01.2021

Proiect HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul  sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019

Text integral →  (descarca fisier in format „pdf”)


Publicat la data de : 08.01.2021

Proiect ORDIN pentru completarea prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui
Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019,

Text integral →  (descarca fisier in format „pdf”)

Proiect Ordin  privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 559/2006 pentru aprobarea caracteristicilor tehnice şi a modalităţilor de eliberare şi utilizare ale cârdului european de asigurări sociale de sănătate şi pentru aprobarea modelului certificatului provizoriu de înlocuire a cârdului european de asigurări sociale de sănătate, precum şi a instrucţiunilor de completare şi a modalităţilor de eliberare şi utilizare ale acestuia

Text integral →  (descarca fisier in format „pdf”)

Publicat la data de : 22.12.2020

Proiect Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1822/1105/2020 pentru punerea în aplicare a prevederilor art. IV alin. (2) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 180/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, pentru completarea Ordonanței de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, precum și pentru stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea concediilor medicale

Text integral →  (descarca fisier in format „pdf”)

Publicat la data de : 18.12.2020

Proiect Ordin pentru prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019, precum şi pentru  modificarea şi completarea acestuia

Text integral →  (descarca fisier in format „pdf”)

Publicat la data de : 15.12.2020

Proiect Ordin pentru aprobarea Metodologiei de acordare a stimulentului de risc pentru categoriile de persoane prevăzute la art. 8 alin. (1)  lit. f^1) din  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență

Text integral →  (descarca fisier in format „pdf”)

Publicat la data de : 10.12.2020

Proiect HG privind prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul  sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019, precum și pentru prorogarea unor termene și completarea Anexei nr.2 la hotarăre

Text integral →  (descarca fisier in format „pdf”)

Publicat la data de : 25.11.2020

Proiect ordin  pentru completarea prevederilor Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 840/2018 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi, precum şi a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmarea

Text integral →  (descarca fisier in format „pdf”)

Publicat la data de : 18.11.2020

Proiect Ordin  al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019

Text integral →  (descarca fisier in format „pdf”)

Publicat la data de : 05.11.2020

Proiect HG pentru modificarea şi completarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019, și pentru modificarea unor termene

Text integral →  (descarca fisier in format „pdf”)

Publicat la data de : 29.10.2020

Proiect Ordin privind completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 881/2018 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii  medicale şi medicamente – formulare unice pe ţară, fără regim special

Text integral →  (descarca fisier in format „pdf”)

Proiect modificare HG privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018, precum si pentru stabilirea unor masuri în domeniul programelor naţionale de sănătate, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-Cov – 2

Text integral →  (descarca fisier in format „pdf”)

Publicat la data de : 26.10.2020

Proiect Ordin de aprobare al Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări  de Sănătate pentru  punerea în aplicare a prevederilor  art. IV alin. (2) și (5) din OUG nr. 180/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 136/2020 privind instituirea  unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, pentru completarea Ordonanței de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, precum și pentru stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea concediilor medicale

Text integral →  (descarca fisier in format „pdf”)

Publicat la data de : 26.10.2020

Proiect Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2011.

Observaţiile şi propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite la persoana de contact: Catrineia POPA – email: catrinela.popa@casan.ro.

Text integral →  (descarca fisier in format „pdf”)

Publicat la data de : 22.10.2020

varianta actualizată a Proiectului Hotărârii de Guvern privind modificarea şi completarea anexei nr.2 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 — 2019

Text integral →  (descarca fisier in format „pdf”)

Publicat la data de : 21.10.2020

Proiect Ordin pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr 735/976/2018 privind modelul de contract, metodologia de negociere, incheiere si monitorizare a modului de implementare si derulare a contractelor de tip cost-volum/cost-volum-rezultat

Observațiile și propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite până în cea de-a 10-a zi de la data afișării pe site.

Persoană de contact Oana Ingrid Mocanu – email: oanaingrid.mocanu@casan.ro

Text integral →  (descarca fisier in format „pdf”)

Publicat la data de : 13.10.2020

Proiect ORDIN de aprobare al Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări  de Sănătate pentru  modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii  şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019

Text integral →  (descarca fisier in format „pdf”)

Publicat la data de : 12.10.2020

Proiect ORDIN pentru completarea prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 868/542/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi a Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate

Text integral →  (descarca fisier in format „pdf”)

Publicat la data de : 07.10.2020

Proiect HG privind modificarea și completarea anexei nr.2 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019

Text integral →  (descarca fisier in format „pdf”)

Publicat la data de : 23.09.2020

Proiect ORDIN pentru modificarea ordinului nr. 106/32/2015 pentru aprobarea Regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a comisiilor naţionale şi a comisiilor de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare, a standardelor de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare, precum şi a metodologiei-cadru de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare.

Text integral →  ( descarca fisier in format „pdf”)

Observațiile si propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite pana în cea de a 10-a zi de la data afisarii pe site a proiectului.
Persoană de contact Catrinela Popa– email: catrinela.popa@casan.ro

Publicat la data de : 11.09.2020

Proiect ORDIN al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de director general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, respectiv a posturilor de directori generali ai caselor de asigurări de sănătate, standardele de performanţă şi indicatorii de referinţă asociaţi pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate, condiţiile şi criteriile de selecţie specifice pentru ocuparea posturilor de director general CNAS, respectiv de directori generali ai caselor de asigurări de sănătate, încheierea contractelor de management, situaţiile în care se pot ocupa temporar posturile de directori generali, precum şi procedura de evaluare a performanţelor profesionale ale acestora

Text integral →  ( descarca fisier in format „pdf”)

Observațiile si propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite pana în cea de a 10-a zi de la data afisarii pe site a proiectului.
Persoana de contact: Laura Malinetescu – email: laura.malinetescu@casan.ro

Publicat la data de : 08.09.2020

Proiect ORDIN privind  aprobarea Procedurii de cooperare instituţională între organele de poliţie, serviciile de asistenţă socială şi unităţile medicale pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 225 alin. (2) – (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Text integral →  ( descarca fisier in format „pdf”)

Observațiile si propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite pana în cea de a 10-a zi de la data afisarii pe site a proiectului.
Persoana de contact: Laura Malinetescu – email: sabina.butnaru@casan.ro

Publicat la data de : 07.09.2020

Proiect ORDIN al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017

Text integral →  ( descarca fisier in format „pdf”)

Observațiile si propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite pana în cea de a 10-a zi de la data afisarii pe site a proiectului.
Persoana de contact: Laura Malinetescu – email: laura.malinetescu@casan.ro

Publicat la data de : 04.09.2020

Proiectul de hotărâre de Guvern privind modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sănătăţii

Text integral →  ( descarca fisier in format „pdf”)

Publicat la data de : 01.09.2020

Proiect ORDIN pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1123/849/2016 pentru aprobarea datelor, informaţiilor şi procedurilor operaţionale necesare utilizării şi funcţionării dosarului electronic de sănătate al pacientului.

„Propunerile şi observaţiile la proiectul de act normativ se pot transmite până în cea de a 10-a zi de la data afişării pe site a proiectului.”

Persoana de contact: Sabina BUTNARU – e-mail: sabina.butnaru@casan.ro

Text integral →  ( descarca fisier in format „pdf”)

Publicat la data de : 31.08.2020

Proiect ORDIN pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu

Text integral →  ( descarca fisier in format „pdf”)

Publicat la data de : 31.08.2020

Proiect ORDIN de aprobare al Ordinului președintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru  modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 881/2018 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale şi medicamente – formulare unice pe ţară, fără regim special

Text integral →  ( descarca fisier in format „pdf”)

Publicat la data de : 31.08.2020

Proiect ORDIN de aprobare al Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări  de Sănătate pentru  modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare  în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii  şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019

Text integral →  ( descarca fisier in format „pdf”)

Publicat la data de : 27.08.2020

Proiectul de hotărâre de Guvern pentru modificarea şi completarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin HG nr. 972/2007, însoţit de nota de fundamentare a acestuia

Text integral →  ( descarca fisier in format „pdf”)

Observațiile si propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite pana în cea de a 10-a zi de la data afisarii pe site a proiectului.
Persoana de contact: Laura Malinetescu – email: laura.malinetescu@casan.ro

Publicat la data de : 25.08.2020

Proiect HOTĂRÂRE privind modificarea unor acte normative referitoare la Programul pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor pentru pensionari

Text integral →  ( descarca fisier in format „pdf”)

Observațiile si propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite pana în cea de a 10-a zi de la data afisarii pe site a proiectului.
Persoana de contact: Laura Malinetescu – email: laura.malinetescu@casan.ro

Publicat la data de : 31.07.2020

Proiect ORDIN pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017

Text integral →  ( descarca fisier in format „pdf”)

Persoana de contact: Georgeta GHINTUIALĂ

Observaţiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa: georgeta.ghintuiala@casan.ro

Publicat la data de : 07.07.2020

Proiect HG pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 386 alin. (5) și (6) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Text integral →  ( descarca fisier in format „pdf”)

Persoana de contact: Valentina DIACONU

Observaţiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa: contract_metod@casan.ro
Termenul limita pana la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ

Publicat la data de : 22.06.2020

Proiect ORDIN privind completarea Anexei 8-c la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 881/2018 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale şi medicamente – formulare unice pe ţară, fără regim special

Text integral →  ( descarca fisier in format „pdf”)

Publicat la data de : 16.06.2020

Proiectului de Hotărâre de Guvern pentru modificarea art. 6 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul naţional de asigurări sociale de sănătate din titlul IX „Cardul european şi cardul naţional de asigurări sociale de sănătate” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 900/2012

Text integral →  ( descarca fisier in format „pdf”)

Observațiile si propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite pana in cea de a 10-a zi de la data afisarii pe site a proiectului.

Persoana de contact: Laura Malinetescu – email: laura.malinetescu@casan.ro

Publicat la data de : 22.05.2020

Proiect ORDIN pentru modificarea și completarea prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019,   pentru stabilirea unor măsuri în contextul situației epidemiologice  determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

Text integral →  ( descarca fisier in format „pdf”)

Publicat la data de : 22.05.2020

Proiect de HOTĂRÂRE privind  completarea H.G. nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019, pentru stabilirea unor măsuri în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

Text integral →  ( descarca fisier in format „pdf”) forma actualizata

Publicat la data de : 21.05.2020

Proiect ORDIN pentru aplicarea art. 11 din OUG nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011,  precum şi a altor acte normative

Text integral →  descarca fisier in format „pdf”)

Publicat la data de : 19.05.2020

Proiect de HOTĂRÂRE privind  completarea H.G. nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019, pentru stabilirea unor măsuri în contextul situației epidemiologice  determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2
Text integral →  ( descarca fisier in format „pdf”)

Publicat la data de : 19.05.2020

Proiect de ordin pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1311/2017

Text integral →   ( descarca fisier in format „pdf”)

Observaţiile si propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite la persoana de contact: Dulea Camelia – email: camelia.dulea@casan.ro

Publicat la data de : 14.05.2020

Proiect de ordin  proiectului de Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1311/2017, însoţit de Referatul de aprobare al acestuia.

Text integral →   ( descarca fisier in format „pdf”)

Publicat la data de : 12.05.2020

Proiect de ordin privind completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui  Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 539/437/2020 pentru prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018  privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019, pentru prorogarea unor termene şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii pe perioada instituirii stării de urgenţă pe teritoriul României

Text integral →   ( descarca fisier in format „pdf”)

Publicat la data de : 12.05.2020

Proiect de odin pentru prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019  şi pentru prorogarea unor termene

Text integral →   ( descarca fisier in format „pdf”)

Publicat la data de : 05.05.2020

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 252/2020 privind stabilirea unor măsuri  în domeniul sănătății pe perioada instituirii stării de urgență pe teritoriul României

Text integral →   ( descarca fisier in format „pdf”)

Publicat la data de : 05.05.2020

Proiect HOTĂRÂRE privind prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019, precum şi pentru prorogarea unor termene

Text integral →   ( descarca fisier in format „pdf”)

Publicat la data de : 28.04.2020

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 252/2020 privind stabilirea unor măsuri  în domeniul sănătății pe perioada instituirii stării de urgență pe teritoriul României

Text integral →   ( descarca fisier in format „pdf”)

Publicat la data de : 28.04.2020

Proiect de odin pentru completarea prevederilor Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 840/2018 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi, precum şi a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmarea

Text integral →   ( descarca fisier in format „pdf”)

Publicat la data de : 15.04.2020

Proiect de hotărâre  privind prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019, precum şi pentru prorogarea unor termene

Text integral →   ( descarca fisier in format „pdf”)

Publicat la data de : 14.04.2020

Proiect de Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1311/2017

Text integral →   ( descarca fisier in format „pdf”)

Observaţiile si propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite la persoana de contact: Ghintuială Georgeta – email: georgeta.ghintuiala@casan.ro

Publicat la data de : 02.04.2020

Proiect de Ordin pentru completarea prevederilor Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 840/2018 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi, precum şi a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmarea

Text integral →   ( descarca fisier in format „pdf”)

Publicat la data de : 01.04.2020

Proiect de Ordin pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical şi a instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza cărora se acordă indemnizaţii asiguraţilor din sistemul asigurărilor sociale de sănătate

Text integral →   ( descarca fisier in format „pdf”)

Observaţiile si propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite la persoana de contact: Ghintuială Georgeta – email: georgeta.ghintuiala@casan.ro

şi Carmen Aldea – email: carmen.aldea@casan.ro

Publicat la data de : 01.04.2020

Proiect de Ordin proiectului de Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calităţii de asigurat aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1549/2018,

Text integral →   ( descarca fisier in format „pdf”)

Observaţiile si propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite la persoana de contact: Ghintuială Georgeta – email: georgeta.ghintuiala@casan.ro

Publicat la data de : 31.03.2020

Proiect de Ordin pentru  prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018  privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019,  pentru prorogarea unor termene,  și pentru stabilirea unor măsuri  in domeniul sănătăţii pe perioada instituirii stării de urgență  pe teritoriul României

Text integral →   ( descarca fisier in format „pdf”)

Observaţiile si propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite la persoana de contact: Ghintuială Georgeta – email: georgeta.ghintuiala@casan.ro

Publicat la data de : 25.03.2020

Proiect de Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1311/2017

Observaţiile si propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite la persoana de contact: Ghintuială Georgeta – email: georgeta.ghintuiala@casan.ro

Text integral →   ( descarca fisier in format „pdf”)

Publicat la data de : 25.03.2020

Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul sănătății, prelungirea și prorogarea unor termene, și pentru reglementarea unor măsuri pe perioada instituirii stării de urgență pe teritoriul României

Text integral →   ( descarca fisier in format „pdf”)

Publicat la data de : 13.03.2020

Proiect de hotărâre  pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2020 – 2021

Text integral →   ( descarca fisier in format „pdf”)

Calendarul intalnirilor pentru consultarea / negocierea cu organizatiile prevazute de Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Text integral →   ( descarca fisier in format „pdf”)

Proiect de hotărâre  pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2020 – 2021

Text integral →   ( descarca fisier in format „pdf”)

Minuta din data: 17.02.2020

Tema: Proiect de Ordin al ministrului sanatatii si al președintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sanatatii si al președintelui Casei Naționale de Asigurari de Sănătate nr 735/976/2018 privind modelul de contract, metodologia de negociere, incheiere si monitorizare a modului de implementare si derulare a contractelor de tip cost-volum/cost-volum-rezultat

Text integral →   ( descarca fisier in format „pdf”)

Publicat la data de : 18.02.2020

Proiect de hotărâre de Guvern pentru modificarea şi completarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin HG nr, 972/2007

Observaţiile si propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite pana în cea de a 10-a zi de la data afisarii pe site a proiectului.

Persoana de contact: Laura Malinetescu – email:laura.malinetescu@casan.ro

Text integral →   ( descarca fisier in format „pdf”)

Anunt – În baza prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Casa Natională de Asigurări de Sănătate organizează in data de 17.02.2020 ora 12.00, la sediul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, mezanin, o dezbatere publică având ca temă Proiect de Ordin al ministrului sanatatii si al președintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sanatatii si al președintelui Casei Naționale de Asigurari de Sănătate nr 735/976/2018 privind modelul de contract, metodologia de negociere, incheiere si monitorizare a modului de implementare si derulare a contractelor de tip cost-volum/cost-volum-rezultat.

Modalitatea de înscriere: în format electronic, la adresa de email: oanaingrid.mocanu@casan.ro, până la data de 14.02.2020, ora 12.00;

Text integral →   ( descarca fisier in format „pdf”)

Proiect de Ordin al ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr 735/976/2018 privind modelul de contract, metodologia de negociere, incheiere si monitorizare a modului de implementare si derulare a contractelor de tip cost-volum/cost-volum-rezultat

Observațiile și propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite până în cea de-a 10-a zi de la data afișării pe site.

Persoană de contact Oana Ingrid Mocanu – email: oanaingrid.mocanu@casan.ro

Text integral →   ( descarca fisier in format „pdf”)

Publicat in data de  18.12.2019

Proiect de ordin pentru aprobarea procedurii de eliberare, a modalităţii de suportare a cheltuielilor aferente producerii şi distribuţiei cârdului european de asigurări sociale de sănătate duplicat către asigurat

Text integral →   ( descarca fisier in format „pdf”)

Publicat in data de  12.12.2019

Proiect de ordin privind prelungirea aplicabilităţii Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019,

Text integral →   ( descarca fisier in format „pdf”)

Publicat in data de 29.11.2019

Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul  sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019, și pentru prorogarea unor termene

Termenul limita pana la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ, respectiv până la data de 8.12.2019.

Text integral →   ( descarca fisier in format „pdf”)

Publicat in data de 31.10.2019

“Proiect de ordin  pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, criteriilor de evaluare a rezultatului medical şi indicatorii de rezultat pentru tratamentul infecţiei cronice cu virusul hepatitei C (VHC) la adulţi fără ciroză hepatică sau cu ciroză hepatică compensate, fără răspuns la tratamentul anterior cu medicamente cu acţiune antivirală directă “.

Observațiile și propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite până în cea de-a 10-a zi de la data afișării pe site.

Persoană de contact Catrinela Popa– email: catrinela.popa@casan.ro

Text integral →   ( descarca fisier in format „pdf”)

Publicat in data de 16.10.2019

Calendarul întâlnirilor pentru consultarea/negocierea cu organizaţiile prevăzute de Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la proiectul de Ordinal ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.

Text integral →   ( descarca fisier in format „pdf”)

Publicat in data de 14.10.2019

Proiect ordin privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2020 -2023

„Observațiile și propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa: contract_metod@casan.ro, persoana de contact dna Ing. Adriana CONSTANTIN la nr. de tel. 0372.309.292.

Termenul limită până la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ.”

Text integral →   ( descarca fisier in format „pdf”)

Publicat in data de 03.10.2019

Calendarul intalnirilor pentru consultarea/negocierea cu organizatiile prevazute de Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu privire la Proiectul de hotarare de Guvern pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale si a contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, medicamentelor si a dispozitivelor medicale, tehnologiilor si dispozitivelor asistive in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2020 – 2023.

Text integral →   ( descarca fisier in format „pdf„)

Publicat in data de 23.09.2019

Proiect de HG pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2020 – 2023

„Observațiile și propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa: contract_metod@casan.ro, persoana de contact dna Ing. Adriana CONSTANTIN la nr. de tel. 0372.309.292.

Termenul limită până la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ.”

Text integral →   ( descarca fisier in format „pdf”)

Publicat in data de 04.09.2019

Proiect de ORDIN pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, criteriilor de evaluare a rezultatului medical si indicatorii de rezultat pentru tratamentul cu medicamente cu actiune antivirala directa a diferitelor forme clinice de infectie cu VHC.

Observațiile și propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite până în cea de-a 10-a zi de la data afișării pe site a proiectului.

Persoană de contact: Catrinela Popa- email: catrinela.popa@casan.ro

Text integral → ( descarca fisier in format „pdf” )

Publicat in data de 02.07.2019

Minuta dezbaterii publice având ca temă Proiect de Ordin al ministrului sanatatii si al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sanatatii si al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr 735/976/2018 privind modelul de contract, metodologia de negociere, incheiere si monitorizare a modului de implementare si derulare a contractelor de tip cost- volum/cost-volum-rezultat.

Text integral → ( descarca fisier in format „pdf” )

Publicat in data de 21.06.2019

Anunt privind organizarea dezbaterii publice din 24.06.2019

Dezbatere publică având ca temă Proiect de Ordin al ministrului sanatatii si al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sanatatii si al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr 735/976/2018 privind modelul de contract, metodologia de negociere, incheiere si monitorizare a modului de implementare si derulare a contractelor de tip cost- volum/co st-volum-rezultat.

Modalitatea de colectare a recomandărilor: în format electronic, word, la adresa de email: oanaingrid.mocanu@casan.ro, până Ia data de 21.06.2019, cu specificarea articolului sau articolelor din proiectul de act normativ, data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului;

Modalitatea de înscriere: în format electronic, la adresa de email: oanaingrid.mocanu@casan.ro, până la data de 21.06.2019, ora 12.00;

Text integral → ( descarca fisier in format „pdf” )

Publicat in data de 20.06.2019

Proiect de ORDIN privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017

Modalitatea de colectarea recomandarilor se va face in format electronic, word, la adresa de email:mihaela_iosif@casan.ro

Text integral → ( descarca fisier in format „pdf” )

Publicat in data de 18.06.2019

Proiect de ORDIN pentru prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui
Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019, precum şi pentru modificarea și completarea acestuia.

Observațiile și propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite până în cea de-a 10-a zi de la data afișării pe site a proiectului.

Persoană de contact: Valentina Diaconu- email: contractare@casan.ro

Text integral → ( descarca fisier in format „pdf” )

Publicat in data de 10.06.2019

Proiect de Hotărâre de Guvern  privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019.

Observațiile și propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite până în cea de-a 10-a zi de la data afișării pe site a proiectului.

Persoană de contact: Valentina Diaconu- email: contractare@casan.ro

Text integral → ( descarca fisier in format „pdf” )

Publicat in data de 05.06.2019

Proiect de ORDIN pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui CNAS nr. 78/14/2018 privind stabilirea conditiilor pentru punerea in aplicare a dispozitiilor art.3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 114/2017 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare pentru personalul incadrat in unitatile sanitare.

Observațiile și propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite până în cea de-a 10-a zi de la data afișării pe site a proiectului.

Persoană de contact: Laura Malinetescu– email: laura.malinetescu@casan.ro

Text integral → ( descarca fisier in format „pdf” )

Publicat in data de 04.06.2019

Proiect de ORDIN pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui CNAS nr. 735/976/2018 privind modelul de contract, metodologia de negociere, încheiere şi monitorizare a modului de implementare şi derulare a contractelor de tip cost-volum/cost-volum-rezultat

Observațiile și propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite până în cea de-a 10-a zi de la data afișării pe site.

Persoană de contact Oana Ingrid Mocanu – email: oanaingrid.mocanu@casan.ro

Text integral → ( descarca fisier in format „pdf” )

Publicat in data de 14.03.2019

Proiect de ORDIN pentru  prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019, şi pentru prorogarea unor termene, însoţit de Referatul de aprobare.

Text integral → ( descarca fisier in format „pdf” )

Publicat in data de 07.03.2019

Proiect de Hotărâre de Guvern  privind modificarea anexei 2 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019 şi pentru prorogarea unor termene, însoţit de Nota de fundamentare.

Observaţiile şi propunerile privind proiectul de act normativ se pot transmite pe adresa de e-mail: contract_metod@casan.ro

Termenul limită până la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data publicării pe site a textului proiectului de act normativ.

Text integral → ( descarca fisier in format „pdf” )

Publicat in data de 18.12.2018

ANUNŢ „programul întâlnirilor cu C.M.R, C.F.R., CMDR, OBBCSSR, OAMGMAMR  precum şi cu organizaţiile patronale, sindicale şi profesionale reprezentative din domeniul medical organizate în vederea consultarii/negocierii referitoare la proiectul de ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate privind aprobarea normelor metodologice de aplicare în anul 2019 a Hotărârii Guvernului nr.140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019.

Text integral → ( descarca fisier in format „pdf” )

Publicat in data de 18.12.2018

Proiect de ORDIN pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019, insotit de referatul de aprobare.

Text integral → ( descarca fisier in format „pdf” )

Publicat in data de 13.12.2018

ANUNT in baza prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratiapublica, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate organizeaza in data de 14.12.2018, ora 10:00, la sediul CNAS, mezanin, o dezbatere publica avand ca tema Proiect de Ordin al presedintelui CNAS pentru aprobarea Normelor tehnice derealizae a programelor nationale de sanatate curative pentru anii 2017 si 2018.

Text integral → ( descarca fisier in format „pdf )

Publicat in data de 12.12.2018

Proiect de ORDIN privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2019 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018–2019.

Text integral → ( descarca fisier in format „pdf” )

Persoana de contact: dna Valentina Diaconu. Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ se pot transmite pe adresa de email: contract_metod@casan.ro. Termenul limita pana la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data publicarii [e site a textului proiectului de act normativ.

Publicat in data de 11.12.2018

Proiect de ORDIN pentru completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 840/2018 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi.

Text integral → ( descarca fisier in format „pdf” )

Publicat in data de 05.12.2018

Proiect de ORDIN pentru prelungirea aplicarii prevederilor Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate curative pentru anii 2017 si 2018, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 245/2017.

Modalitatea de colectare a recomandarilor se va face in format electronic, word, la adresa de email: mihaela_iosif@casan.ro

Text integral → ( descarca fisier in format „pdf” )

Publicat in data de 05.12.2018

Proiect de ORDIN pentru prelungirea aplicarii prevederilor Ordinului ministerului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 397/836/2018 privind aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2018 – 2019, insotit de referatul de aprobare.

Text integral → ( descarca fisier in format „pdf” )

Publicat in data de 27.11.2018

Proiect HOTARARE privind modificarea Hotararii Guvernului nr. 140/2018 pentru abrobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2018 – 2019.(forma actualizata)

Text integral → ( descarca fisier in format „pdf” )

Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ se pot transmite pe adresa email: contract_metod@casan.ro

Termenul limita pana la care se pot face propuneri este cea de a 10-azi de la data publicarii pe site a textului proiectului de act normativ.

Publicat in data de 14.09.2018

Proiect ORDIN privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017

Text integral → ( descarca fisier in format „pdf” )

Modalitatea de colectare a recomandarilor se va face in format electronic,word, la adresa de email:  mihaela_iosif@casan.ro

Publicat in data de 04.09.2018

Proiect ORDIN al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 581/2014 privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calităţii de asigurat.

Text integral → ( descarca fisier in format „pdf” )

Observaţiile si propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite pana in cea de a 10-a zi de la data afisarii pe site a proiectului. Persoana de contact: Camelia Dulea, consilier, Direcţia Buget – email: camelia.dulea@casan.ro

Publicat in data de27.06.2018

Proiect ORDIN pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, monitorizarea şi indicatorii de rezultat pentru tratamentul cu medicamente cu acţiune antivirală directă a diferitelor forme clinice de infecţie cu VHC

Text integral → ( descarca fisier in format „pdf” )

Observațiile și propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite până în cea de-a 10-a zi de la data afișării pe site.Persoană de contact Andreea Zaharia– email: oana.zaharia@casan.ro

Publicat in data de 22.06.2018

Proiect ORDIN  pentru aprobarea metodologiei de stabilire a preţurilor de referinţă şi a sumelor de închiriere corespunzătoare categoriilor şi tipurilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate – forma actualizata

Text integral → ( descarca fisier in format „pdf” )

Publicat in data de 15.06.2018

Proiect ORDIN –  pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice  de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale,  a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019 …

Text integral → ( descarca fisier in format „pdf” )

Publicat in data de 14.06.2018

Proiect HOTĂRÂRE pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul sanatatii si pentru prorogarea unor temene

Text integral → ( descarca fisier in format „pdf” )

Observaţiile şi propunerile privind proiectul de act normativ mai sus mentionat se pot transmite pana in cea de a 10-a zi de la data afisarii pe site a proiectului:

Persoana de contact: Laura MALINETESCU – email: laura.malinetescu@casan.ro

Publicat in data de 31.05.2018

Proiect ORDIN  pentru aprobarea metodologiei de stabilire a preţurilor de referinţă şi a sumelor de închiriere corespunzătoare categoriilor şi tipurilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

Text integral → ( descarca fisier in format „pdf” )

Observaţiile şi propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa: norme_mat@casan.ro

Persoana de contact: dl. Bogdan Popescu

Termenul limită până la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data publicării pe site a proiectului de act normativ

Publicat in data de 10.05.2018

Proiect Ordin privind modelul de contract, metodologia de negociere, încheiere şi monitorizare a modului de implementare şi derulare a contractelor de tip cost-volum/cost-volum-rezultat

Text integral → ( descarca fisier in format „pdf” )

Observațiile și propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite până în cea de-a 10-a zi de la data afișării pe site.

Persoană de contact Oana Ingrid Mocanu – email: oanaingrid.mocanu@casan.ro

Publicat în data de 17.04.2018

Proiectul Ordin pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activitatii realizate de catre furnizorii de servicii medicale si medicamente – formulare unice pe tara, fara regim special

  • Persoana de contact: dna Raluca Bratianu
  • Observaţiile şi propunerile privind proiectul de act normativ se pot transmite pe adresa de e-mail: raluca.bratianu@casan.ro
  • Termenul limită până la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data publicării pe site a textului proiectului de act normativ.

Text integral → ( descarca fisier in format „pdf” )

Publicat în data de 26.03.2018

Proiectul Ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi

Text integral → ( descarca fisier in format „pdf” )

Publicat în data de 26.03.2018

Proiectul Ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate privind aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a comisiilor constituite în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019

Text integral → ( descaca fisier in format „pdf” )

Publicat în data de 26.03.2018

Proiectul Ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate privind aprobarea criteriilor ce stau la baza îndeplinirii atribuţiilor comisiilor constituite în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019

Text integral →  ( descarca fisier in format „pdf” )

Publicat în data de 15.03.2018

Proiect Ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate privind modificarea şi completarea Normelor metodologice privind rambursarea şi recuperarea cheltuielilor reprezentând asistenţa medicală acordată în baza documentelor internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii Ia care România este parte, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 729 din 17 iulie 2009.

Text integral →   ( descarca fisier in format „pdf” )

Publicat în data de 12.03.2018

Proiect ORDIN privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. ……/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019forma actualizata

Text integral →   ( descarca fisier in format „pdf” )

Publicat în data de 14.02.2018

Proiect ORDIN privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. ……/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019

  • Persoana de contact: dna Valentina Diaconu
  • Observaţiile şi propunerile privind proiectul de act normativ se pot transmite pe adresa de e-mail: contract_metod@casan.ro
  • Termenul limită până la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data publicării pe site a textului proiectului de act normativ.

Text integral →   ( descarca fisier in format „pdf” )

Publicat în data de 23.01.2018

Proiect Hotărâre pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019, actualizat

Text integral →   ( descarca fisier in format „pdf” )

Publicat în data de  29.12.2017

Proiect ORDIN al ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare

Observatiile si propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite pana in cea de a 10-a zi de la data afisarii pe site.

Persoana de contact: doamna Georgeta GHINTUIALA – e-mail:georgeta.ghintuiala@casan.ro

Text integral →   ( descarca fisier in format „pdf” )

Publicat în data de  21.12.2017

Proiect ORDIN pentru prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 196/139/2017 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016 – 2017

Text integral →   ( descarca fisier in format „pdf” )

Publicat în data de  07.12.2017

Proiect HOTĂRÂRE   HOTĂRÂRE  privind prelungirea termenului de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016 – 2017, şi pentru completarea Anexei 2 la Hotărârea Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016 – 2017

Text integral →   ( descarca fisier in format „pdf” )

Publicat în data de  29.11.2017

Proiect HOTĂRÂRE pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019

Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa contract_metod@casan.ro.

Termenul limita pana la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de a data introducerii pe site a textului proiectului normativ.

Text integral →   ( descarca fisier in format „pdf” )

Publicat în data de     16.11.2017

Proiect ORDIN privind completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 182/2017 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi, precum şi a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmarea

Text integral →   ( descarca fisier in format „pdf” )

Publicat în data de     24.08.2017

Proiect ORDIN pentru modificarea şi completarea ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate  nr. 3/1/2015 privind modelul de contract, metodologia de negociere, încheiere şi monitorizare a modului de implementare şi derulare a contractelor de tip cost-volum/cost-volum-rezultat

Observațiile și propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite până în cea de-a 10-a zi de la data afișării pe site.

Persoană de contact Oana Ingrid Mocanu – email: oanaingrid.mocanu@casan.ro

Text integral →   ( descarca fisier in format „pdf” )

Publicat în data de     08.08.2017

Proiect ORDIN privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017

Text integral →   ( descarca fisier in format „pdf” )

Publicat în data de     04.08.2017

Proiect HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016 – 2017

Text integral →   ( descarca fisier in format „pdf” )

Publicat în data de     04.08.2017

Proiect ORDIN pentru  modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui  Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 196/139/2017 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare  în anul 2017 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii  şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016 – 2017

Text integral →   ( descarca fisier in format „pdf” )

Publicat în data de     11.07.2017

Proiect Ordin –  privind modificarea Ordinului nr. 296/2017 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale şi medicamente – formulare unice pe ţară, fără regim special

Text integral →   ( descarca fisier in format „pdf” )

Publicat în data de     27.06.2017

Proiect Ordin –  privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a Programului pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor pentru pensionarii care realizează venituri din pensii de până la 900 Iei/lună inclusiv

Text integral →   ( descarca fisier in format „pdf” )

Publicat în data de     26.06.2017

Proiect Ordin –  privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017, cu modificările şi completările ulterioare

Text integral →   ( descarca fisier in format „pdf” )

Publicat în data de     26.06.2017

Proiect Ordin –  pentru  modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 196/139/2017 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare  în anul 2017 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii  şi a Contractului-cadru care reglemen-tează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016 – 2017

Text integral →   ( descarca fisier in format „pdf” )

Publicat în data de     22.06.2017

Proiect Ordin –  pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/ 2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu

Text integral →   ( descarca fisier in format „pdf” )

Publicat în data de     09.05.2017

Proiect Ordin – privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017

Text integral →   ( descarca fisier in format „pdf” )

Publicat în data de     08.05.2017

Proiect Ordin – privind completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 182/2017 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi, precum şi a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmarea

Text integral →   ( descarca fisier in format „pdf” )

Publicat în data de     30.03.2017

Proiect Ordin – pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale şi medicamente – formulare unice pe ţară, fără regim special

Notă: Observațiile și propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa: contractare@casan.ro.

Persoana de contact: d-na Valentina Diaconu

Termenul limita până la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data publicării pe site a proiectului de act normativ.”

Text integral →  ( descarca fisier in format „pdf” )

Publicat în data de     22.03.2017

Proiect Ordin –   pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018

Notă:  Modalitatea de colectare a recomandărilor: în format electronic, vvord. la adresa de email: mihaela_iosif@casan.ro

Text integral →  ( descarca fisier in format „pdf” )

Publicat în data de     07.03.2017

Proiect Ordin –  pentru modificarea Ordinului nr. 1782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc  servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi

Notă: ”Observațiile și propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa: norme_crt@casan.ro.

Persoana de contact: d-na Mihaela Stoienescu

Termenul limita până la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data publicării pe site a proiectului de act normativ.”

Text integral →  ( descarca fisier in format „pdf” )

Publicat în data de     07.03.2017

Proiect Ordin –  privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi, precum şi a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmareaprivind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi, precum şi a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmarea

Notă: ”Observațiile și propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa: norme_crt@casan.ro.

Persoana de contact: d-na Mihaela Stoienescu

Termenul limita până la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data publicării pe site a proiectului de act normativ.”

Text integral →  ( descarca fisier in format „pdf” )

Publicat în data de     28.02.2017

Proiect de Hotarare – privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018

Notă:  Modalitatea de colectare a recomandărilor: în format electronic, vvord. la adresa de email: mihaela_iosif@casan.ro

Termenul limita pana la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ.

Text integral →  ( descarca fisier in format „pdf” )

Publicat în data de     23.02.2017

Proiect Ordin –  formă actualizată privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016 – 2017

Text integral →   ( descarca fisier in format „pdf” )

Publicat în data de     23.02.2017

Dezbatere publică –  In baza prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică. Casa Naţională de Asigurări de Sănătate organizează LUNI, 27.02.2017, ora 12.00. Ia sediul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, mezanin, o dezbatere publică având ca temă proiectul de Ordin pentru aprobarea Formularelor pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)l si (**)l£2 in Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală. în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin HG nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare şi a metodologici de transmitere a acestora in Platforma informatică din asigurările de sănătate.

Notă:    Modalitatea de colectare a recomandărilor: în format electronic, vvord. la adresa de email: oanaingrid.mocanu@casan.ro, până la data de 24.02.2017, cu specificarea articolului sau articolelor din proiectul de act normativ, data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului:

Modalitatea de înscriere: în format electronic, la adresa de email: oanaingrid.mocanu@casan.ro până la data de 24.02.2017. ora 12.00;

Text integral →   ( descarca fisier in format „pdf” )

Publicat în data de     17.02.2017

Proiect de Ordin al Preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea Formularelor pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice, pentru medicamentele notate cu (**)! si (**)IQ in Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, in sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum ţi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă in cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin HG nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare şi a metodologiei de transmitere a acestora in Platforma informatică din asigurările de sănătate.

Notă:  Observaţiile şi propunerile la proiectul de act normativ se pol transmite până in cea de-a 10-a zi de la data afişării pe site.

Persoană de contact Dr Oana Ingrid Mocanu – email:  oanaingrid.mocanu@casan.ro

Text integral →   ( descarca fisier in format „pdf” )

Publicat în data de     02.02.2017

Proiect Ordin pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/ 2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu

Text integral →   ( descarca fisier in format „pdf” )

Publicat în data de     31.01.2017

Proiect Ordin privind modificarea Ordinului nr. 452/2016 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale şi medicamente – formulare unice pe ţară, fără regim special

Notă:   Observaţiile şi propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa: contract_metod@casan.ro
Termenul limita pana la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ.

Text integral →     ( descarca fisier in format „pdf” )

Publicat în data de     31.01.2017

Proiect Ordin MS/CNAS privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016 – 2017

Notă:   Observaţiile şi propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa: contract_metod@casan.ro
Termenul limita pana la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ.

Text integral →   ( descarca fisier in format „pdf” )

Publicat în data de     25.01.2017

Proiect Ordin MS/CNAS privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016 – 2017

Notă:   Observaţiile şi propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa: contract_metod@casan.ro
Termenul limita pana la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ.

Text integral →   ( descarca fisier in format „pdf” )

Publicat în data de 24.11.2016

Ordinul Președintelui CNAS pentru aprobarea criteriilor care vor sta la baza reluării negocierii indicatorilor de rezultat pe aria terapeutica Hepatita cronica virala C […]

Text integral →   ( descarca fisier in format „pdf” )

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la aceste proiecte de acte normative sunt așteptate pe adresa de e-mail: …………………………, în termen de 10 de zile, calculate începând cu ziua următoare datei afișării pe site-ul CNAS.

Publicat în data de 09.11.2016

Ordinul Președintelui CNAS pentru aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare cadru al caselor de asigurări de sănătate judeţene, a Municipiului Bucureşti şi al Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti […]

Text integral →   ( descarca fisier in format „pdf” )

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la aceste proiecte de acte normative sunt așteptate pe adresa de e-mail: …………………………, în termen de 10 de zile, calculate începând cu ziua următoare datei afișării pe site-ul CNAS.

Publicat în data de 08.11.2016

Ordinul Preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de director general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi a posturilor de preşedinţi-directori generali ai caselor de asigurări de sănătate, în vederea îndeplinirii indicatorilor de performanţă generali şi specifici, încheierea contractelor de management şi evaluarea activităţii acestora, aprobată prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 799/2015 […] Text integral →   ( descarca fisier in format „pdf” )

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la aceste proiecte de acte normative sunt așteptate pe adresa de e-mail: …………………………, în termen de 10 de zile, calculate începând cu ziua următoare datei afișării pe site-ul CNAS.

Publicat în data de 18.10.2016

Proiect pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 206/2015 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2015-2016 […]

Text integral →   ( descarca fisier in format „pdf” )

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la aceste proiecte de acte normative sunt așteptate pe adresa de e-mail: …………………………, în termen de 10 de zile, calculate începând cu ziua următoare datei afișării pe site-ul CNAS.