Servicii medicale pe tipuri de asistență medicală

 1. Pachetul minimal de servicii medicale în asistenţa medicală primară cuprinde următoarele tipuri de servicii medicale:

1.1. Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală;

1.2. Supraveghere şi depistare de boli cu potenţial endemo-epidemic;

1.3. Consultaţii de monitorizare a evoluţiei sarcinii şi lăuziei;

1.4. Consultaţiile de planificare familială;

1.5. Servicii de prevenţie;

1.6. Activităţi de suport.

1.1. Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală: asistenţă medicală de urgenţă – anamneză, examen clinic şi tratament – se acordă în limita competenţei şi a dotării tehnice a cabinetului medical în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea medicul de familie. Asistenţa medicală de urgenţă se referă la cazurile de cod roşu, cod galben şi cod verde prevăzute în anexa nr. 9 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 2021/691/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale titlului IV „Sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările ulterioare, pentru care medicul de familie acordă intervenţii de primă necesitate în urgenţele medico-chirurgicale şi dacă este cazul, asigură trimiterea pacientului către structurile de urgenţă specializate sau solicită serviciile de ambulanţă, precum şi la cazurile de cod verde prevăzute în anexa nr. 9 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 2021/691/2008, cu modificările ulterioare ce pot fi rezolvate la nivelul cabinetului medical.

1.1.1. Se acordă o singură consultaţie per persoană pentru fiecare situaţie de urgenţă constatată, pentru care s-au asigurat intervenţii de primă necesitate în urgenţele medico-chirurgicale sau care a fost rezolvată la nivelul cabinetului medical, indiferent dacă persoana neasigurată se află sau nu înscrisă pe lista unui medic de familie.

NOTA 1: Medicaţia pentru cazurile de urgenţă se asigură din trusa medicală de urgenţă, organizată conform legii.

NOTA 2: Serviciile medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală se acordă în cabinetul medicului de familie, în cadrul programului de lucru.

NOTA 3: Cazurile de urgenţă medico-chirurgicală care se trimit către structurile de urgenţă specializate, inclusiv cele pentru care se solicită serviciile de ambulanţă, sunt consemnate ca „urgenţă” de către medicul de familie în documentele de evidenţă primară de la nivelul cabinetului, inclusiv medicaţia şi procedurile medicale administrate la nivelul cabinetului, după caz.

1.2. Supraveghere – evaluarea factorilor ambientali, consiliere privind igiena alimentaţiei şi depistare de boli cu potenţial endemo-epidemic – examen clinic, diagnostic prezumtiv, trimitere către structurile de specialitate pentru investigaţii, confirmare, tratament adecvat şi măsuri igienico-sanitare specifice, după caz. Bolile cu potenţial endemo-epidemic sunt cele prevăzute la punctul II din anexa la H.G. nr. 423/2020 pentru aprobarea listei cuprinzând urgenţele medico-chirurgicale precum şi bolile infecto-contagioase din grupa A pentru care asiguraţii beneficiază de indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă fără îndeplinirea condiţiei de stagiu de asigurare.

1.2.1. Se acordă o singură consultaţie per persoană pentru fiecare boală cu potenţial endemo-epidemic suspicionată şi confirmată, inclusiv pentru bolnavul TBC nou descoperit activ de medicul de familie.

1.3. Consultaţii de monitorizare a evoluţiei sarcinii şi lăuziei :

 1. a) luarea în evidenţă în primul trimestru;, se decontează o consultaţie;
 2. b) supravegherea, lunar, din luna a 3-a până în luna a 7-a,se decontează o consultaţie pentru fiecare lună;

În situaţia în care luarea în evidenţă a gravidei are loc în luna a 3-a, pentru această lună se va raporta casei de asigurări de sănătate numai luarea în evidenţă a gravidei, nu şi supravegherea;

 1. c) supravegherea, de două ori pe lună, din luna a 7-a până în luna a 9-a inclusiv;, se decontează două consultaţii pentru fiecare lună;
 2. d) urmărirea lăuzei la externarea din maternitate – la domiciliu;, se decontează o consultaţie;
 3. e) urmărirea lăuzeila 4 săptămâni de la naştere – la domiciliu;, se decontează o consultaţie;

1.3.1. În cadrul supravegherii gravidei se face şi promovarea alimentaţiei exclusive la sân a copilului până la vârsta de 6 luni şi continuarea acesteia până la minim 12 luni, recomandare testare pentru HIV, hepatită de etiologie virală cu virus B şi C şi lues a femeii gravide.

1.3.2. Odată cu prima prezentare la medicul de familie a femeii însărcinate, medicul de familie va elibera documentul prin care se atestă existenţa sarcinii.

NOTĂ: În conformitate cu programul de monitorizare, investigaţiile paraclinice şi tratamentele specifice sarcinii pot fi recomandate de către medicul de familie, numai pentru intervalul de timp de la momentul în care gravida este luată în evidenţă de către acesta şi până la 4 săptămâni de la naştere.

1.4. Consultaţiile pentru acordarea serviciilor de planificare familială constau în:

 1. a) consilierea persoanei privind planificarea familială;
 2. b) indicarea unei metode contraceptive.

1.4.1. Consultaţia poate cuprinde, după caz, numai serviciul prevăzut la litera a) sau serviciile prevăzute la literele a) şi b); se decontează două consultaţii pe an calendaristic, pe persoană.

1.5. Servicii de prevenţie – consultaţie preventivă:

Consultaţia preventivă pentru persoanele în vârstă de peste 18 ani pentru prevenirea bolilor cu consecinţe majore în morbiditate şi mortalitate se acordă o dată la 3 ani şi cuprinde:

 1. consultaţie (anamneză, examen obiectiv, diagnostic);
 2. recomandare pentru examene paraclinice pentru încadrarea într-o grupă de risc;
 3. sfat medical, recomandări regim igieno-dietetic.

Consultaţia se poate efectua la solicitarea persoanei beneficiară de pachet minimal de servicii medicale sau la solicitarea medicului de familie – pentru persoanele neasigurate înscrise pe lista medicului de familie; se decontează o consultaţie o dată la 3 ani calendaristici.

1.6. Activităţile de suport – examinare pentru constatarea decesului cu sau fără eliberare de acte medicale: eliberarea certificatului medical constatator al decesului, cu excepţia situaţiilor de suspiciune care necesită expertiză medico-legală, conform Ordinului ministrului justiţiei şi ministrului sănătăţii nr. 1134/C-255/2000 pentru aprobarea Normelor procedurale privind efectuarea expertizelor, a constatărilor şi a altor lucrări medico-legale.

NOTĂ: Se decontează un serviciu – consultaţie – examinare pentru constatarea decesului, indiferent dacă s-a eliberat sau nu certificatul medical constatator de deces unui neasigurat înscris sau nu pe lista medicului de familie.

 1. Persoanele care beneficiază de pachetul minimal de servicii medicale suportă integral costurile pentru investigaţiile paraclinice recomandate şi tratamentul prescris de medicii de familie, precum şi costurile altor activităţi de suport altele decât cele prevăzute la subpct. 1.6.
 1. Pachetul minimal de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie cuprinde următoarele tipuri de servicii medicale:

1.1. Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală

1.2. Supraveghere şi depistare de boli cu potenţial endemo-epidemic

1.3. Consultaţii pentru supravegherea evoluţiei sarcinii şi lăuziei

1.1. Serviciile medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală: asistenţă medicală de urgenţă – anamneză, examen clinic şi tratament – se acordă în limita competenţei şi a dotării tehnice a cabinetului medical în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea medicul de specialitate.

Asistenţa medicală de urgenţă se referă la cazurile de cod roşu, cod galben şi cod verde prevăzute în anexa nr. 9 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 2021/691/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale titlului IV „Sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările ulterioare, pentru care medicul de specialitate acordă intervenţii de primă necesitate în urgenţele medico-chirurgicale şi dacă este cazul, asigură trimiterea pacientului către structurile de urgenţă specializate sau solicită serviciile de ambulanţă, precum şi la cazurile de cod verde prevăzute în anexa nr. 9 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 2021/691/2008, cu modificările ulterioare, ce pot fi rezolvate la nivelul cabinetului medical.

1.1.1. Se acordă o singură consultaţie per persoană pentru fiecare situaţie de urgenţă constatată, pentru care s-au asigurat intervenţii de primă necesitate în urgenţele medico-chirurgicale sau care a fost rezolvată la nivelul cabinetului medical.

1.1.2. Serviciile medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriu.

1.2. Depistarea bolilor cu potenţial endemo-epidemic – include, după caz, examen clinic, diagnostic prezumtiv, trimiterea la spitalele de specialitate pentru confirmare şi tratament. Bolile cu potenţial endemo-epidemic sunt cele prevăzute la punctul II din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 423/2020 pentru aprobarea Listei cuprinzând urgenţele medico-chirurgicale, precum şi bolile infectocontagioase din grupa A, pentru care asiguraţii beneficiază de indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă, fără îndeplinirea condiţiei de stagiu de asigurare.

1.2.1. Se acordă o singură consultaţie per persoană pentru fiecare boală cu potenţial endemo-epidemic suspicionată şi confirmată.

1.2.2. Serviciile medicale permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriu.

1.3. Consultaţii pentru supravegherea evoluţiei sarcinii şi lăuziei – o consultaţie pentru fiecare trimestru de sarcină şi o consultaţie în primul trimestru de la naştere.

1.3.1. Serviciile medicale permit prezentarea direct la medicul de specialitate obstetrică-ginecologie din ambulatoriu.

 1. Persoanele care beneficiază de pachetul minimal de servicii medicale, suportă integral costurile pentru investigaţiile paraclinice recomandate şi tratamentul prescris de medicii de specialitate.
 1. Criteriile pe baza cărora se efectuează internarea pacienţilor în regim de spitalizare continuă sunt:
 2. a) urgenţă medico-chirurgicală în care este pusă în pericol viaţa pacientului sau care au acest potenţial până la rezolvarea situaţiei de urgenţă;
 3. b) boli cu potenţial endemo-epidemic până la rezolvarea completă a cazului;
 4. c) naşterea.
 1. Criteriile pe baza cărora se efectuează internarea pacienţilor în regim de spitalizare de zi sunt:

a) situaţia de urgenţă medico-chirurgicală, pentru:

a1) serviciile medicale efectuate în camera de gardă, CPU/UPU, care nu sunt finanţate de Ministerul Sănătăţii/ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie;

a2) serviciile prevăzute în lista de la punctul B.1 poziţiile 88, 89, 96 şi 97 din Anexa 22 la Ordinul MS/CNAS nr. 1068/627/2021, care se acordă în structuri de spitalizare de zi aprobate/avizate de Ministerul Sănătăţii, respectiv:

 

Nr. crt. Cod diagnostic Denumire afecţiune (diagnostic)
88. O02.1 Avort fals
89. O03.4 Avort spontan incomplet, fără complicaţii
96. S61.0 Plagă deschisă a degetului (degetelor) fără vătămarea unghiei
97. S61.88 Plagă deschisă a altor părţi ale pumnului şi mâinii

b) epidemiologie pentru bolnavii care necesită tratament în afecţiuni care nu necesită izolare pentru serviciile medicale prevăzute la capitolul I litera B punctul B.3.1 poziţiile 3 şi 4 şi punctul B.3.2 poziţia 59 din Anexa 22 la Ordinul MS/CNAS nr. 1068/627/2021, care se acordă în structuri de spitalizare de zi aprobate/avizate de Ministerul Sănătăţii, respectiv:

Lista  B.3.1.

Nr. crt. Denumire serviciu medical
…..
3 Tratamentul şi profilaxia rabiei cu antitetanic
4 Tratamentul şi profilaxia rabiei fără antitetanic

Lista  B.3.2.

Nr.

crt.

Denumire serviciu medical
…..
59 Monitorizarea sifilisului genital primar şi sifilisului secundar al pielii şi mucoaselor
 1. Pentru criteriul urgenţă medico-chirurgicală, spitalul acordă serviciile medicale având obligaţia să evalueze situaţia medicală a pacientului şi să îl externeze dacă serviciile medicale de urgenţă nu se mai justifică. Pentru spitalizarea continuă, la solicitarea pacientului se poate continua internarea în regim de spitalizare continuă cu suportarea cheltuielilor aferente serviciilor medicale spitaliceşti de către pacient pentru perioada în care serviciile acordate nu mai reprezintă urgenţă.
 2. Pentru servicii medicale din pachetul minimal furnizorii de servicii medicale spitaliceşti nu solicită bilet de internare.
 1. Consultaţii de urgenţă la domiciliu pentru urgenţele medico-chirurgicale – cod verde – prevăzute în anexa nr. 9 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 2021/691/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale titlului IV „Sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim-ajutor calificat” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ce pot fi rezolvate la nivelul cabinetului medical, a centrului de permanenţă sau prin sistemul de consultaţii de urgenţă la domiciliu sub coordonarea dispeceratelor medicale de urgenţă sau a celor integrate.
 2. Transport sanitar neasistat

Transportul sanitar neasistat include:

2.1. Transportul medicului dus-întors în vederea constatării unui deces în zilele de vineri, sâmbătă, duminică şi în zilele de sărbători legale pentru eliberarea certificatului constatator al decesului în condiţiile prevăzute de lege.

2.2. Transportul echipajului de consultaţii de urgenţă la domiciliu şi, după caz, transportul pacientului care nu se află în stare critică şi nu necesită monitorizare şi îngrijiri medicale speciale pe durata transportului la unitatea sanitară, dacă se impune asistenţă medicală de specialitate ce nu poate fi acordată la domiciliu.

2.3. Bolnavii cu fracturi ale membrelor inferioare imobilizate în aparate gipsate, ale centurii pelviene, coloanei vertebrale, bolnavii cu deficit motor neurologic major şi stări post accidente vasculare cerebrale, bolnavii cu amputaţii recente ale membrelor inferioare, bolnavii cu stări casectice, bolnavii cu deficit motor sever al membrelor inferioare, arteriopatie cronică obliterantă stadiul III şi IV, insuficienţă cardiacă clasa NYHA III şi IV, status post revascularizare miocardică prin by-pass aorto-coronarian şi revascularizare periferică prin by-pass aortofemural, pacienţi cu tumori cerebrale operate, hidrocefalii interne operate, pacienţi oxigenodependenţi, malformaţii arterio venoase – rupte neoperate, malformaţii vasculare cerebrale – anevrisme, malformaţii arterio venoase – operate, hemoragii subarahnoidiene de natură neprecizată, şi care necesită transport la externare, nefiind transportabili cu mijloace de transport convenţionale, pot fi transportaţi inclusiv în alt judeţ.

2.4. Transportul de la şi la domiciliu al bolnavilor cu talasemie majoră în vederea efectuării transfuziei.

2.5. Transportul persoanelor peste 18 ani cu nanism care nu pot fi preluate în centrele de dializă de adulţi, de la centrul de dializă până la domiciliul acestora şi retur, în vederea efectuării dializei în unităţile sanitare situate în alt judeţ decât cel de domiciliu al persoanei respective.

Cod Acte terapeutice
2.2. Tratamentul de urgenţă al traumatismelor  dento-alveolare/dinte
4. Pansament calmant/drenaj endodontic
6. Tratamentul paradontitelor apicale – prin incizie – cu anestezie
7. Tratamentul afecţiunilor parodonţiului cu anestezie
10.*) Chiuretaj alveolar şi tratamentul hemoragiei
*) În situaţia în care se efectuează în aceeaşi şedinţă în care a fost extras dintele respectiv nu este decontat de casa de asigurări de sănătate.
12. Reducerea luxaţiei articulaţiei temporo- mandibulare
14.**) Reparaţie proteză

**) Se acordă o dată pe an.

14.1**) Rebazare proteză

**) Se acordă o dată pe an.

22.***) Reparaţie aparat ortodontic

***) Se acordă numai de medicii de specialitate în ortodonţie şi ortopedie  dento-facială.

NOTĂ:

 1. Serviciile de medicină dentară prevăzute în pachetul minimal de servicii pot fi efectuate de oricare dintre medicii dentişti/ medicii stomatologi, cu excepţia celor de la codul 22 din tabel
 2. Dentiştii acordă numai serviciul prevăzut la codul 4 din tabel
 3. Medicaţia pentru cazurile de urgenţă se asigură din trusa medicală de urgenţă organizată conform legii.
 4. Persoanele beneficiare ale pachetului minimal suportă integral costurile pentru investigaţiile paraclinice recomandate – radiografii dentare şi tratamentul prescris.
 1. Serviciile spitaliceşti sunt de tip preventiv, curativ, de recuperare medicală, paliative şi cuprind: consultaţii medicale de specialitate, investigaţii, tratamente medicale şi/sau chirurgicale, îngrijire, medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale, cazare şi masă, după caz, în funcţie de tipul de spitalizare.
 2. În funcţie de durata de spitalizare, asistenţa medicală spitalicească se acordă în regim de:
 3. a) spitalizare continuă;
 4. b) spitalizare de zi.
 1. Servicii medicale spitaliceşti pentru patologia care necesită internare în regim de spitalizare continuă:
 2. Spitalizarea continuă are o durată de peste 12 ore.
 3. Asistenţa medicală spitalicească în regim de spitalizare continuă cuprinde îngrijiri de tip acut şi îngrijiri de tip cronic şi se acordă cu respectarea următoarelor criterii de internare:
 4. a) naştere;
 5. b) urgenţe medico-chirurgicale şi situaţiile în care este pusă în pericol viaţa pacientului sau care au acest potenţial, ce necesită supraveghere medicală continuă;
 6. c) boli cu potenţial endemoepidemic care necesită izolare şi tratament;
 7. d) bolnavi aflaţi sub incidenţa art. 109, 110, 124 şi 125 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, şi în cazurile dispuse prin ordonanţă a procurorului pe timpul judecării sau urmăririi penale, care necesită izolare ori internare obligatorie, şi tratamentul persoanelor private de libertate pentru care instanţa de judecată a dispus executarea pedepsei într-un penitenciar-spital, precum şi tratamentul pacienţilor din penitenciare ale căror afecţiuni necesită monitorizare şi reevaluare în cadrul penitenciarelor-spital; bolnavii care necesită asistenţă medicală spitalicească de lungă durată – ani;
 8. e) afecţiuni pentru care diagnosticul şi/sau tratamentul nu pot fi monitorizate în ambulatoriu sau spitalizare de zi.
 9. Factorii de care trebuie să se ţină cont cumulativ în luarea deciziei de internare în regim de spitalizare continuă sunt:
 10. a) severitatea semnelor şi simptomelor prezentate de pacient;
 11. b) predictibilitatea medicală a unei evoluţii negative, nedorite a pacientului;
 12. c) nevoia pentru şi disponibilitatea analizelor/investigaţiilor diagnostice;
 13. d) epuizarea resurselor diagnostice şi terapeutice în celelalte domenii de asistenţă medicală.
 14. Pacienţii care prezintă un bilet de internare pentru spitalizare continuă vor putea fi programaţi pentru internare, în funcţie de afecţiune şi de gravitatea semnelor şi simptomelor prezentate şi de disponibilitatea serviciilor unităţii spitaliceşti solicitate.
 1. Servicii medicale spitaliceşti care nu necesită internare continuă, acordate în regim de spitalizare de zi:
 2. Spitalizarea de zi are o durată de maxim 12 ore/vizită (zi).
 3. Criteriile de internare în spitalizare de zi sunt:
 4. a) urgenţe medico-chirurgicale ce necesită supraveghere medicală până la 12 ore, doar în unităţile sanitare cu paturi care acordă şi asistenţa medicală spitalicească în regim de spitalizare continuă;
 5. b) diagnosticul nu poate fi stabilit şi tratamentul nu poate fi efectuat şi/sau monitorizat în ambulatoriu.
 1. Serviciile acordate în regim de spitalizare de zi prevăzute la lista de mai jos pot fi acordate şi în regim de spitalizare continuă dacă pacientul prezintă complicaţii sau comorbidităţi cu risc pentru pacient, sângerare majoră ce pune problema repleţiei volemice, risc anestezic greu de managerizat în spitalizare de zi, iar durerea postprocedurală greu de controlat, proceduri invazive majore asociate.

B.1. Lista afecţiunilor (diagnosticelor) medicale caz rezolvat medical în spitalizare de zi:

Nr.

Crt.

Cod diagnostic Denumire afecţiune (diagnostic)
A04.9 Infecţia intestinală bacteriană, nespecificată
A08.4 Infecţia intestinală virală, nespecificată
A09 Diareea şi gastro-enterita probabil infecţioase
A49.9 Infecţia bacteriană, nespecificată
D17.1 Tumora lipomatoasă benignă a pielii şi a ţesutului subcutanat al trunchiului
D50.0 Anemia prin carenţă de fier secundară unei pierderi de sânge (cronică)
D50.8 Alte anemii prin carenţă de fier
D50.9 Anemia prin carenţă de fier, nespecificată
E04.2 Guşa multinodulară netoxică
E06.3 Tiroidita autoimună
E10.65 Diabet mellitus (zaharat) tip 1 cu control slab
E10.71 Diabet mellitus tip 1 cu complicatii microvasculare multiple
E11.65 Diabet mellitus (zaharat) tip 2 cu control slab
E11.71 Diabet mellitus tip 2 cu complicatii microvasculare multiple
E11.9 Diabet mellitus (zaharat) tip 2 fără complicaţii
E13.65 Alte forme specificate de diabet mellitus cu control slab
E44.0 Malnutriţia proteino-energetică moderată
E44.1 Malnutriţia proteino-energetică uşoară
E66.0 Obezitate datorită unui exces caloric
E78.2 Hiperlipidemie mixta
E89.0 Hipotiroidism postprocedural
F41.2 Tulburare anxioasă şi depresivă mixtă
F50.9 Tulburare de apetit, nespecificată
G45.0 Sindrom vertebro-bazilar
I20.8 Alte forme de angină pectorală (* fără coronarografie)
I25.11 Cardiopatia aterosclerotică a arterei coronariene native
I25.9 Cardiopatie ischemică cronică, nespecificată, fără coronarografie
I34.0 Insuficienţa mitrală (valva) (* fără indicaţie de intervenţie chirurgicală)
I35.0 Stenoza (valva) aortică (* fără indicaţie de intervenţie chirurgicală)
I35.1 Insuficienţă (valva) aortică (* fără coronarografie; fără indicaţie de intervenţie chirurgicală)
I67.2 Ateroscleroza cerebrală
I67.8 Alte boli cerebrovasculare, specificate
I83.9 Vene varicoase ale extremităţilor inferioare fără ulceraţie sau inflamaţie
J00 Rino-faringita acută [guturaiul comun] (* pentru copii 0 – 5 ani)
J02.9 Faringita acută, nespecificată (* pentru copii 0 – 5 ani)
J03.9 Amigdalita acută, nespecificată
J06.8 Alte infecţii acute ale căilor respiratorii superioare cu localizări multiple
J06.9 Infecţii acute ale căilor respiratorii superioare, nespecificate
J12.9 Pneumonia virală, nespecificată
J15.8 Alte pneumonii bacteriene
J18.1 Pneumonia lobară, nespecificată
J18.8 Alte pneumonii, cu micro-organisme nespecificate
J18.9 Pneumonie, nespecificată
J20.9 Bronşita acută, nespecificată
J44.0 Boala pulmonară obstructivă cronică cu infecţie acută a căilor respiratorii inferioare
J44.1 Boala pulmonară obstructivă cronică cu exacerbare acută, nespecificată
J44.9 Boala pulmonară obstructivă cronică, nespecificată
J45.0 Astmul cu predominenţă alergică
J47 Bronşiectazia
J84.8 Alte boli pulmonare interstiţiale specificate
J84.9 Boala pulmonară interstiţială, nespecificată
K21.0 Boala refluxului gastro-esofagian cu esofagită
K21.9 Boala refluxului gastro-esofagian fără esofagită
K26.3 Ulcerul duodenal, acut fără hemoragie sau perforaţie, diagnosticat anterior
K29.1 Alte gastrite acute
K29.5 Gastrita cronică, nespecificată
K29.9 Gastro-duodenita, nespecificată
K30 Dispepsia
K52.9 Gastroenterita şi colita neinfecţioase, nespecificate
K58.0 Sindromul intestinului iritabil cu diaree
K58.9 Sindromul intestinului iritabil fără diaree
K70.1 Hepatita alcoolică
K73.2 Hepatita activă cronică, neclasificată altundeva
K75.2 Hepatita reactivă nespecifică
K76.0 Degenerescenţa grăsoasă a ficatului, neclasificată altundeva
K81.1 Colecistita cronică
K81.8 Alte colecistite
K82.8 Alte boli specificate ale vezicii biliare
K86.9 Boala pancreasului nespecificată
K91.1 Sindroame după chirurgia gastrică
L40.0 Psoriazis vulgaris
L50.0 Urticaria alergică (fără Edem Quinke)
L60.0 Unghia încarnată
M16.9 Coxartroza, nespecificată
M17.9 Gonartroza, nespecificată
M51.2 Altă deplasare a unui alt disc intervertebral specificat, fără indicaţie operatorie
M54.4 Lumbago cu sciatică-
M54.5 Dorsalgie joasă-
N30.0 Cistita acută
N39.0 Infecţia tractului urinar, cu localizare nespecificată
N47 Hipertrofia prepuţului, fimoza, parafimoza
N73.9 Boala inflamatorie pelviană feminină, nespecificată
N92.0 Menstruaţie excesivă şi frecventă cu ciclu menstrual regulat
N92.1 Menstruaţie excesivă şi frecventă cu ciclu menstrual neregulat
N92.4 Sângerări excesive în perioada de premenopauză
N93.8 Alte sângerări anormale specificate ale uterului şi vaginului
N95.0 Sângerări postmenopauză
O02.1 Avort fals
O03.4 Avort spontan incomplet, fără complicaţii
O12.0 Edem gestaţional
O21.0 Hiperemeza gravidică uşoară
O23.1 Infecţiile vezicii urinare în sarcină
O34.2 Îngrijiri acordate mamei pentru cicatrice uterină datorită unei intervenţii chirurgicale anterioare
R10.4 Altă durere abdominală şi nespecificată
R59.0 Ganglioni limfatici măriţi localizaţi
S61.0 Plagă deschisă a degetului (degetelor) fără vătămarea unghiei
S61.88 Plagă deschisă a altor părţi ale pumnului şi mâinii
Z46.6 Amplasarea şi ajustarea unei proteze urinare
Z50.9 Îngrijiri implicând o procedură de reabilitare, nespecificată
Z51.88 Alte îngrijiri medicale specificate
I25.5 Cardiomiopatie ischemică
I70.21 Ateroscleroza arterelor extremităţilor cu claudicaţie intermitentă
I80.3 Flebita şi tromboflebita extremităţilor inferioare, nespecificată
R60.0 Edem localizat
I83.0 Vene varicoase cu ulceraţie ale extremităţilor inferioare
I87.2 Insuficienţa venoasă (cronică) (periferică)
A69.2 Boala Lyme (* diagnostic şi tratament)

*) această specificare nu face parte din denumirea diagnosticului, ci semnifică faptul că respectivul tip de caz poate fi rezolvat în spitalizare de zi cu condiţia îndeplinirii criteriului din paranteză.

B.2. Lista cazurilor rezolvate cu procedură chirurgicală – în spitalizare de zi:

Nrt. Crt. Denumire caz rezolvat cu procedură chirurgicală Cod Procedură Denumire procedură chirurgicală
1 Miringotomia cu inserţia de tub D01003 Miringotomia cu inserţie de tub, unilateral
2 Miringotomia cu inserţia de tub D01004 Miringotomia cu inserţie de tub, bilateral
3 Amigdalectomie E04301 Tonsilectomia fără adenoidectomie
4 Amigdalectomie E04302 Tonsilectomia cu adenoidectomie
5 Rinoplastie posttraumatică(reducerea şi imobilizarea fracturilor piramideinazale după un traumatism recent) P07001 Rinoplastie implicând corecţia cartilajului
6 Rinoplastie posttraumatică(reducerea şi imobilizarea fracturilor piramideinazale după un traumatism recent) P07002 Rinoplastia implicând corectarea conturului osos
7 Rinoplastie posttraumatică (reducerea şi imobilizarea fracturilor piramidei nazale după un traumatism recent) P07003 Rinoplastie totală
8 Rinoplastie posttraumatică (reducerea şi imobilizarea fracturilor piramidei nazale după un traumatism recent) P07004 Rinoplastie folosind grefa cartilaginoasă septală sau nazală
9 Rinoplastie posttraumatică (reducerea şi mobilizarea fracturilor piramidei nazale după un traumatism recent) P07005 Rinoplastie folosind grefă de os nazal
10 Rinoplastie posttraumatică (reducerea şi imobilizarea fracturilor piramidei nazale după un traumatism recent) P07006 Rinoplastie cu grefă de os nazal şi cartilaj septal/nazal
11 Rinoplastie posttraumatică (reducerea şi imobilizarea fracturilor piramidei nazale după un traumatism recent) P07007 Rinoplastie folosind grefa de cartilaj de la zona donatoare de la distanţă
12 Rinoplastie posttraumatică (reducerea şi imobilizarea fracturilor piramidei nazale după un traumatism recent) P07008 Rinoplastia folosind grefa osoasă din zona donatoare de la distanţă
13 Rinoplastie posttraumatică (reducerea şi imobilizarea fracturilor piramidei nazale după un traumatism recent) P07009 Rinoplastia folosind os şi cartilaj ca grefă de la zona donatoare de la distanţă
14 Bronhomediastino – scopie G02401 Bronhoscopia
15 Bronhomediastino – scopie G02403 Fibrobronhoscopia
16 Biopsia pleurei G03103 Biopsia pleurei
17 Biopsie ganglioni laterocervicali şi supraclaviculari I00601 Biopsie de ganglion limfatic
18 Puncţie biopsie transparietală cu ac pentru formaţiuni tumorale pulmonare G03102 Biopsia percutanată (cu ac) a plămânului
19 Implantare cateter pleural G04103 Inserția catetetrului intercostal pentru drenaj
20 Adenoidectomie E04303 Adenoidectomia fără tonsilectomie
21 Extracţia de corpi străini prin bronhoscopie G02502 Bronhoscopia cu extracţia unui corp străin
22 Strabismul adultului C05702 Proceduri pentru strabism implicând 1 sau 2 muşchi, un ochi
23 Pterigion cu plastie C01302 Excizia pterigionului
24 Refacerea staticii palpebrare (entropion, ectropion, lagoftalmie) ptoză palpebrală C08003 Corecţia ectropionului sau entropionului prin strângerea sau scurtarea retractorilor inferiori
25 Refacerea staticii palpebrare (entropion, ectropion, lagoftalmie) ptoză palpebrală C08004 corecţia ectropionului sau entropionului prin alte corecţii ale retractorilor inferiori
26 Refacerea staticii palpebrare (entropion, ectropion, lagoftalmie) ptoză palpebrală C08005 corecţia ectropion-ului sau entropion-ului prin tehnici de sutură
27 Refacerea staticii palpebrare (entropion,

ectropion, lagoftalmie) ptoză palpebrală

C08006 corecţia ectropion-ului sau entropion-ului cu rezecţie largă
28 Extracţia dentară chirurgicală F00801 Extracţie dentară sau a unor părţi de dinte
29 Extracţia dentară chirurgicală F00802 Extracţie dentară cu separare
30 Extracţia dentară chirurgicală F00901 Îndepărtare chirurgicală a unui dinte erupt
31 Extracţia dentară chirurgicală F00902 Îndepărtare chirurgicală a 2 sau mai mulţi dinţi erupţi
32 Extracţia dentară chirurgicală F00903 Îndepărtarea chirurgicală a unui dinte inclus sau parţial erupt, fără îndepărtare de os sau separare
33 Extracţia dentară chirurgicală F00904 Îndepărtarea chirurgicală a unui dinte inclus sau parţial erupt, cu îndepărtare de os sau separare
34 Excizie polip cervical, dilataţia şi chiuretajul uterului M02601 Dilatarea şi chiuretajul uterin [D&C]
35 Excizie polip cervical, dilataţia şi chiuretajul uterului M02602 Chiuretajul uterin fără dilatare
36 Excizie polip cervical, dilataţia şi chiuretajul uterului M02801 Dilatarea şi curetajul[D&C] după avort sau pentru întrerupere de sarcină
37 Excizie polip cervical, dilataţia şi chiuretajul uterului M02802 Curetajul aspirativ al cavităţii uterine
38 Excizie polip cervical, dilataţia şi chiuretajul uterului M03702 Polipectomia la nivelul colului uterin
39 Reparaţia cisto şi rectocelului M04402 Corecţia chirurgicală a rectocelului
40 Reparaţia cisto şirectocelului M04403 Corecţia chirurgicală a cistocelului şi rectocelului
41 Artroscopia genunchiului O13205 Artroscopia genunchiului
42 Operaţia artroscopică a meniscului O13404 Meniscectomie artroscopică a genunchiului
43 Îndepărtarea materialului de osteosinteză O18104 Îndepărtarea de brosă, şurub sau fir metalic, neclasificată în altă parte
44 Îndepărtarea materialului de osteosinteză O18106 Îndepărtarea de placă, tijă sau cui, neclasificată în altă parte
45 Reparaţia diformităţii piciorului O20404 Corecţia diformităţii osoase
46 Eliberarea tunelului carpian A07402 Decompresia endoscopică a tunelului carpian
47 Eliberarea tunelului carpian A07403 Decompresia tunelului carpian
48 Excizia chistului Baker O13601 Excizia chistului Baker
49 Rezolvarea contracturii Dupuytren O07302 Fasciotomia subcutanată pentru maladia Dupuytren
50 Rezolvarea contracturii Dupuytren O08001 Fasciectomia palmară pentru contractura Dupuytren
51 Repararea ligamentului încrucişat O15303 Reconstrucţia artroscopică a ligamentului încrucişat al genunchiului cu repararea meniscului
52 Repararea ligamentului încrucişat O15304 Reconstrucţia ligamentului încrucişat al genunchiului cu repararea meniscului
53 Excizia locală a leziunilor sânului Q00501 Excizia leziunilor sânului
54 Colecistectomia laparoscopică J10102 Colecistectomia laparoscopică
55 Colecistectomia laparoscopică J10104 Colecistectomia laparoscopică cu extragerea calculului de pe canalul biliar comun prin ductul cistic
56 Colecistectomia laparoscopică J10105 Colecistectomia laparoscopică cu extragerea calculului de pe canalul biliar comun prin coledocotomia laparoscopică
57 Hemoroidectomia J08504 Hemoroidectomia
58 Cura chirurgicală a herniei inghinale J12603 Cura chirurgicală a herniei inghinale unilaterale
59 Cura chirurgicală a herniei inghinale J12604 Cura chirurgicală a herniei inghinale bilaterale
60 Endoscopie digestivă superioară J00101 Esofagoscopia flexibilă
61 Endoscopie digestivă superioară cu biopsie J01202 Esofagoscopia cu biopsie
62 Endoscopie digestivă superioară J13901 Panendoscopia până la duoden
63 Endoscopie digestivă superioară J13903 Panendoscopia până la ileum
64 Endoscopie digestivă superioară cu biopsie J14201 Panendoscopia până la duoden cu biopsie
65 Endoscopie digestivă superioară cu biopsie J14202 Endoscopia ileală cu biopsie
66 Terapia chirurgicală a fimozei L03702 Circumcizia la bărbat
67 Terapia chirurgicală a fimozei L04101 Reducerea parafimozei
68 Chirurgia varicelor H12002 Injectări multiple cu substanţe sclerozante la nivelul venelor varicoase
69 Chirurgia varicelor H12501 Întreruperea joncţiunii safenofemurală varicoasă
70 Chirurgia varicelor H12502 Întreruperea joncţiunii safenopoplitee varicoasă
71 Chirurgia varicelor H12503 Întreruperea joncţiunilor safeno-femurală şi safeno-poplitee varicoase
72 Chirurgia varicelor H12601 Întreruperea a mai multor vene tributare unei vene varicoase
73 Chirurgia varicelor H12602 Întreruperea subfascială a uneia sau mai multor vene perforante varicoase
74 Debridarea nonexcizională a tegumentului şi ţesutului subcutanat P02103 Debridarea nonexcizională a arsurii
75 Debridarea excizională a părţilor moi O19301 Debridarea excizională a părţilor moi
76 Debridarea excizională a tegumentului şi ţesutului subcutanat P02201 Debridarea excizională a tegumentului şi ţesutului subcutanat
77 Dilatarea şi chiuretajul după avort sau pentru întrerupere de sarcină M02801 Dilatarea şi chiuretajul[D&C] după avort sau pentru întrerupere de sarcină
78 Aplicarea dispozitivului de fixare externă neclasificată altundeva O17801 Aplicarea dispozitivului de fixare externă neclasificată altundeva
79 Biopsia tegumentului şi ţesutului subcutanat P01701 Biopsia tegumentului şi ţesutului subcutanat
80 Incizia şi drenajul tegumentelor şi ale ţesutului subcutanat P00701 Incizia şi drenajul hematomului tegumentar şi al ţesutului subcutanat
81 Incizia şi drenajul tegumentelor şi ale ţesutului subcutanat P00702 Incizia şi drenajul abceselor tegumentelor şi ale ţesutului subcutanat
82 Incizia şi drenajul tegumentelor şi ale ţesutului subcutanat P00703 Alte incizii şi drenaje ale tegumentelor şi ţesutului subcutanat
83 Examinare fibroscopică a faringelui E04701 Examinare fibroscopică a faringelui
84 Excizia leziunilor tegumentare şi ţesutului subcutanat P01901 Excizia leziunilor tegumentare şi ţesutului subcutanat în alte zone
85 Chiuretaj cu biopsia de endometru M02501 Biopsia de endometru
86 Chiuretaj cu biopsia de col uterin M03701 Biopsia de col uterin
87 Îndepărtarea corpilor străini din tegument şi ţesutul subcutanat cu incizie P00601 Îndepărtarea corpilor străini din tegument şi ţesutul subcutanat cu incizie
88 Electroterapia leziunilor tegumentare, leziuni multiple/leziune unică P01309 Electroterapia leziunilor tegumentare, leziune unică
89 Repararea plăgilor tegumentare şi ale ţesutului subcutanat,implicând ţesuturile mai profunde P02902 Repararea plăgilor tegumentare şi ale ţesutului subcutanat în alte zone implicând şi  ţesuturile profunde
90 Extragerea endoscopică a stentului ureteral K02803 Extragerea endoscopică a stentului ureteral
91 Rezecţia parţială a unghiei încarnate P02504 Rezecţia parţială a unghiei încarnate
92 Îndepărtarea dispozitivului de fixare externă O18108 Îndepărtarea dispozitivului de fixare externă
93 Coronarografie H06801 Coronarografie
94 Realizarea fistulei arteriovenoase la persoanele dializate H15902 Efectuarea unei fistule arteriovenoase native (cu venă) la nivelul membrului inferior
95 Realizarea fistulei arteriovenoase la persoanele dializate H15903 Efectuarea unei fistule arteriovenoase native (cu venă) la nivelul membrului superior
96 Biopsia leziunii peniene L03701 Biopsia peniană
97 Terapia chirurgicală a varicocelului L02801 Cura varicocelului
98 Orhidectomia unilaterală (excizia testicolului) L02501 Orhidectomia unilaterală
99 Orhidectomia bilaterală (excizia testicolelor) L02502 Orhidectomia bilaterală
100 Excizia spermatocelului, unilateral L02303 Excizia spermatocelului, unilateral
101 Excizia spermatocelului, bilateral L02304 Excizia spermatocelului, bilateral
102 Terapia chirurgicală a hidrocelului L02301 Excizia hidrocelului
103 Biopsia transrectală (cu ac de biopsie) a prostatei L00404 Biopsia transrectală (cu ac de biopsie) a prostatei
104 Rezecţia endoscopică a leziunii prostatice L00302 Rezecţia endoscopică a leziunii prostatice
105 Rezecţia endoscopică transuretrală a prostatei L00601 Rezecţia transuretrală a prostatei
106 Uretrotomia optică internă pentru stricturi uretrale K07505 Uretrotomia optică
107 Distrugerea endoscopică a verucilor uretrale K07602 Distrugerea endoscopică a verucilor uretrale
108 Hidrodilatarea vezicii urinare sub control endoscopic K06801 Hidrodilatarea vezicii urinare sub control endoscopic
109 Rezecţia endoscopică vezicală K06001 Rezecţia endoscopică de leziune sau ţesut vezical
110 Extragerea endoscopică a litiazei vezicale K05604 Litolapaxia vezicii urinare
111 Cistostomia percutanată cu inserţia percutanată a cateterului suprapubic K05303 Cistotomia percutanată (cistostomia)
112 Cistoscopia K04901 Cistoscopia
113 Rezecţia endoscopică a ureterocelului K03801 Rezecţia endoscopică a  ureterocelului
114 Excizia tumorii corneoconjunctivale C01201 Excizia tumorii limbus-ului
115 Excizia tumorii corneoconjunctivale C01202 Excizia tumorii limbus-ului cu  keratectomie
116 Excizia tumorii corneoconjunctivale C02201 Excizia pingueculei
117 Repoziţionarea cristalinului subluxat C04401 Repoziţionarea cristalinului artificial
118 Dacriocistorinostomia C08802 Dacriocistorinostomia
119 Dacriocistorinostomia C09001 Procedee închise de restabilire a permeabilităţii sistemului canalicular lacrimal, un ochi
120 Septoplastia E01003 Septoplastia cu rezecţia submucoasă a septului nazal
121 Chirurgia funcţională endoscopică naso sinusală E01601 Extragere intranazală de polip din antrum-ul maxilar
122 Chirurgia funcţională endoscopică naso sinusală E01602 Extragerea intranazală de polip din sinusul frontal
123 Chirurgia funcţională endoscopică naso sinusală E01603 Extragere intranazală de polip din sinusul etmoidal
124 Chirurgia funcţională endoscopică naso sinusală E01604 Extragere intranazală de  polip din sinusul sfenoidal
125 Chirurgia funcţională endoscopică naso sinusală E00801 Extragerea de polip nazal
126 Chirurgia funcţională  endoscopică naso sinusală E01805 Antrostomia maxilară intranazală, unilateral
127 Parotidectomia E02805 Excizia parţială a  glandei parotide
128 Chirurgia ronhopatiei cronice E03601 Uvulopalatofaringoplastia
129 Timpanoplastia tip I D01401 Miringoplastia, abord transcanalar
130 Timpanoplastia tip I D01402 Miringoplastia, abord postauricular sau endauricular
131 Cura chirurgicală a tumorilor benigne ale laringelui G00402 Microlaringoscopia cu extirparea laser a leziunii
132 Terapia chirurgicală a apendicitei cronice J07002 Apendicectomia laparoscopică
133 Terapia chirurgicală a fisurii perianale J08101 Excizia fistulei anale implicând jumătatea inferioară a sfincterului anal
134 Terapia chirurgicală a fisurii perianale J08102 Excizia fistulei anale implicând jumătatea superioară a sfincterului anal
135 Terapia chirurgicală a tumorilor de perete abdominal sau ombilic J12401 Biopsia peretelui abdominal sau a ombilicului
136 Terapia chirurgicală a granulomului ombilical J12507 Excizia granulomului ombilical
137 Hernia ombilicală J12801 Cura chirurgicală a herniei ombilicale
138 Hernia epigastrică J12802 Cura chirurgicală a herniei epigastrice
139 Eventraţie postoperatorie J12903 Cura chirurgicală a eventraţiei postoperatorii cu proteză

NOTĂ:

Poziţiile 5 – 13 din tabelul de mai sus se referă la cura chirurgicală a fracturilor de piramidă nazală după un traumatism recent; nu sunt incluse corecţiile estetice.

B.3.1. Lista serviciilor medicale în regim de spitalizare de zi decontate asiguraţilor prin tarif pe serviciu medical/vizită (zi) şi pentru care în vederea decontării nu este necesară închiderea fişei de spitalizare de zi (FSZ) după fiecare vizită (zi).

Nr. crt. Denumire serviciu medical
1 Chimioterapie*) cu monitorizare
2 Litotriţie
3 Tratamentul şi profilaxia rabiei cu antitetanic
4 Tratamentul şi profilaxia rabiei fără antitetanic
5 Strabism la copii – reeducare ortooptică
6 Supleere a funcţiei intestinale la bolnavii cu insuficienţă intestinală cronică care necesită nutriție parenterală pentru o perioadă mai mare de 3 luni de zile

B.3.2. Lista serviciilor medicale în regim de spitalizare de zi decontate asiguraţilor prin tarif pe serviciu medical şi pentru care în vederea decontării se închide fişa de spitalizare de zi (FSZ) după terminarea vizitei/vizitelor necesare finalizării serviciului medical.

Nr.

crt.

Denumire serviciu medical
1 Implant de cristalin**)
2 Întrerupere de sarcină cu recomandare medicală

* valabil pentru sarcini de până la 12 săptămâni de amenoree

3 Amniocenteză***)
4 Biopsie de vilozităţi coriale***)
5 Monitorizare bolnavi HIV/SIDA*)
6 Evaluarea dinamică a răspunsului viro – imunologic*)
7 Monitorizarea bolilor neurologice (epilepsie şi tulburări de somn, boala Parkinson şi alte manifestări extrapiramidale, boli neuromusculare, miastenia gravis şi sindromul miastenic, neuropatii periferice, boli  neurodegenerative ale sistemului nervos central, scleroza multiplă, stenoze arteriale carotidiene, vertebrale şi artere subclaviculare, demenţe, paralizii cerebrale)
8 Monitorizarea şi tratamentul talasemiei şi hemofiliei*)
9 Boli endocrine (acromegalie în tratament medicamentos şi tumori neuroendocrine)****)
10 Boala Gaucher****)
11 Poliartrita reumatoidă pentru tratamentul cu imunosupresoare****)
12 Artropatia psoriazică pentru tratamentul cu imunosupresoare****)
13 Spondilita ankilozantă pentru tratamentul cu imunosupresoare****)
14 Artrita juvenilă pentru tratamentul cu imunosupresoare****)
15 Psoriazis cronic sever pentru tratamentul cu imunosupresoare****)
16 Scleroza multiplă****)
17 Boli rare****)
18 Monitorizare hemodinamică prin metoda bioimpedanţei toracice*******)
19 Analgezia autocontrolată
20 Analgezie subarahnoidiană
21 Analgezie epidurală simplă
22 Analgezie epidurală cu cateter
23 Blocaj nervi periferici
24 Infiltraţie periradiculară transforaminală*****)
25 Bloc de ram median posterior*****)
26 Bloc de plex simpatic
27 Ablaţie cu radiofrecvenţă de ram median******)
28 Ablaţie cu radiofrecvenţă a inervaţiei genunchiului sau a articulaţiei coxofemurale******)
29 Ablaţie sacroiliac******)
30 Infiltraţie sacroiliacă*****)
31 Discografie stimulată*****)
32 Proceduri specifice pentru cefalee, algii craniene, sindroame vertiginoase şi crize de pierdere a conştienţei fără diagnostic etiologic cu investigaţii de înaltă performanţă
33 Proceduri specifice pentru cefalee, algii craniene, sindroame vertiginoase şi crize de pierdere a conştienţei fără diagnostic etiologic fără investigaţii de înaltă performanţă
34 Urgenţă medico-chirurgicală în camerele de gardă
35 Urgenţă medico-chirurgicală în structurile de urgenţă din cadrul spitalelor pentru care finanţarea nu se face din bugetul Ministerului Sănătăţii
36 Discectomie percutană
37 Endoscopie de canal spinal
38 Flavectomie
39 Evaluarea gravidei pentru infecţii cu risc pentru sarcină (pentru rubeolă, toxoplasmoză, infecţia CMV, hepatită B şi C)
40 Monitorizare afecţiuni oncologice cu investigaţii de înaltă performanţă
41 Monitorizare afecţiuni oncologice fără investigaţii de înaltă performanţă
42 Monitorizare insuficienţă renală cronică
43 Terapia distoniilor musculare cu dirijare electromiografică (cervicale, craniofaciale, ale membrelor, laringiene etc.) fără toxină botulinică
44 Terapia distoniilor musculare fără dirijare electromiografică (cervicale, craniofaciale, ale membrelor, laringiene etc.) fără toxină botulinică
45 Terapia distoniilor musculare cu dirijare electromiografică (cervicale, craniofaciale, ale membrelor, laringiene etc.) cu toxină botulinică pentru adulţi; Terapia paraliziilor cerebrale/paraliziilor care generează spasticitate cu dirijare electromiografică (cervicale, craniofaciale, ale membrelor, laringiene etc.) cu toxină botulinică pentru copii cu greutate peste 25 kg
46 Terapia paraliziilor cerebrale/paraliziilor care generează spasticitate cu dirijare electromiografică (cervicale, craniofaciale, ale membrelor, laringiene etc.) cu toxină botulinică pentru copii cu greutate sub 25 kg
47 Terapia distoniilor musculare fără dirijare electromiografică (cervicale, craniofaciale, ale membrelor, laringiene etc.) cu toxină botulinică pentru adulţi; Terapia paraliziilor cerebrale/paraliziilor care generează spasticitate fără dirijare electromiografică (cervicale, craniofaciale, ale membrelor, laringiene etc.) cu toxină botulinică pentru copii cu greutate peste 25 kg
48 Terapia paraliziilor cerebrale/paraliziilor care generează spasticitate fără dirijare electromiografică (cervicale, craniofaciale, ale membrelor, laringiene etc.) cu toxină botulinică pentru copii cu greutate sub 25 kg
49 Monitorizarea bolilor psihiatrice adulţi şi copii (tulburări cognitive minore, demenţe incipiente, tulburări psihotice şi afective în perioade de remisiune, tulburări nevrotice şi de personalitate)
50 Implantarea cateterului venos central long-life destinat: administrării de medicamente, dializei cronice sau administrării de chimioterapice (în cure lungi de 6 – 24 luni) pentru pacienţii oncologici, hematologici, dializaţi. Tariful aferent acestui serviciu include costul cateterului venos central long-life.
51 Implantarea cateterului venos central cu cameră implantabilă destinat administrării de chimioterapice (în cure lungi de 6 – 24 luni) pentru pacienţii oncologici şi hematologici.

Tariful aferent acestui serviciu include costul cateterului venos central şi camerei implantabile.

52 Monitorizarea pacemakerelor/defibrilatorului implantabil
53 Monitorizarea pacienţilor cu insuficienţă cardiacă congestivă pentru asiguraţi cu afecţiuni cardiovasculare grave de debut sau devenite cronice
54 Monitorizarea pacienţilor cu tulburări de ritm/ conducere cu afecţiuni cardiovasculare grave de debut sau devenite cronice
55 Incizia şi drenajul abceselor periosoase (loji superficiale ale capului şi gâtului)
56 Suprimarea firelor de sutură la pacienţi cu despicături labio-maxilopalatine după plastia buzei sau a palatului
57 Iridectomia sau capsulotomia cu laser
58 Implantare cateter peritoneal (tariful include şi costul cateterului)
59 Monitorizarea sifilisului genital primar şi sifilisului secundar al pielii şi mucoaselor
60 Monitorizarea şi tratamentul colagenenozelor: poliartrita reumatoidă, lupus eritematos sistemic, dermato-polimiozită, sindrom Sjorgen, vasculite sistemice.
61 Diagnostic şi monitorizare artrită precoce
62 Monitorizarea bolilor hematologice
63 Diagnosticarea  apneei de somn
64 Bronhoscopia asociată echografiei (EBUS)
65 Terapia spasticitatii membrului superior aparuta ca urmare a unui accident vascular cerebral pentru pacientul adult – cu toxină botulinică
66 Cordonocenteza***)
67 Evaluarea Sindromului Post Covid-19

**)  Serviciul medical se acordă o singură dată pentru fiecare ochi.

***) Biopsia de vilozităţi coriale se decontează la gravide în trimestrul I de sarcină, iar amniocenteza la gravide în trimestrul II de sarcină, efectuate numai de către medicii de specialitate obstetrică-ginecologie cu supraspecializare în medicină materno-fetală, pentru cazuri cu anomalii majore confirmate imagistic anterior procedurii sau în caz de patologie genetică în familie cu risc de transmitere la descendenţi – la recomandarea medicului genetician sau risc de aneuploidii mai mare de 1/250 în urma screening-ului genetic prenatal: test combinat (markeri ecografici şi dublu test sau triplu test); în tarifele aferente acestora este inclusă şi testarea genetică a probelor prelevate. Cordonocenteza se decontează la gravide în trimestrul II de sarcină, efectuată numai de către medicii de specialitate obstetrică-ginecologie cu supraspecializare în medicină materno-fetală, pentru cazuri cu indicaţie în scop diagnostic sau terapeutic; în tarifele aferente acestora este inclusă şi testarea genetică a probelor prelevate.

Testarea genetică a probelor prelevate prin biopsie de vilozităţi coriale, amniocenteză sau cordonocenteză se realizează prin una din următoarele tehnici: citogenetică, FISH, MLPA, QF-PCR.

****) Monitorizare şi administrare tratament afecţiuni care necesită administrare de medicamente corespunzătoare DCI-urilor notate cu (**)1 (**)1β şi (**)1Ω, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare cu administrare parenterală sub supraveghere specială; tariful nu cuprinde medicamentele specifice corespunzătoare DCI-urilor notate cu (**)1, (**)1β şi (**)1Ω, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

*****) sub ghidaj Rx

******) sub ghidaj şi maşina de ablaţie

*******) Se poate efectua trimestrial la asiguraţii cu diabet zaharat confirmat.

B.4.1. Lista serviciilor medicale standardizate acordate în regim de spitalizare de zi care se decontează numai dacă s-au efectuat toate serviciile obligatorii şi pentru care în vederea decontării se închide fişa de spitalizare de zi (FSZ) după terminarea vizitei/vizitelor necesare finalizării serviciului medical.

 

Nr.

crt.

 

Denumire serviciu medical

 

 

Servicii obligatorii

1. Ciroza hepatica – monitorizare  cu  proceduri de înaltă performanta la pacienții cu suspiciune de hepatocarcinom

(Serviciu anual per asigurat)

Consultaţii de specialitate (Gastroenterologie), Creatinina, CT abdomen cu substanță de contrast / IRM  abdomen cu substanță de contrast / Colangio-IRM
2. Ciroză hepatică – monitorizare pacienți cu ascită/hidrotorax Consultaţii de specialitate (Gastroenterologie sau Boli Infecțioase), Hemograma, INR, Albumina, Glicemie, Creatinina, Na, K, Citodiagnostic lichid puncție, Administrare Albumina umana 20%, 100 ml
3. Ciroză hepatică virală –  monitorizare și prescriere tratament antiviral****)

(Serviciu lunar per asigurat)

Consultaţii de specialitate (Gastroenterologie sau Boli Infecțioase), Hemograma, INR, TGO, TGP, Albumina, Glicemie, Bilirubina totala, Bilirubina directa, Creatinina, Na, K
4. Hepatita cronica virala B – diagnostic

(Serviciu anual per asigurat)

Consultaţii de specialitate (Gastroenterologie sau Boli Infecțioase), Ac Anti HBs, AgHBe, Ac anti-HBe, Ac anti-VHD, Determinare cantitativa ADN VHB, Fibroscan
5. Hepatită cronica virală B fără agent delta – monitorizare tratament antiviral

(Serviciu anual per asigurat)

Consultaţii de specialitate (Gastroenterologie sau Boli Infecțioase), Hemogramă, TGO, TGP, Ac Anti HBs, AgHBe, Ac anti-HBe, Determinare cantitativa ADN VHB,
6. Hepatită cronică virală B cu agent delta – diagnostic

(Serviciu anual per asigurat.)

Consultaţii de specialitate (Gastroenterologie sau Boli Infecțioase), Determinare cantitativa ARN VHD
7. Hepatită cronică virală B cu agent delta – Monitorizarea eficienței și stabilirea continuării terapiei antivirale

(Serviciu anual per asigurat.)

Consultaţii de specialitate (Gastroenterologie sau Boli Infecțioase), Determinare cantitativa ARN VHD
8. Hepatita cronica virala C – diagnostic

(Serviciu anual per asigurat.)

Consultaţii de specialitate (Gastroenterologie sau Boli Infecțioase), Determinare cantitativa ARN VHC, Fibroscan
9. Boli inflamatorii intestinale – administrare si prescriere tratament biologic****)

(Serviciu lunar per asigurat.)

Consultaţii de specialitate (Gastroenterologie), HLG, Albumină, Glicemie, Creatinina, TGP, TGO, Na,

K,

10. Boli inflamatorii intestinale – monitorizare

(Serviciu bianual per asigurat.)

Consultaţii de specialitate (Gastroenterologie), HLG, INR, Albumină, Glicemie, Creatinina serica, TGP, TGO, Fosfataza alcalina, Gama GT, Proteina C reactiva, VSH, Calprotectina in materii fecale (cantitativ), Feritina serică, Sideremie
11. Monitorizare lunară și prescriere tratament antiviral B, C, D****)

(Serviciu lunar per asigurat.)

Consultaţii de specialitate (Gastroenterologie sau Boli Infecțioase), Hemograma, TGO, TGP, Creatinina
12. Stadializare fibroza hepatica – Fibroscan la pacienții cu afecțiuni hepatice preexistente

(Serviciu anual per asigurat.)

Consultaţii de specialitate (Gastroenterologie sau Boli Infecțioase), Fibroscan
13. Evaluare postransplant hepatic

(Serviciu anual per asigurat.)

Consultaţii de specialitate (Gastroenterologie in Clinici de Gastroenterologie și Hepatologie – Transplant Hepatic) , CMV Ig M, EBV Ig M, Tacrolinemie /sirolinemie/ciclosporinemie,

AFP, Ecografie abdomen + pelvis, Determinare cantitativa ADN VHB sau ARN VHC

14. Depistarea si controlul factorilor de risc ai bolilor cardiovasculare-tip I

1 serviciu/asigurat/an

Consultații de specialitate (cardiologie), Glicemie, Hemoglobina glicata, Colesterol seric total, LDL colesterol, HDL colesterol, Trigliceride serice, Creatinina, Acid uric, TGO, TGP, ECG de repaus 12 derivatii, Indicele glezna-brat (Doppler), Ecografie cardiaca, Calcularea riscului cardiovascular pe baza modelului Heart Score, Educatie in domeniul preventiei cardiovasculare
15. Depistarea si controlul factorilor de risc ai bolilor cardiovasculare- tip II

1 serviciu/asigurat/an

Consultații de specialitate (cardiologie), Glicemie, Hemoglobina glicata, Colesterol seric total, LDL colesterol, HDL colesterol, Trigliceride serice, Creatinina, Acid uric, TGO, TGP, ECG de repaus 12 derivatii, Indicele glezna-brat (Doppler), Ecografie cardiaca, Ecografie vasculara (artere) sau Monitorizare Holter tensiune arteriala, Calcularea riscului cardiovascular pe baza modelului Heart Score, Educatie in domeniul preventiei cardiovasculare
 

16.

Depistarea si controlul factorilor de risc ai bolilor cardiovasculare- tip III

1 serviciu/asigurat/an

Consultații de specialitate (cardiologie), Glicemie, Hemoglobina glicata, Colesterol seric total, LDL colesterol, HDL colesterol, Trigliceride serice, Creatinina, Acid uric, TGO, TGP, ECG de repaus 12 derivatii, Indicele glezna-brat (Doppler), Ecografie cardiaca, Ecografie vasculara (artere), Monitorizare Holter tensiune arteriala,  Calcularea riscului cardiovascular pe baza modelului Heart Score, Educatie in domeniul preventiei cardiovasculare
17. Monitorizarea sarcinii cu risc crescut  la gravidă cu tulburari  de coagulare / trombofilii ereditare

și dobandite

Consultații de specialitate obstetrică-ginecologie, Antitrombină III, Proteină C, Proteină S, Dozarea hemocisteinei serice, Control hemocisteină serică, Factor V Leyden, Anticoagulant lupic screening, Anticoagulant lupic confirmare, Ecografie obstetricală și ginecologică
18. Evaluarea și tratamentul anemiei prin carență de fier cu fier injectabil intravenos

– se recomandă numai la pacienții cu un risc mare de  sângerare pentru intervențiile prevăzute în Anexa 1 la ordinul ministrului sănătății nr. 1251/2018

pentru aprobarea Ghidului de gestionare a sângelui pacientului în perioada perioperatorie

consultație de specialitate, analize de laborator: feritină serică, transferină, hemoleucogramă completă, sideremie, proteina C reactivă, glicemie, creatinină serică, uree, timp Quick (inclusiv INR), APTT; fier injectabil intravenos 500 mg
19. Endoscopie digestivă inferioară cu sedare, fără biopsie – colonoscopie flexibilă până la cec consultație de specialitate; consultație ATI; analize medicale de laborator: hemoleucogramă, fibrinogen, timp Quick (inclusiv INR), APTT; EKG;  anestezie midazolam/propofol; colonoscopie până la cec
20. Endoscopie digestivă inferioară fără sedare, fără biopsie – colonoscopie flexibilă până la cec consultație de specialitate; analize medicale de laborator:  hemoleucogramă, fibrinogen, timp Quick (inclusiv INR), APTT; EKG; colonoscopie până la cec.
21. Endoscopie digestivă inferioară cu sedare, cu polipectomie și biopsie – colonoscopie flexibilă până la cec consultație de specialitate; consultație ATI; analize medicale de laborator:  hemoleucogramă, fibrinogen, timp Quick (inclusiv INR), APTT; EKG; anestezie midazolam/propofol; colonoscopie până la cec; polipectomie; examen anatomo-patologic
22. Endoscopie digestivă inferioară fără sedare, cu polipectomie și biopsie – colonoscopie flexibilă până la cec consultație de specialitate; analize medicale de laborator:  hemoleucogramă, fibrinogen, timp Quick (inclusiv INR), APTT; EKG; colonoscopie până la cec; polipectomie; examen anatomo-patologic
23. Endoscopie digestivă inferioară cu sedare, cu biopsie – colonoscopie flexibilă până la cec consultație de specialitate; consultație ATI; analize medicale de laborator:  hemoleucogramă, fibrinogen, timp Quick (inclusiv INR), APTT; EKG; anestezie midazolam/propofol; colonoscopie până la cec; examen anatomo-patologic.
24. Endoscopie digestivă inferioară fără sedare, cu biopsie – colonoscopie flexibilă până la cec consultație de specialitate; analize medicale de laborator:  hemoleucogramă, fibrinogen, timp Quick (inclusiv INR), APTT; EKG; colonoscopie până la cec; examen anatomo-patologic
25. Endoscopie digestivă inferioară cu sedare, fără biopsie – colonoscopie flexibilă până la flexura hepatică consultație de specialitate; consultație ATI; analize medicale de laborator:  hemoleucogramă, fibrinogen, timp Quick (inclusiv INR), APTT; EKG; anestezie midazolam/propofol; colonoscopie până la flexura hepatică;
26. Endoscopie digestivă inferioară fără sedare, fără biopsie – colonoscopie flexibilă până la flexura hepatică consultație de specialitate; analize medicale de laborator:  hemoleucogramă, fibrinogen, timp Quick (inclusiv INR), APTT; EKG; colonoscopie până la flexura hepatică.
27. Endoscopie digestivă inferioară cu sedare, cu polipectomie și biopsie – colonoscopie flexibilă până la flexura hepatică consultație de specialitate; consultație ATI; analize medicale de laborator:  hemoleucogramă, fibrinogen, timp Quick (inclusiv INR), APTT; EKG; anestezie midazolam/propofol; colonoscopie până la flexura hepatică; polipectomie; examen anatomo-patologic
28. Endoscopie digestivă inferioară fără sedare, cu polipectomie și biopsie – colonoscopie flexibilă până la flexura hepatică consultație de specialitate; analize medicale de laborator:  hemoleucogramă, fibrinogen, timp Quick (inclusiv INR), APTT; EKG; colonoscopie până la până la flexura hepatică; polipectomie; examen anatomo-patologic
29. Endoscopie digestivă inferioară cu sedare, cu biopsie – colonoscopie flexibilă până la flexura hepatică consultație de specialitate; consultație ATI; analize medicale de laborator:  hemoleucogramă, fibrinogen, timp Quick (inclusiv INR), APTT; EKG; anestezie midazolam/propofol; colonoscopie până la flexura hepatică; examen anatomo-patologic
30. Endoscopie digestivă inferioară fără sedare, cu biopsie – colonoscopie flexibilă până la flexura hepatică consultație de specialitate; analize medicale de laborator:  hemoleucogramă, fibrinogen, timp Quick (inclusiv INR), APTT; EKG; colonoscopie până la flexura hepatică; examen anatomo-patologic

****) Monitorizare şi administrare tratament afecţiuni care necesită administrare de medicamente corespunzătoare DCI-urilor notate cu (**)1 (**)1β şi (**)1Ω, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu administrare parenterală sub supraveghere specială; tariful nu cuprinde medicamentele specifice corespunzătoare DCI-urilor notate cu (**)1, (**)1β şi (**)1Ω, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Serviciile de la poz. 14, 15 şi 16 nu se pot efectua şi raporta concomitent la un pacient într-un an.

Pentru serviciul de la poz. 17:

Se acordă în trimestrul I sau II de sarcină, la gravidele cu cel puţin unul din următorii factori de risc vascular şi obstetrical:

 • antecedente personale de boală tromboembolică;
 • istoric familial (rude de gradul I cu boala tromboembolică sau antecedente heredocolaterale pozitive de trombofilie);
 • avorturi recurente de prim trimestru, de cauză necunoscută;
 • sarcini oprite în evoluţie;
 • naştere prematură;
 • hipertensiune arterială indusă de sarcină;
 • dezlipire de placentă normal inserată;
 • insuficienţă placentară.

B.4.2. Lista serviciilor medicale standardizate acordate în regim de spitalizare de zi care se contactează şi în ambulatoriul de specialitate clinic şi se decontează numai dacă s-au efectuat toate serviciile obligatorii, şi pentru care în vederea decontării se închide fişa de spitalizare de zi (FSZ) după terminarea vizitei/vizitelor necesare finalizării serviciului medical.

Nr. crt. Denumire serviciu medical Servicii obligatorii
1. Supravegherea unei sarcini normale (la gravida care nu deține documente medicale care să ateste existența în antecedentele personale patologice a rubeolei, toxoplasmozei, infecţiei CMV)*1) Consultații de specialitate obstetrică-ginecologie

Hemoleucogramă completă

Determinare la gravidă a grupului sanguin ABO

Determinare la gravidă a grupului sanguin Rh

Uree serică

Acid uric seric

Creatinină serică

Glicemie

TGP

TGO

TSH

Examen complet de urină (sumar + sediment)

VDRL sau RPR

Testare HIV la gravidă

Evaluarea gravidei pentru infecţii cu risc pentru sarcină (pentru rubeolă, toxoplasmoză, infecţia CMV, hepatită B şi C)

Secreție vaginală

Examen citologic cervico-vaginal Babeş-Papanicolau (până la S23+6 zile) sau Test de toleranță la glucoză per os +/- Hemoglobină glicată  (S24 – S28+6 zile) sau Biometrie fetală (S29-S33+6 zile) sau Detecția Streptococului de grup B (S34 – S37+6 zile)

Ecografie de confirmare, viabilitate și datare a sarcinii

2. Supravegherea unei sarcini normale (la gravida care deține documente medicale ce atestă existența în antecedentele personale patologice a rubeolei, toxoplasmozei, infecţiei CMV)*1) Consultație de specialitate obstetrică-ginecologie

Hemoleucogramă completă

Determinare la gravidă a grupului sanguin ABO

Determinare la gravidă a grupului sanguin Rh

Uree serică

Acid uric seric

Creatinină serică

Glicemie

TGP

TGO

TSH

Examen complet de urină (sumar + sediment)

VDRL sau RPR

Testare HIV la gravidă

Evaluarea gravidei pentru infecţii cu risc pentru sarcină (hepatită B şi C)

Secreție vaginală

Examen citologic cervico-vaginal Babeş-Papanicolau (până la S23+6 zile) sau Test de toleranță la glucoză per os +/- Hemoglobină glicată  (S24 – S28+6 zile) sau Biometrie fetală (S29-S33+6 zile) sau Detecția Streptococului de grup B (S34 – S37+6 zile)

Ecografie de confirmare, viabilitate și datare a sarcinii

3. Screening prenatal

(S11 – S19+6 zile) *2)

Consultație de specialitate obstetrică-ginecologie (interpretare integrative a rezultatelor)

Dublu test / triplu test

Ecografie pentru depistarea anomaliilor fetale (S11 – S19+6 zile)

4. Supravegherea altor sarcini cu risc crescut (edem gestațional)*3) Consultație de specialitate obstetrică-ginecologie

Hemoleucogramă completă

Creatinina serică

Acid uric seric

TGP

TGO

Examen complet de urină (sumar + sediment)

Dozare proteine urinare

Proteine totale serice

Ecografie obstetricală și ginecologică

5. Supravegherea altor sarcini cu risc crescut (hiperemeză gravidică ușoară)*3) Consultație de specialitate obstetrică-ginecologie

Hemoleucogramă completă

Sodiu seric

Potasiu seric

Examen complet de urină (sumar + sediment)

Uree serică

Acid uric seric

Creatinină serică

Ecografie obstetricală și ginecologică

6. Supravegherea altor sarcini cu risc crescut (evaluarea gravidelor cu uter cicatriceal în trimestrul III) *3) Consultație de specialitate obstetrică-ginecologie

Cardiotocografie

Ecografie obstetricală și ginecologică

7. Depistarea precoce a leziunilor precanceroase ale sânului *4) Consultatie chirurgie generală/obstetrica-ginecologie

Efectuare mamografie

Comunicare rezultat

8. Depistarea precoce a leziunilor precanceroase ale sânului cu suspiciune identificată mamografic *5) Consultație chirurgie generală/obstetrica-ginecologie

Efectuare mamografie

Ecografie sân

Comunicare rezultat

9. Depistarea si diagnosticarea precoce a leziunilor displazice ale  colului uterin*6) Consultații de specialitate: obstetrică-ginecologie

Testare infecție HPV

Recoltare frotiu citovaginal

Comunicare rezultat şi consiliere privind conduita în funcție de rezultate

10. Depistarea si diagnosticarea precoce a leziunilor displazice ale  colului uterin cu examen citologic*7) Consultații de specialitate: obstetrică-ginecologie

Testare infecție HPV

Recoltare frotiu citovaginal

Examen citologic

Comunicare rezultat si consiliere privind conduita in funcție de rezultate

11. Diagnosticarea precoce a leziunilor displazice ale  colului uterin

– Se efectuează de medicii din specialitatea obstetrică-ginecologie*8)

Consultații de specialitate: obstetrică-ginecologie

Biopsie

Examen histopatologic

12. Tratamentul excizional sau ablativ al leziunilor precanceroase ale colului uterin *9) Consultație obstetrică-ginecologie; colposcopie; anestezie locală; prelevare țesut ERAD (bisturiu rece); examen histopatologic (1-3 blocuri)

*1) Serviciile de la poz. 1 şi 2 nu se pot efectua şi raporta concomitent la o pacientă pentru o sarcină.

Se decontează un singur pachet de servicii medicale per gravidă, la luarea în evidenţă a acesteia de către medicul de specialitate obstetrică-ginecologie.

În situaţia în care serviciile medicale corespunzătoare poziţiilor 1 şi 2 se acordă în perioada S11 – S19+6 zile, acestea pot fi acordate concomitent cu serviciile medicale corespunzătoare poziţiei 3.

Rezultatele serviciilor se consemnează complet în scrisoarea medicală şi Carnetul gravidei, documente care se înmânează acesteia sub semnătura de primire.

*2)  Se decontează un singur serviciu medical per gravidă care se acordă în perioada S11 – S19+6 zile de sarcină.

*4) Se efectuează o dată la 2 ani, în scopul depistării precoce a leziunilor displazice ale sânului la femei asimptomatice din grupa de vârsta 50 – 69 ani care:

 1. nu au un diagnostic confirmat de cancer mamar;
 2. sunt asimptomatice;
 3. nu au antecedente sugestive pentru patologia de cancer mamar.

Serviciile de la poz. 7 şi 8 nu se pot efectua şi raporta concomitent la o pacientă.

*5) Se efectuează o dată la 2 ani în scopul depistării precoce a leziunilor displazice ale sânului la femei asimptomatice din grupa de vârsta 50 – 69 ani, cu rezultate pozitive la mamografie, care:

 1. nu au un diagnostic confirmat de cancer mamar;
 2. sunt asimptomatice;
 3. nu au antecedente sugestive pentru patologia de cancer mamar.

Serviciile de la poz. 7 şi 8 nu se pot efectua şi raporta concomitent la o pacientă.

*6) Criterii de eligibilitate:

Femei asimptomatice din grupa de vârsta 35 – 64 ani, în scopul depistării precoce a leziunilor displazice ale colului uterin şi la femeile din grupa de vârsta 25 – 34 ani, asimptomatice, cu rezultate pozitive la examenul citologic care:

 1. nu au un diagnostic confirmat de cancer de col uterin;
 2. sunt asimptomatice;
 3. nu au antecedente sugestive pentru patologia de cancer de col uterin.

În cazul unui rezultat pozitiv la femeile 35 – 64 ani, se indica triaj citologic.

În cazul unui rezultat negativ, se repetă peste 5 ani.

Criterii de excludere: nu sunt eligibile femeile care:

 1. prezintă absenţa congenitală a colului uterin;
 2. prezintă histerectomie totală pentru afecţiuni benigne;
 3. au diagnostic stabilit de cancer de col uterin;
 4. au diagnostic stabilit pentru alte forme de cancer genital.

Serviciile de la poz. 9, 10 şi 11 nu se pot efectua şi raporta concomitent la o pacientă.

*7) Se efectuează la femeile cu rezultat pozitiv la testarea HPV.

Serviciile de la poz. 9, 10 şi 11 nu se pot efectua şi raporta concomitent la o pacientă.

*8) se efectuează la femeile cu rezultat pozitiv la examenul citologic.

Serviciile de la poz. 9, 10 şi 11 nu se pot efectua şi raporta concomitent la o pacientă.

*9) Se efectuează la femeile din grupa de vârstă 25 – 64 ani, cu rezultat pozitiv la examenul precoce al leziunilor displazice ale colului uterin de la poz. 9 şi 10.

 • Serviciile medicale spitaliceşti se acordă asiguraţilor pe baza biletului de internare eliberat de:

– medicul de familie,

– medicul de specialitate din unităţile sanitare ambulatorii, indiferent de forma de organizare,

– medicii din unităţile de asistenţă medico-socială,

– medicii din centrele de dializă private aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate,

– medicii care îşi desfăşoară activitatea în dispensare TBC, în laboratoare de sănătate mintală, respectiv în centre de sănătate mintală şi staţionar de zi psihiatrie, în cabinete de medicină dentară care nu se află în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate şi care se află în structura spitalelor ca unităţi fără personalitate juridică,

– medicii de medicina muncii.

 • Nu se solicită bilet de internare în următoarele situații:
 1. a) pentru spitalizare continuă:

a.1) naştere;

a.2) urgenţe medico-chirurgicale;

a.3) boli cu potenţial endemoepidemic, care necesită izolare şi tratament;

a.4) bolnavi aflaţi sub incidenţa art. 109, 110, 124 şi 125 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, şi în cazurile dispuse prin ordonanţă a procurorului pe timpul judecării sau urmăririi penale, care necesită izolare ori internare obligatorie, şi tratamentul persoanelor private de libertate pentru care instanţa de judecată a dispus executarea pedepsei într-un penitenciar-spital, precum şi tratamentul pacienţilor din penitenciare ale căror afecţiuni necesită monitorizare şi reevaluare în cadrul penitenciarelor-spital;

a.5) pentru bolnavii care necesită asistenţă medicală spitalicească de lungă durată – ani;

a.6) cazurile care au recomandare de internare într-un spital ca urmare a unei scrisori medicale acordate de medicii din ambulatoriul integrat al spitalului respectiv, aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate;

a.7) transferul intraspitalicesc în situaţia în care se schimbă tipul de îngrijire;

a.8) transferul interspitalicesc;

a.9) pacienţii care au scrisoare medicală la externare cu indicaţie de revenire pentru internare;

a.10) pacienţii cu hemofilie aflaţi în programul naţional de hemofilie;

a.11) pacienţi cu diagnostic oncologic confirmat aflaţi în Programul naţional de oncologie;

 1. b) pentru spitalizare de zi, dacă se acordă servicii de:

b.1) urgenţă medico-chirurgicală;

b.2) chimioterapie;

b.3) radioterapie;

b.4) administrare de medicamente corespunzătoare DCI-urilor notate cu (**)1, (**)1β şi (**)1Ω, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

b.5) monitorizare a bolnavilor cu HIV/SIDA;

b.6) evaluare dinamică a răspunsului viroimunologic;

b.7) monitorizare şi tratament ale bolnavilor cu talasemie;

b.8) monitorizare a bolnavilor oncologici;

b.9) administrare a tratamentului pentru profilaxia rabiei;

b.10) monitorizarea sifilisului genital primar şi sifilisului secundar al pielii şi mucoaselor;

b.11) rezolvare a cazurilor care au recomandare de internare într-un spital ca urmare a unei scrisori medicale acordate de medicii din ambulatoriul integrat al spitalului respectiv, aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate;

b.12) pacienţii care au scrisoare medicală la externare cu indicaţie de revenire pentru internare;

b.13) pacienţii cu hemofilie aflaţi în programul naţional de hemofilie.

 1. Consultaţii de urgenţă la domiciliu pentru urgenţele medico-chirurgicale – cod verde – prevăzute în anexa nr. 9 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 2021/691/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale titlului IV „Sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim-ajutor calificat” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările ulterioare, ce pot fi rezolvate la nivelul cabinetului medical, a centrului de permanenţă sau prin sistemul de consultaţii de urgenţă la domiciliu sub coordonarea dispeceratelor medicale de urgenţă sau a celor integrate.
 1. Transport sanitar neasistat

Transportul sanitar neasistat include:

2.1. Transportul medicului dus-întors în vederea constatării unui deces în zilele de vineri, sâmbătă, duminică şi în zilele de sărbători legale pentru eliberarea certificatului constatator al decesului în condiţiile prevăzute de lege.

2.2. Transportul echipajului de consultaţii de urgenţă la domiciliu şi, după caz, transportul pacientului care nu se află în stare critică şi nu necesită monitorizare şi îngrijiri medicale speciale pe durata transportului la unitatea sanitară, dacă se impune asistenţă medicală de specialitate ce nu poate fi acordată la domiciliu.

2.3. Transportul copiilor dializaţi cu vârsta cuprinsă între 0 – 18 ani şi a persoanelor peste 18 ani cu nanism care nu pot fi preluate în centrele de dializă de adulţi, de la centrul de dializă până la domiciliul acestora şi retur, în vederea efectuării dializei în unităţile sanitare situate în alt judeţ decât cel de domiciliu al persoanei respective; transportul copiilor dializaţi cu vârsta cuprinsă între 6 – 18 ani şi a persoanelor peste 18 ani cu nanism care nu pot fi preluate în centrele de dializă de adulţi se efectuează în baza contractelor încheiate între casa de asigurări de sănătate în a cărei rază administrativ-teritorială îşi au domiciliul persoanele dializate şi unităţile medicale specializate aflate în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate din judeţul de domiciliu.

2.4. Bolnavii cu fracturi ale membrelor inferioare imobilizate în aparate gipsate, ale centurii pelviene, coloanei vertebrale, bolnavii cu deficit motor neurologic major şi stări post accidente vasculare cerebrale, bolnavii cu amputaţii recente ale membrelor inferioare, bolnavii cu stări casectice, bolnavii cu deficit motor sever al membrelor inferioare, arteriopatie cronică obliterantă stadiul III şi IV, insuficienţă cardiacă clasa NYHA III şi IV, status post revascularizare miocardică prin by-pass aorto-coronarian şi revascularizare periferică prin by-pass aortofemural, pacienţi cu tumori cerebrale operate, hidrocefalii interne operate, pacienţi oxigenodependenţi, malformaţii vasculare cerebrale – anevrisme, malformaţii arterio venoase – rupte neoperate, malformaţii arterio venoase – operate, hemoragii subarahnoidiene de natură neprecizată, pacienţii cu tulburări cognitive severe (demenţe de diferite etiologii, tulburări de spectru autist, întârziere mintală severă sau profundă), şi care necesită transport la externare, nefiind transportabili cu mijloace de transport convenţionale, pot fi transportaţi inclusiv în alt judeţ.

2.5. Transportul de la şi la domiciliu al bolnavilor cu talasemie majoră în vederea efectuării transfuziei.

2.6. Transportul asiguraţilor nedeplasabili cu tetrapareze sau insuficienţă motorie a trenului inferior, la spital pentru internare pe baza biletului de internare în unităţile sanitare de recuperare.

2.7. Transportul dus-întors la cabinetul de specialitate din specialităţile clinice şi de la cabinet la domiciliu, pentru asiguraţii imobilizaţi la pat, pentru pacienţii cu tulburări cognitive severe (demenţe de diferite etiologii, tulburări de spectru autist, întârziere mintală severă sau profundă), pentru pacienţii cu hemipareză sau parapareză, moderat severe, pentru consultaţie în vederea evaluării, monitorizării şi prescrierii tratamentului în cazul afecţiunilor cronice pentru care medicaţia poate fi prescrisă numai de medicul de specialitate din ambulatoriu de specialitate.

2.8. Transportul dus-întors, la laboratorul de investigaţii paraclinice şi de la laborator la domiciliu, pentru asiguraţii imobilizaţi la pat, pentru efectuare de investigaţii medicale paraclinice în ambulatoriu recomandate de medicii de familie sau medicii de specialitate din ambulatoriul de specialitate clinic aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate.

Nr.

crt

Serviciul de îngrijire paliativă la domiciliu
  1  Consultaţie, care poate cuprinde: Evaluare holistică şi examen clinic pe aparate, Stabilirea diagnosticului paliativ de etapă, Susţinerea pacientului şi familiei pentru luarea deciziilor terapeutice şi de îngrijire, Prescrierea medicaţiei, Consilierea psiho – emoţională de bază a pacientului şi familiei,

– se efectuează numai de către medic

  2. Aplicarea de algoritmi/protocoale specifice de comunicare (Comunicarea prognosticului şi/sau diagnosticului, înlăturarea blocajului în comunicare impus de familie)

– se efectuează numai de către medic

  3. Elaborarea planului interdisciplinar de tratament şi îngrijire – se efectuează de către toţi membrii echipei interdisciplinare
  4. Aplicarea scalelor specifice (ex: SAV, BPI modificat, ESAS modificat, MMSE, instrumente standardizate de evaluare a anxietăţii, depresiei, delirului etc.)

– se efectuează de către toţi membrii echipei interdisciplinare

  5. Evaluarea statusului funcţional şi a capacităţii de autoîngrijire pe baza scalelor specifice (ex: PPS, KARNOFSKY, ECOG, Barthel)

– se efectuează de către toţi membrii echipei interdisciplinare

  6. Activităţi de suport: Recomandarea de investigaţii clinice sau pentru internare, concediu medical, certificat medical constatator al decesului,

– se efectuează numai de către medic

  7. Aplicarea şi monitorizarea tratamentului farmacologic pentru  managementul simptomelor (fatigabilitate, dispnee, anorexie, greaţă, vărsături, constipaţie, insomnie, delir, anxietate, depresie etc.) şi/sau a durerii somatice/viscerale/ neuropatice

– se efectuează de către medic şi asistentul medical

  8. Efectuarea de manevre diagnostice şi terapeutice (montare sondă urinară, paracenteză evacuatorie, debridarea escarelor)

– se efectuează numai de către medic

  9. Recoltarea de produse biologice şi patologice

– se efectuează de către medic şi asistentul medical

10. Monitorizarea pacientului pentru eficienţa intervenţiilor,

Educarea pacientului şi familiei pentru aplicarea planului de  îngrijire

– se efectuează de către toţi membrii echipei interdisciplinare

11. Educarea şi informarea pacientului pentru auto-îngrijire

– se efectuează de către toţi membrii echipei interdisciplinare

12. Îngrijire terminală

– se efectuează de către medic, asistentul medical şi psiholog

13.  Monitorizarea pacientului (funcţii vitale, vegetative),

Îngrijirea escarelor/stomelor/tumorilor exulcerate/pansamente

– se efectuează de către medic şi asistentul medical

14.  Montarea şi îngrijirea sondei urinare

– se efectuează de către medic şi asistentul medical

15. Montare dispozitiv subcutanat de administrare a medicaţiei

– se efectuează de către medic şi asistentul medical

16.  Mobilizarea pacientului pentru profilaxia escarelor şi menţinerea autonomiei funcţionale pacientului

– se efectuează de asistentul medical şi kinetoterapeut

17. Aplicarea de metode nefarmacologice de tratament al simptomelor

– se efectuează de către toţi membrii echipei interdisciplinare

18. Evaluare psihologică specializată

– se efectuează de către psiholog

19. Consiliere psihologică specializată a pacientului şi familiei

– se efectuează de către psiholog

20.  Psihoterapie individuală

– se efectuează de către psiholog

21. Elaborarea planului de kinetoterapie cu reevaluare funcţională periodică a pacientului

– se efectuează de către fizioterapeut

22.  Kinetoterapie pediatrică (metoda Bobath, metoda Kabath, ADL)

– se efectuează de către fizioterapeut

23. Kinetoterapie respiratorie (managementul secreţiilor: tapotaj, gimnastică respiratorie, posturare)

– se efectuează de către fizioterapeut

24. Kinetoterapie profilactică

– se efectuează de către fizioterapeut

25. Aplicare benzi kinesiologice

– se efectuează de către fizioterapeut

26. Kinetoterapie în boli oncologice şi boli asociate (exerciţii,

tehnici, manevre specifice, posturări)

– se efectuează de către fizioterapeut

Nr. crt.           Serviciul de îngrijire medicală la domiciliu
1.    Măsurarea parametrilor fiziologici: temperatură, respiraţie, puls, TA, diureză şi scaun*****)

*****) Recomandarea serviciului se face de către medici pentru toţi parametrii prevăzuţi, respectiv: temperatură, respiraţie, puls, TA, diureză şi scaun

2.   Administrarea medicamentelor:
     2.1. intramuscular*)
     2.2. subcutanat*)
     2.3. intradermic*)
     2.4. oral
     2.5. pe mucoase
     *) În afara injecţiilor şi perfuziilor cu produse de origine umană.
  3. Administrarea medicamentelor intravenos, cu respectarea  legislaţiei în vigoare*)

*) În afara injecţiilor şi perfuziilor cu produse de origine umană.

  4. Sondaj vezical, îngrijirea sondei urinare şi administrarea medicamentelor intravezical pe sondă vezicală***)

***) la bărbaţi se efectuează de către medicul care îşi desfăşoară activitatea într-o formă legală la furnizorul de îngrijiri medicale la domiciliu

  5. Administrarea medicamentelor prin perfuzie endovenoasă, cu  respectarea legislaţiei în vigoare*)

*) În afara injecţiilor şi perfuziilor cu produse de origine umană.

  6. Alimentarea artificială pe gastrostomă/sondă gastrică şi educarea asiguratului/aparţinătorilor
  7. Alimentarea pasivă, pentru bolnavii cu tulburări de deglutiţie, inclusiv instruirea asiguratului/aparţinătorului
  8. Clismă cu scop evacuator
  9. Spălătură vaginală în cazuri de deficit motor
10. Manevre terapeutice pentru evitarea complicaţiilor vasculare ale membrelor inferioare/escarelor de decubit: mobilizare, masaj, aplicaţii medicamentoase, utilizarea colacilor de cauciuc şi a rulourilor
11. Manevre terapeutice pentru evitarea complicaţiilor pulmonare:

posturi de drenaj bronşic, tapotaj, fizioterapie respiratorie

12. Îngrijirea plăgilor simple şi/sau suprainfectate/suprimarea firelor
13. Îngrijirea escarelor multiple
14. Îngrijirea stomelor
15. Îngrijirea fistulelor
16. Îngrijirea tubului de dren şi instruirea asiguratului
17. Îngrijirea canulei traheale şi instruirea asiguratului
18. Aplicarea de ploscă, bazinet, condom urinar, mijloc ajutător pentru absorbţia urinei**)

**) Este inclus şi mijlocul ajutător pentru absorbţia urinei, minim 2 mijloace ajutătoare pentru absorbţia urinei/zi.

19.  Ventilaţie noninvazivă****)

****) Se efectuează sub supravegherea medicului pneumolog cu atestat în Managementul general, clinic şi terapeutic al tulburărilor respiratorii din timpul somnului – Somnologie poligrafie, în Managementul general, clinic şi terapeutic al tulburărilor respiratorii din timpul somnului – Somnologie  poligrafie, polisomnografie şi titrare CPAP/BiPAP şi în Managementul general, clinic şi terapeutic al tulburărilor respiratorii – Ventilaţie noninvazivă, a medicului cu specialitatea Anestezie şi terapie intensivă, a medicului specialist de medicină de urgenţă, care îşi desfăşoară activitatea într-o formă legală la furnizorul de îngrijiri medicale la domiciliu

20. Alimentaţie parenterală – alimentaţie artificială pe cateter venos central sau periferic****)

****) Se efectuează sub supravegherea medicului cu specialitatea anestezie şi terapie intensivă care îşi desfăşoară activitatea într-o formă legală la furnizorul de îngrijiri medicale la domiciliu

Serviciul nu include alimentele specifice.

21. Kinetoterapie individuală*****)

*****) Se efectuează doar de fizioterapeutul, care îşi desfăşoară activitatea într-o formă legală la furnizorul de îngrijiri medicale la domiciliu

 1. Serviciile de recuperare medicală sunt servicii acordate în regim de spitalizare în sanatorii/secţii sanatoriale pentru adulţi şi copii, preventorii cu sau fără personalitate juridică, inclusiv furnizori constituiţi potrivit prevederilor Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care sunt avizate de Ministerul Sănătăţii ca sanatorii balneare ori au în structura avizată de Ministerul Sănătăţii secţii sanatoriale balneare.

1.1. Servicii medicale de medicină fizică şi de reabilitare, acordate în sanatorii balneare

Tipul de asistenţă balneară Durata maximă*)
Servicii de medicină fizică şi de reabilitare 14 – 21 zile/an/asigurat – perioadă ce poate fi repartizată în maximum 2 fracţiuni, la recomandarea medicului prescriptor şi care cuprind  minim 4 proceduri/zi pentru minim 5 zile/săptămână

*) Serviciile medicale acordate peste durata de spitalizare de 21 de zile se suportă în întregime de către asiguraţi. Serviciile medicale se acordă şi pentru durate mai mici de 14 zile.

1.1.1. Serviciile se acordă în baza biletelor de trimitere pentru tratament de medicină fizică şi de reabilitare în sanatorii balneare, eliberate de către medicii de familie, de către medicii de specialitate din ambulatoriu şi medicii din spital, aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate. Criteriile de eliberare a biletelor de trimitere pentru tratament de medicină fizică şi de reabilitare au în vedere patologia specifică şi afecţiunile asociate ale asiguratului cu specificul de tratament balnear.

1.1.2. Serviciile se acordă pentru perioade şi potrivit unui ritm stabilite de medicii de specialitate de medicină fizică şi de reabilitare, cu încadrarea în prevederile mai sus menţionate.

1.2. Servicii medicale de recuperare medicală acordate în sanatorii altele decât balneare şi preventorii

1.2.1. Serviciile medicale de recuperare medicală acordate în alte sanatorii decât cele balneare şi în preventorii sunt servicii acordate în regim de spitalizare, pentru perioade şi potrivit unui ritm stabilite de medicii de specialitate care îşi desfăşoară activitatea în aceste unităţi.

1.2.2. Serviciile se acordă în baza biletelor de trimitere pentru tratament de recuperare medicală eliberate de către medicii de familie, de către medicii de specialitate din ambulatoriu şi medicii din spital, aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate.

 1. Serviciile de recuperare medicală sunt servicii acordate în regim de spitalizare în sanatorii/secţii sanatoriale pentru adulţi şi copii, preventorii cu sau fără personalitate juridică, inclusiv furnizori constituiţi potrivit prevederilor Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care sunt avizate de Ministerul Sănătăţii ca sanatorii balneare ori au în structura avizată de Ministerul Sănătăţii secţii sanatoriale balneare.

1.1. Servicii medicale de medicină fizică şi de reabilitare, acordate în sanatorii balneare

Tipul de asistenţă balneară Durata maximă*)
Servicii de medicină fizică şi de reabilitare 14 – 21 zile/an/asigurat – perioadă ce poate fi repartizată în maximum 2 fracţiuni, la recomandarea medicului prescriptor şi care cuprind  minim 4 proceduri/zi pentru minim 5 zile/săptămână

*) Serviciile medicale acordate peste durata de spitalizare de 21 de zile se suportă în întregime de către asiguraţi. Serviciile medicale se acordă şi pentru durate mai mici de 14 zile.

1.1.1. Serviciile se acordă în baza biletelor de trimitere pentru tratament de medicină fizică şi de reabilitare în sanatorii balneare, eliberate de către medicii de familie, de către medicii de specialitate din ambulatoriu şi medicii din spital, aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate. Criteriile de eliberare a biletelor de trimitere pentru tratament de medicină fizică şi de reabilitare au în vedere patologia specifică şi afecţiunile asociate ale asiguratului cu specificul de tratament balnear.

1.1.2. Serviciile se acordă pentru perioade şi potrivit unui ritm stabilite de medicii de specialitate de medicină fizică şi de reabilitare, cu încadrarea în prevederile mai sus menţionate.

1.2. Servicii medicale de recuperare medicală acordate în sanatorii altele decât balneare şi preventorii

1.2.1. Serviciile medicale de recuperare medicală acordate în alte sanatorii decât cele balneare şi în preventorii sunt servicii acordate în regim de spitalizare, pentru perioade şi potrivit unui ritm stabilite de medicii de specialitate care îşi desfăşoară activitatea în aceste unităţi.

1.2.2. Serviciile se acordă în baza biletelor de trimitere pentru tratament de recuperare medicală eliberate de către medicii de familie, de către medicii de specialitate din ambulatoriu şi medicii din spital, aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate.

Medicamentele de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală sunt prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare, prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 1. Dispozitive de protezare în domeniul O.R.L.
NR. CRT. DENUMIREA DISPOZITIVULUI MEDICAL TIPUL TERMEN DE ÎNLOCUIRE
C1 C2 C3 C4
1. Proteză auditivă 5 ani
2. Proteză fonatorie a) Vibrator laringian 5 ani
b) Buton fonator (shunt – ventile) 2/an
3. Proteză traheală a) Canulă traheală simplă 4/an
b) Canulă traheală Montgomery 2/an
4. Filtru umidificator HME 1 set/lună

(15 buc.)

1.1. Pentru copiii în vârstă de până la 18 ani se pot acorda 2 proteze auditive dacă medicii de specialitate recomandă protezare bilaterală.

1.2. Pentru copiii în vârstă de până la 18 ani, se poate acorda o altă proteză auditivă înainte de termenul de înlocuire, prevăzut în col. C4, la recomandarea medicului de specialitate, ca urmare a modificării datelor avute în vedere la ultima protezare.

 1. Dispozitive pentru protezare stomii
NR. CRT. DENUMIREA DISPOZITIVULUI MEDICAL TIPUL TERMEN DE ÎNLOCUIRE
C1 C2 C3 C4
1. A. Sistem stomic unitar (sac stomic de unică utilizare)****) a1) sac colector pentru colostomie/ileostomie fără evacuare

a2) sac colector pentru  colostomie/ileostomie cu evacuare

a3) sac colector special pentru colostomie/ileostomie  cu evacuare

a4) sac colector pentru  colostomie/ileostomie fără evacuare cu adeziv convex

a5) sac colector pentru  colostomie/ileostomie cu evacuare cu adeziv convex

a6) sac colector pentru  colostomie/ileostomie fără evacuare cu diametrul mai mare de 60 mm

a7) sac colector pentru colostomie/ileostomie cu evacuare cu diametrul mai mare de 60 mm

b) sac colector pentru   urostomie

1 set/lună

(35 bucăţi)

1 set/lună

(20 bucăţi)

1 set*)/ lună

(40 bucăţi)

1 set**)/ lună

(40 bucăţi)

1 set**)/ lună

(25 bucăţi)

1 set**)/lună

(40 bucăţi)

1 set**)/ lună

(25 bucăţi)

1 set/lună

(15 bucăţi)

2. B. Sistem stomic cu două componente a) pentru colostomie/ ileostomie (flanşă – suport şi sac colector) 1 set***)/ lună
b) pentru urostomie (flanşă – suport şi sac colector) 1 set***)/ lună

*) Se acordă pentru copiii cu vârsta până la 5 ani.

**) Se acordă pentru pacienţii care prezintă situaţii particulare sau complicaţii ale stomei

***) Un set de referinţă este alcătuit din 4 flanşe suport şi 15 saci colectori. În situaţii speciale, la recomandarea medicului de specialitate, componenţa setului de referinţă poate fi modificată în limita preţului de referinţă decontat lunar pentru un set de referinţă.

****) În situaţii speciale, având în vedere starea fizică, ocupaţia, gradul de mobilitate a asiguratului şi complexitatea dispozitivului, la recomandarea medicului de specialitate şi cu acordul asiguratului consemnat pe prescripţia medicală, atât pe exemplarul depus la casa de asigurări de sănătate, cât şi pe exemplarul predat furnizorului componenţa setului poate fi modificată în limita preţului de referinţă decontat lunar pentru un set.

2.1.  Se va prescrie doar unul dintre tipurile de dispozitive de la sistemele A sau B, pentru fiecare tip (colostomie/ileostomie, respectiv urostomie).

2.2. Pentru asiguraţii cu urostomie cutanată dublă, la recomandarea medicilor de specialitate se pot acorda două seturi/lună de sisteme stomice pentru urostomie.

2.3.  Pentru asiguraţii cu colostomie/ileostomie dublă, la recomandarea medicilor de specialitate se pot acorda două seturi/lună de sisteme stomice pentru colostomie/ileostomie.

2.4. Durata prescripţiei – pentru maximum 90/91/92 de zile, în funcţie de starea clinică şi evoluţia afecţiunii pentru pacienţii care nu au stome permanente şi de maximum 12 luni pentru pacienţii care au stome permanente.

 1. Dispozitive pentru retenţie sau/şi incontinenţă urinară
NR. CRT. DENUMIREA DISPOZITIVULUI MEDICAL TIPUL TERMEN DE ÎNLOCUIRE
C1 C2 C3 C4
1. Condom urinar 1 set*)/ lună (30 bucăţi)
2. Sac colector de urină***) 1 set*)/ lună (6 bucăţi
3. Sonda Foley 1 set*)/ lună (4 bucăţi)
4. Cateter urinar**) 1 set*)/ lună (120 bucăţi)
5. Banda pentru incontinenţă urinară****)

*) În situaţii speciale, având în vedere starea fizică, ocupaţia, gradul de mobilitate a asiguratului şi complexitatea dispozitivului, la recomandarea medicului de specialitate şi cu acordul asiguratului consemnat pe prescripţia medicală, atât pe exemplarul depus la casa de asigurări de sănătate, cât şi pe exemplarul predat furnizorului componenţa setului poate fi modificată în limita preţului de referinţă decontat lunar pentru un set.

**) Se recomandă numai pentru retenţie urinară, pentru vezică neurogenă şi obstrucţie canal uretral la recomandarea medicului de specialitate neurologie, neurologie pediatrică, medicină fizică şi de reabilitare, oncologie şi chirurgie pediatrică, urologie, cu precizarea că pentru vezică neurogenă recomandarea se face numai de medicul de specialitate neurologie şi neurologie pediatrică.

***) Pentru asiguraţii cu urostomie cutanată dublă şi nefrostomie bilaterală, la recomandarea medicilor de specialitate se pot acorda 2 seturi/lună de saci colectori de urină.

****) Se acordă o singură dată în viaţă.

3.1. Pentru dispozitivele prevăzute la poz. 1 – 4, durata prescripţiei este pentru maximum 90/91/92 de zile, în funcţie de starea clinică şi evoluţia afecţiunii pentru pacienţii care nu au incontinenţă urinară permanentă şi de maximum 12 luni pentru pacienţii care au incontinenţă urinară permanentă.

 1. Proteze pentru membrul inferior
NR. CRT. DENUMIREA DISPOZITIVULUI MEDICAL TIPUL TERMEN DE ÎNLOCUIRE
C1 C2 C3 C4
1. Proteză parţială de picior a) LISEFRANC 2 ani
b) CHOPART 2 ani
c) PIROGOFF 2 ani
2. Proteză pentru dezarticulaţia de gleznă SYME 2 ani
3. Proteză de gambă a) convenţională, din material plastic, cu contact total 2 ani
b) geriatrică 2 ani
c) modulară 4 ani
d) modulară cu manşon de silicon 4 ani
4. Proteză pentru dezarticulaţia de genunchi modulară 4 ani
5. Proteză de coapsă a) combinată 2 ani
b) din plastic 2 ani
c) cu vacuum 2 ani
d) geriatrică 2 ani
e) modulară 4 ani
f) modulară cu vacuum 4 ani
g) modulară cu manşon de silicon 4 ani
6. Proteză de şold a) convenţională 2 ani
b) modulară 4 ani
7. Proteză parţială de bazin hemipelvectomie a) convenţională 2 ani
b) modulară 4 ani
8. Manşon de silicon pentru proteza de coapsă modulară cu manşon de silicon 2 ani
9. Manşon de silicon pentru proteza de gambă modulară cu manşon de silicon 2 ani

4.1. Termenul de înlocuire de 2, respectiv 4 ani se consideră de la momentul în care asiguratul a intrat în posesia protezei definitive, dacă acesta a beneficiat şi de proteză provizorie.

4.2. Pentru copiii în vârstă de până la 18 ani, se poate acorda o altă proteză înainte de termenul de înlocuire, prevăzut în col. C4, la recomandarea medicului de specialitate, ca urmare a modificării datelor avute în vedere la ultima protezare.

4.3. Pentru un asigurat se pot acorda două dispozitive medicale de acelaşi tip (stânga-dreapta); termenul de înlocuire pentru fiecare dispozitiv din cele două (stânga-dreapta) este cel prevăzut în coloana C4.

4.4. Proteza de coapsă modulară cu manşon de silicon, şi proteza de gambă modulară cu manşon de silicon, manşonul de silicon pentru proteza de coapsă modulară cu manşon de silicon şi manşonul de silicon pentru proteza de gambă modulară cu manşon de silicon se acordă pentru amputaţie ca urmare a complicaţiilor diabetului zaharat şi ca urmare a afecţiunilor neoplazice la nivelul membrului inferior, la recomandarea medicului de specialitate ortopedie şi traumatologie, ortopedie pediatrică, chirurgie generală, chirurgie vasculară, chirurgie pediatrică, diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice.

 1. Proteze pentru membrul superior
NR. CRT. DENUMIREA DISPOZITIVULUI MEDICAL TIPUL TERMEN DE ÎNLOCUIRE
C1 C2 C3 C4
1. Proteză parţială de mână a) funcţională simplă 2 ani
b) funcţională 2 ani
c) de deget funcţională simplă*) 2 ani
2. Proteză de dezarticulaţie de încheietură a mâinii a) funcţională simplă 2 ani
b) funcţională acţionată pasiv 2 ani
c) funcţională acţionată prin cablu 2 ani
d) funcţională acţionată mioelectric 8 ani
3. Proteză de antebraţ a) funcţională simplă 2 ani
b) funcţională acţionată pasiv 2 ani
c) funcţională acţionată prin cablu 2 ani
d) funcţională acţionată mioelectric cu pro-supinaţie pasivă 8 ani
d) funcţională acţionată mioelectric cu pro-supinaţie activă 8 ani
4. Proteză de dezarticulaţie de cot a) funcţională simplă 2 ani
b) funcţională acţionată pasiv 2 ani
c) funcţională acţionată prin cablu 2 ani
d) funcţională atipic electric 8 ani
e) funcţională mioelectrică 8 ani
5. Proteză de braţ a) funcţională simplă 2 ani
b) funcţională acţionată pasiv 2 ani
c) funcţională acţionată prin cablu 2 ani
d) funcţională atipic electric 8 ani
e) funcţională mioelectrică 8 ani
6. Proteză de dezarticulaţie de umăr a) funcţională simplă 2 ani
b) funcţională acţionată pasiv 2 ani
c) funcţională acţionată prin cablu 2 ani
d) funcţională atipic electric 8 ani
e) funcţională mioelectrică 8 ani
7. Proteză pentru amputaţie  inter-scapulo-toracică a) funcţională simplă 2 ani
b) funcţională acţionată pasiv 2 ani
c) funcţională acţionată prin cablu 2 ani
d) funcţională atipic electric 8 ani

*) se acordă pentru copii cu vârsta cuprinsă între 3 – 18 ani cu malformaţii congenitale.

5.1. Pentru copiii în vârstă de până la 18 ani, se poate acorda o altă proteză înainte de termenul de înlocuire, prevăzut în col. C4, la recomandarea medicului de specialitate, ca urmare a modificării datelor avute în vedere la ultima protezare.

5.2. Pentru un asigurat se pot acorda două dispozitive medicale de acelaşi tip (stânga-dreapta); termenul de înlocuire pentru fiecare dispozitiv din cele două (stânga-dreapta) este cel prevăzut în coloana C4.

 1. Orteze

 

    6.1 pentru coloana vertebrală

NR. CRT. DENUMIREA DISPOZITIVULUI MEDICAL TIPUL TERMEN DE ÎNLOCUIRE
C1 C2 C3 C4
1. Orteze cervicale a) colar 12 luni
b) Philadelphia/Minerva 12 luni
c) Schanz 12 luni
2. Orteze cervicotoracice 12 luni
3. Orteze toracice 12 luni
4. Orteze toracolombosacrale a) orteză toracolombosacrală 12 luni
b) corset Cheneau 12 luni
c) corset Boston 12 luni
d) corset Euroboston 12 luni
e) corset Hessing 12 luni
f) corset de hiperextensie 12 luni
g) corset Lyonnais 12 luni
h) corset de hiperextensie în trei puncte pentru scolioză 12 luni
5. Orteze lombosacrale a) orteză lombosacrală 12 luni
b) lombostat 12 luni
6. Orteze sacro-iliace 12 luni
7. Orteze cervicotoraco-lombosacrale a) corset Stagnara 2 ani
b) corset Milwaukee 12 luni

Pentru copiii în vârstă de până la 18 ani, se poate acorda o altă orteză înainte de termenul de înlocuire, prevăzut în col. C4, la recomandarea medicului de specialitate, ca urmare a modificării datelor avute în vedere la ultima ortezare.

6.2. pentru membrul superior

NR. CRT. DENUMIREA DISPOZITIVULUI MEDICAL TIPUL TERMEN DE ÎNLOCUIRE
C1 C2 C3 C4
1. Orteze de deget 12 luni
2. Orteze de mână a) cu mobilitatea/fixarea degetului mare 12 luni
b) dinamică 12 luni
3. Orteze de încheietura mâinii – mână a) fixă 12 luni
b) dinamică 12 luni
4. Orteze de încheietura mâinii – mână – deget fixă/mobilă 12 luni
5. Orteze de cot cu atelă/fără atelă 12 luni
6. Orteze de cot – încheietura mâinii – mână 12 luni
7. Orteze de umăr 12 luni
8. Orteze de umăr – cot 12 luni
9. Orteze de umăr – cot – încheietura mâinii – mână a) fixă 12 luni
b) dinamică 12 luni

6.2.1. Pentru copiii în vârstă de până la 18 ani, se poate acorda o altă orteză înainte de termenul de înlocuire, prevăzut în col. C4, la recomandarea medicului de specialitate, ca urmare a modificării datelor avute în vedere la ultima ortezare.

6.2.2. Pentru un asigurat se pot acorda două dispozitive medicale de acelaşi tip (stânga-dreapta); termenul de înlocuire pentru fiecare dispozitiv din cele două (stânga-dreapta) este cel prevăzut în col. C4.

6.3. pentru membrul inferior

NR. CRT. DENUMIREA DISPOZITIVULUI MEDICAL TIPUL TERMEN DE ÎNLOCUIRE
C1 C2 C3 C4
1. Orteze de picior 12 luni
2. Orteze pentru gleznă – picior fixă/mobilă 12 luni
3. Orteze de genunchi a) fixă 12 luni
b) mobilă 12 luni
c) Balant 2 ani
4. Orteze de genunchi gleznă – picior a) orteză de genunchi – gleznă- picior 12 luni
b) pentru scurtarea membrului pelvin 2 ani
5. Orteze de şold 12 luni
6. Orteze de şold – genunchi 12 luni
7. Orteze de şold – genunchi – gleznă – picior a) orteză de şold – genunchi – gleznă – picior 12 luni
b) coxalgieră (aparat) 2 ani
c) Hessing (aparat) 2 ani
8. Orteze pentru luxaţii de şold congenitale la copii
a) ham Pavlik *
b) de abducţie *
c) Dr. Fettwies *
d) Dr. Behrens *
e) Becker *
f) Dr. Bernau *
9. Orteze corectoare de statică a piciorului a) susţinători plantari cu nr. până la 23 inclusiv 6 luni
b) susţinători plantari cu nr. mai mare de 23,5 6 luni
c) Pes Var/Valg 6 luni

6.3.1. Pentru ortezele corectoare de statică a piciorului, tipurile a), b) şi c) se prescriu numai perechi.

6.3.2. Pentru copiii în vârstă de până la 18 ani, se poate acorda o altă orteză înainte de termenul de înlocuire, prevăzut în col. C4, la recomandarea medicului de specialitate, ca urmare a modificării datelor avute în vedere la ultima ortezare.

6.3.3. Orteze pentru luxaţii de şold congenitale la copii (*) se pot acorda, ori de câte ori este nevoie, la recomandarea medicului de specialitate, ca urmare a modificării datelor avute în vedere la ultima ortezare.

6.3.4. Pentru un asigurat se pot acorda două dispozitive medicale de acelaşi tip (stânga-dreapta), cu excepţia celor prevăzute la pct. 6.3.1; termenul de înlocuire pentru fiecare dispozitiv din cele două (stânga-dreapta) este cel prevăzut în col. C4.

 1. Încălţăminte ortopedică
NR. CRT. DENUMIREA DISPOZITIVULUI MEDICAL TIPUL TERMEN DE ÎNLOCUIRE
C1 C2 C3 C4
1. Ghete a) diformităţi cu numere până la 23 inclusiv 6 luni
b) diformităţi cu numere mai mari de 23,5 6 luni
c) cu arc cu numere până la 23  inclusiv 6 luni
d) cu arc cu numere mai mari de 23,5 6 luni
e) amputaţii de metatars şi falange cu numere până la 23 inclusiv 6 luni
f) amputaţii de metatars şi falange cu numere mai mari de 23,5 6 luni
g) scurtări până la 10 cm, cu numere până la 23 inclusiv 6 luni
h) scurtări până la 10 cm, cu numere mai mari de 23,5 6 luni
i) scurtări peste 10 cm, cu numere până la 23 inclusiv 6 luni
j) scurtări peste 10 cm, cu numere mai mari de 23,5 6 luni
2. Pantofi a) diformităţi cu numere până la 23 inclusiv 6 luni
b) diformităţi cu numere mai mari de 23,5 6 luni
c) amputaţii de metatars şi falange cu numere până la 23 inclusiv 6 luni
d) amputaţii de metatars şi falange cu numere mai mari de 23,5 6 luni
e) scurtări până la 8 cm, cu numere până la 23 inclusiv 6 luni
f) scurtări până la 8 cm, cu numere mai mari de 23,5 6 luni
g) scurtări peste 8 cm, cu numere până la 23 inclusiv 6 luni
h) scurtări peste 8 cm, cu numere mai mari de 23,5 6 luni

7.1. Pentru copiii în vârstă de până la 18 ani, se poate acorda o altă pereche de încălţăminte înainte de termenul de înlocuire prevăzut în col. C4, la recomandarea medicului de specialitate ca urmare a modificării datelor avute în vedere la acordarea ultimei perechi.

7.2. Se prescrie o pereche de ghete sau o pereche de pantofi.

7.3. Numerele utilizate sunt exprimate în sistemul metric.

 1. Dispozitive pentru deficienţe vizuale
NR. CRT. DENUMIREA DISPOZITIVULUI MEDICAL TIPUL TERMEN DE ÎNLOCUIRE
C1 C2 C3 C4
1. Lentile intraoculare*) a) ptr. camera anterioară
b) ptr. camera posterioară

*) Se poate acorda o lentilă intraoculară pentru celălalt ochi după cel puţin 6 luni.

 1. Echipamente pentru oxigenoterapie şi ventilaţie noninvazivă
NR. CRT. DENUMIREA DISPOZITIVULUI MEDICAL*) TIPUL TERMEN DE ÎNLOCUIRE
C1 C2 C3 C4
1. Aparat pentru administrarea continuă cu oxigen**) concentrator de oxigen
2. Aparat de ventilaţie noninvazivă***) aparat de ventilaţie

*) Aparatele se acordă numai prin închiriere.

**) Aparatele de administrare continuă cu oxigen se acordă pentru următoarele afecţiuni:

Oxigenoterapie de lungă durată – durata administrării cotidiene este >/= 15 ore/zi

Indicaţii:

 1. pacienţi cu insuficienţă respiratorie cronică, cu hipoxie severă/gravă în repaos pentru:

a.1 BPOC:

a.1.1. – la inițierea terapiei (prima prescriere) pentru valori ale raportului VEMS/CVF la efectuarea spirometriei, mai mici de 70% – asociat cu una dintre următoarele condiţii:

– PaO2 < 55 mmHG (sau SatO2 ≤ 88%), măsurată la distanţă de un episod acut

– PaO2 55 – 59 mmHG (sau SatO2 < 90%) măsurată la distanţă de un episod acut şi unul din semnele clinice de cord pulmonar cronic, semne clinice de hipertensiune pulmonară, poliglobulie (Ht > 55%)

a.1.2. – la continuarea terapiei (următoarele prescripții) – cu una dintre următoarele condiţii:

– PaO2 < 55 mmHG (sau SatO2 ≤ 88%), măsurată la distanţă de un episod acut

– PaO2 55 – 59 mmHG (sau SatO2 < 90%) măsurată la distanţă de un episod acut şi unul din semnele clinice de cord pulmonar cronic, semne clinice de hipertensiune pulmonară, poliglobulie (Ht > 55%).

Durata prescripţiei este de maximum 90/91/92 de zile, în funcţie de starea clinică şi evoluţia afecţiunii pentru persoanele care nu sunt încadrate în grad de handicap şi de maximum 12 luni pentru persoanele care sunt încadrate în grad de handicap accentuat sau grav.

Medici curanţi care fac recomandarea:

– medici de specialitate pneumologie care sunt în contract cu casele de asigurări de sănătate pentru furnizarea de servicii medicale

a.2 alte afecţiuni cu insuficienţă respiratorie cronică obstructivă sau restrictivă:

a.2.1. – pentru sindromul obstructiv  la inițierea terapiei (prima prescriere) definit prin spirometrie și PaO2 < 60 mm HG (sau Sat O2 < 90%). La continuarea terapiei (următoarele prescripții) să îndeplinească PaO2< 60 mm HG (sau Sat O2 < 90%).

    a.2.2. – pentru sindromul restrictiv, la inițierea terapiei (prima prescriere) definit prin capacitate pulmonară totală ≤ 60% din valoarea prezisă sau factorul de transfer gazos prin membrana alveolo-capilară (Dlco < 40% din valoarea prezisă şi PaO2 < 60 mm HG (sau Sat O2 < 90%) în repaus sau la efort. La continuarea terapiei (următoarele prescripții) să îndeplinească condițiile PaO2< 60 mm HG (sau Sat O2 < 90%), în repaus sau la efort.

Durata prescripţiei este de maximum 90/91/92 de zile în funcţie de starea clinică şi evoluţia afecţiunii pentru persoanele care nu sunt încadrate în grad de handicap şi de maximum 12 luni pentru persoanele care sunt încadrate în grad de handicap accentuat sau grav.

Medici curanţi care fac recomandarea:

– medici de specialitate pneumologie, pneumologie pediatrică, cardiologie, oncologie şi pediatrie, care sunt în contract cu casele de asigurări de sănătate pentru furnizarea de servicii medicale.

a.3. Sindromul de apnee în somn obstructiv, sindromul de obezitate – hipoventilație, sindromul de apnee în somn central și mixt:

Oxigenoterapie nocturnă minim 6 ore/noapte, cu una dintre următoarele condiții:

– pentru SatO2< 90% cu durată > 30% din durata înregistrării poligrafie/polisomnografice nocturne;

– pentru SatO2< 88% cu durată > 5 minute în timpul titrării poligrafice/polisomnografice;

Durata prescripţiei este de maximum 90/91/92 de zile în funcţie de starea clinică şi evoluţia afecţiunii pentru persoanele care nu sunt încadrate în grad de handicap şi de maximum 12 luni pentru persoanele care sunt încadrate în grad de handicap accentuat sau grav.

Medici curanţi care fac recomandarea:

– medici de specialitate pneumologie şi alte specialităţi cu atestat în Managementul general, clinic și terapeutic al tulburărilor respiratorii din timpul somnului – Somnologie, în Managementul general, clinic și terapeutic al tulburărilor respiratorii din timpul somnului – Somnologie poligrafie, polisomnografie și titrare  CPAP/BiPAP, care sunt în contract cu casele de asigurări de sănătate pentru furnizarea de servicii medicale.

 1. pacienţi cu insuficienţă respiratorie medie sau severă a infecţiei SARS-CoV-2 la externarea din spital sau care au trecut printr-un sistem de triaj specific infecţiei SARS-CoV-2 sau pacienţi cu boli infecto-contagioase cu risc pandemic care dezvoltă insuficienţă respiratorie, cu următoarele condiţii:

– Sat O2 < 90% măsurată prin pulsoximetrie

şi/sau

 • PaO2 < 60 mm HG măsurată prin ASTRUP arterial.

Durata prescripţiei este de maximum 90/91/92 de zile (cu reevaluare la sfârşitul perioadei)

Medici curanţi care fac recomandarea:

– medici de specialitate pneumologie, pneumologie pediatrică, boli infecţioase, medicină internă care sunt în contract cu casele de asigurări de sănătate pentru furnizarea de servicii medicale

***) Aparatele de ventilaţie noninvazivă se acordă pentru următoarele afecţiuni:

– boală toracică restrictivă (scolioza gravă, pectus excavatum – stern înfundat, pectus carinatum – torace în carenă, boala Bechterew, deformarea postoperatorie sau posttraumatică, boala pleurală restrictivă)

– boală neuromusculară

– fibroza chistică

Pentru boala toracică restrictivă şi boala neuromusculară, alături de simptomele de insuficienţă respiratorie şi alterarea calităţii vieţii, trebuie îndeplinit cel puţin unul dintre criteriile de mai jos:

– hipercapnie cronică diurnă cu PaCO2 >/= 45 mm Hg

– hipercapnie nocturnă cu PaCO2 >/= 50 mm Hg

demonstrată prin analiza gazelor sanguine imediat după momentul trezirii

– normocapnie diurnă cu creşterea nivelului PTCO2 cu >/= 10 mm Hg pe timp de noapte, comparativ cu valoarea diurnă, demonstrată prin capnometrie transcutanată sau respiratorie

Pentru fibroza chistică, alături de simptomele de insuficienţă respiratorie şi alterarea calităţii vieţii, la pacient trebuie îndeplinit cel puţin unul dintre criteriile de mai jos:

– hipercapnie cronică diurnă cu PaCO2 >/= 60 mm Hg

– hipercapnie nocturnă cu PaCO2 >/= 65 mm Hg demonstrată prin analiza gazelor sanguine imediat după momentul trezirii

– hipercapnie cronică diurnă cu PaCO2 >/= 60 mm Hg şi creşterea nocturnă a nivelului PTCO2 cu >/= 10 mm Hg pe timp de noapte, comparativ cu valoarea de la culcare, demonstrată prin capnometrie transcutanată sau respiratorie

– hipercapnie cronică diurnă cu PaCO2 >/= 55 – 60 mm Hg şi cel puţin 2 exacerbări acute cu acidoză respiratorie care au necesitat spitalizare în ultimele 12 luni

– ca urmare directă a unei exacerbări acute care necesită ventilaţie invazivă sau neinvazivă, dacă valoarea PaCO2 > 55 mm Hg persistă chiar şi după stabilizarea stării.

Durata prescripţiei este de maximum 90/91/92 de zile în funcţie de starea clinică şi evoluţia afecţiunii pentru persoanele care nu sunt încadrate în grad de handicap şi de maximum 12 luni pentru persoanele care sunt încadrate în grad de handicap accentuat sau grav.

Medici curanţi care fac recomandarea:

– medici de specialitate pneumologie cu atestat în Managementul general, clinic şi terapeutic al tulburărilor respiratorii din timpul somnului – Somnologie, în Managementul general, clinic şi terapeutic al tulburărilor respiratorii din timpul somnului – Somnologie poligrafie, polisomnografie şi titrare CPAP/BiPAP şi în Managementul general, clinic şi terapeutic al tulburărilor respiratorii – Ventilaţie non-invazivă, care sunt în contract cu casele de asigurări de sănătate pentru furnizarea de servicii medicale;

– medici de specialitate anestezie şi terapie intensivă care sunt în contract cu casele de asigurări de sănătate pentru furnizarea de servicii medicale.

 1. Dispozitive pentru terapia cu aerosoli
NR. CRT. DENUMIREA DISPOZITIVULUI MEDICAL TIPUL TERMEN DE ÎNLOCUIRE
C1 C2 C3 C4
1. Inhalator salin particule uscate de sare cu flux automat de aer*) 12 luni
2. Nebulizator**) Nebulizator cu compresor**) 5 ani

*) Se acordă copiilor cu vârsta până la 5 ani cu bronşită astmatiformă/bronşiolită, la recomandarea medicului de specialitate pneumologie pediatrică şi pediatrie. Dispozitivul include şi sistemul de eliberare automată.

**) Se acordă copiilor cu mucoviscidoză cu vârsta până la 18 ani, la recomandarea medicului de specialitate pneumologie, pneumologie pediatrică şi pediatrie;

 1. Dispozitive de mers
NR. CRT. DENUMIREA DISPOZITIVULUI MEDICAL TIPUL TERMEN DE ÎNLOCUIRE
C1 C2 C3 C4
1. Baston 3 ani
2. Baston cu trei/patru picioare 3 ani
3. Cârjă a) cu sprijin subaxilar din lemn 1 an
b) cu sprijin subaxilar metalică 3 ani
c) cu sprijin pe antebraţ metalică 3 ani
4. Cadru de mers 3 ani
5. Fotoliu rulant perioadă nedeterminată
a) cu antrenare manuală/electrică 3 ani
b) triciclu pentru copii 3 ani
perioadă determinată*)
a) cu antrenare manuală/electrică
b) triciclu pentru copii

*) se acordă prin închiriere

Pentru un asigurat se pot acorda două dispozitive medicale de acelaşi tip (stânga-dreapta) din cele prevăzute la pct. 1, 2 şi 3; termenul de înlocuire pentru fiecare dispozitiv din cele două (stânga-dreapta) este cel prevăzut în col. C4.

 1. Proteză externă de sân
NR. CRT. DENUMIREA DISPOZITIVULUI MEDICAL TIPUL TERMEN DE ÎNLOCUIRE
C1 C2 C3 C4
1. Proteză externă de sân şi accesorii (sutien) 3 ani

NOTĂ:

Se acordă pentru femei care au suferit intervenţii chirurgicale – mastectomie totală; se pot acorda două dispozitive medicale de acelaşi tip (stânga-dreapta), după caz; termenul de înlocuire pentru fiecare dispozitiv din cele două (stânga-dreapta) este cel prevăzut în col. C4.

Medici curanţi care fac recomandarea medicilor de specialitate: chirurgie generală, chirurgie plastică, estetică şi microchirurgie reconstructivă şi oncologie medicală.

 1. Pachetul de servicii medicale de bază în asistenţa medicală primară cuprinde următoarele tipuri de servicii medicale:

1.1. servicii medicale curative;

1.2. servicii medicale de prevenţie;

1.3. servicii medicale la domiciliu;

1.4. servicii medicale adiţionale;

1.5. activităţi de suport;

1.6. servicii de administrare de medicamente.

1.1. Servicii medicale curative:

1.1.1. Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală: asistenţă medicală de urgenţă – anamneză, examen clinic şi tratament – se acordă în limita competenţei şi a dotării tehnice a cabinetului medical în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea medicul de familie. Asistenţa medicală de urgenţă se referă la cazurile de cod roşu, cod galben şi cod verde prevăzute în anexa nr. 9 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 2021/691/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale titlului IV „Sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat” din Legea nr. 95/2006, , cu modificările ulterioare, pentru care medicul de familie acordă intervenţii de primă necesitate în urgenţele medico-chirurgicale şi dacă este cazul, asigură trimiterea pacientului către structurile de urgenţă specializate sau solicită serviciile de ambulanţă, precum şi la cazurile de cod verde prevăzute în anexa nr. 9 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 2021/691/2008, cu modificările ulterioare, ce pot fi rezolvate la nivelul cabinetului medical.

1.1.1.1. Se acordă o singură consultaţie per persoană pentru fiecare situaţie de urgenţă constatată, pentru care s-au asigurat intervenţii de primă necesitate în urgenţele medico-chirurgicale sau care a fost rezolvată la nivelul cabinetului medical/domiciliu. Serviciile se acordă atât pentru persoanele asigurate înscrise pe lista proprie, cât şi pentru persoanele asigurate înscrise pe lista altui medic de familie aflat în relaţie contractuală cu o casă de asigurări de sănătate.

NOTA 1: Medicaţia pentru cazurile de urgenţă se asigură din trusa medicală de urgenţă, organizată conform legii.

NOTA 2: Serviciile medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală se acordă în cabinetul medicului de familie, în cadrul programului de la cabinet sau la domiciliul pacientului în cadrul programului pentru consultaţii la domiciliu.

NOTA 3: Cazurile de urgenţă medico-chirurgicală care se trimit către structurile de urgenţă specializate, inclusiv cele pentru care se solicită serviciile de ambulanţă, sunt consemnate ca „urgenţă” de către medicul de familie în documentele de evidenţă primară de la nivelul cabinetului, inclusiv medicaţia şi procedurile medicale administrate la nivelul cabinetului, după caz.

1.1.2. Consultaţia în caz de boală pentru afecţiuni acute, subacute şi acutizări ale unor afecţiuni cronice, care cuprinde următoarele activităţi:

 1. anamneză, examenul clinic general;
 2. unele manevre specifice pe care medicul le consideră necesare;
 3. recomandare pentru investigaţii paraclinice în vederea stabilirii diagnosticului şi pentru monitorizare;
 4. manevre de mică chirurgie, după caz;
 5. stabilirea conduitei terapeutice şi/sau prescrierea tratamentului medical şi igieno-dietetic, precum şi instruirea asiguratului în legătură cu măsurile terapeutice şi profilactice;
 6. bilet de trimitere pentru consultaţie la medicul de specialitate din ambulatoriu inclusiv pentru servicii de îngrijiri paliative în ambulatoriu, după caz, sau pentru internare în spital pentru cazurile care necesită aceasta sau care depăşesc competenţa medicului de familie;
 7. recomandare pentru tratament de medicină fizică şi de reabilitare în ambulatoriu sau în sanatorii balneare, după caz;
 8. recomandare pentru tratament de recuperare în sanatorii şi preventorii, după caz;
 9. recomandare pentru dispozitive medicale de protezare stomii şi incontinenţă urinară, cu excepţia cateterului urinar;
 10. recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu, după caz;

1.1.2.1. Consultaţiile sunt acordate la cabinet pentru afecţiuni acute/subacute sau acutizări ale unor afecţiuni cronice iar la domiciliu se au în vedere şi prevederile de la punctul 1.3. Pentru fiecare episod de boală acută/subacută sau acutizare a unor afecţiuni cronice/asigurat se decontează maxim două consultaţii.

NOTĂ: Medicul de familie consemnează în biletul de trimitere sau ataşează la acesta, în copie, rezultatele investigaţiilor paraclinice efectuate atunci când acestea au fost necesare pentru a susţine şi/sau confirma diagnosticul menţionat pe biletul de trimitere şi data la care au fost efectuate, precum şi data şi perioada pentru care a fost eliberată ultima prescripţie medicală şi tratamentul prescris, dacă este cazul.

1.1.2.2. Consultaţiile pentru bolile cu potenţial endemoepidemic ce necesită izolare pot fi acordate şi la distanţă, prin orice mijloace de comunicare, cu respectarea acelorași condiții de acordare ca și consultațiile în cabinet  pentru afecțiunile acute.

Medicul de familie consemnează consultațiile medicale la distanță în registrul de consultații și fișa pacientului, după caz, cu indicarea mijlocului de comunicare utilizat și a intervalului orar în care acestea au fost efectuate, și va emite toate documentele necesare pacientului ca urmare a actului medical. Documentele vor fi transmise pacientului prin mijloace de comunicare electronică.

1.1.3. Consultaţii periodice pentru îngrijirea generală a asiguraţilor cu boli cronice – se vor realiza pe bază de programare pentru:

 1. a) supravegherea evoluţiei bolii;
 2. b) continuitatea terapiei;
 3. c) screeningul complicaţiilor;
 4. d) educaţia asiguratului şi/sau a aparţinătorilor privind îngrijirea şi autoîngrijirea.

Consultaţiile cuprind, după caz, activităţile de la punctele a. – j. prevăzute la 1.1.2.

1.1.3.1. Consultaţiile în cabinet pentru afecţiunile cronice se vor acorda conform planului de management stabilit de către medic, iar la domiciliu conform planului de management stabilit de către medic şi în condiţiile prevederilor de la punctul 1.3. Pentru toate afecţiunile cronice/asigurat se decontează o consultaţie pe lună.

1.1.3.2. Consultaţiile pentru afecţiunile cronice pot fi acordate şi la distanţă, prin orice mijloace de comunicare, cu respectarea acelorași condiții de acordare ca și consultațiile în cabinet  pentru afecțiunile cronice.

Medicul de familie consemnează consultațiile medicale la distanță în registrul de consultații și fișa pacientului, după caz, cu indicarea mijlocului de comunicare utilizat și a intervalului orar în care acestea au fost efectuate, și va emite toate documentele necesare pacientului ca urmare a actului medical. Documentele vor fi transmise pacientului prin mijloace de comunicare electronică.

1.1.4. Consultaţii de monitorizare activă prin plan de management integrat pe bază de programare, pentru bolile cronice cu impact major asupra poverii îmbolnăvirilor privind: riscul cardiovascular înalt – HTA, dislipidemie şi diabet zaharat tip 2, astm bronşic, boala cronică respiratorie obstructivă – BPOC şi boală cronică de rinichi.

1.1.4.1. Consultaţiile de monitorizare activă acoperă următoarele:

 1. a) Evaluarea iniţială a cazului nou depistat în primul trimestru după luarea în evidenţă, episod ce poate include trei consultaţii la medicul de familie ce pot fi acordate într-un interval de maxim 3 luni consecutive – bilanţ clinic iniţial care include screeningul complicaţiilor, iniţierea şi ajustarea terapiei până la obţinerea răspunsului terapeutic preconizat, educaţia pacientului, recomandare pentru investigaţii paraclinice, bilet de trimitere pentru cazurile care necesită consultaţii de specialitate sau care depăşesc competenţa medicului de familie;
 2. b) Monitorizarea pacientului cuprinde două consultaţii programate care includ evaluarea controlului bolii, screeningul complicaţiilor, educaţia pacientului, investigaţii paraclinice şi tratament şi o nouă monitorizare se face după 6 luni consecutive, calculate faţă de luna în care a fost efectuată cea de a doua consultaţie din cadrul monitorizării anterioare a managementului de caz.

1.1.4.2. Managementul integrat al factorilor de risc cardiovascular – HTA, dislipidemie şi diabet zaharat tip 2

 1. Evaluarea iniţială a cazului nou depistat constă în: evaluarea afectării organelor ţintă; stratificarea nivelului de risc; stabilirea planului de management: stabilirea obiectivelor clinice; iniţierea intervenţiilor de modificare a riscului, evaluarea răspunsului, ajustarea terapiei pentru atingerea valorilor ţintă specifice cazului.

Consultaţia în cadrul evaluării iniţiale cuprinde: anamneză; examen clinic în cabinetul medicului de familie: inspecţie, ascultaţie şi palpare pentru evidenţierea semnelor de afectare a organelor ţintă, evidenţierea semnelor clinice pentru comorbidităţi care pot induce HTA secundară, măsurarea circumferinţei abdominale, examinarea piciorului pentru pacienţii cu diabet zaharat tip 2, măsurarea TA; bilet de trimitere pentru consultaţie de specialitate/investigaţii paraclinice în vederea efectuării: hemoleucogramă completă, glicemie, profil lipidic complet, ionogramă serică, acid uric seric, creatinină serică, microalbuminurie, EKG;

Intervenţiile de modificare a riscului includ: sfaturi pentru modificarea stilului de viaţă, fumat, dietă, activitate fizică; intervenţii de reducere a factorilor de risc individuali la valorile ţintă stabilite ca obiective terapeutice – TA, colesterol, glicemie – prin modificarea stilului de viaţă şi/sau terapie medicamentoasă; educaţie pentru auto-îngrijire.

NOTĂ: Pentru tratamentul şi ajustarea terapiei medicamentoase cu antidiabetice orale pentru diabetul zaharat de tip 2, este necesară recomandare de la medicul de specialitate diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice şi/sau medici cu competenţă/atestat în diabet.

 1. Monitorizare activă a pacientului cu risc cardiovascular – HTA, dislipidemie şi diabet zaharat tip 2, cuprinde: bilanţul periodic al controlului terapeutic; evaluarea evoluţiei afecţiunii – screening-ul complicaţiilor/afectarea organelor ţintă; tratament/ajustarea medicaţiei, după caz.

NOTĂ: Pentru tratamentul şi ajustarea medicaţiei cu antidiabetice orale pentru diabetul zaharat de tip 2, este necesară recomandare de la medicul de specialitate diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice şi/sau medici cu competenţă/atestat în diabet.

Consultaţiile în cadrul monitorizării active includ: examen clinic în cabinetul medicului de familie; bilet de trimitere – management de caz, pentru investigaţii paraclinice specifice respectiv hemoleucogramă completă, glicemie, profil lipidic complet, ionogramă serică, acid uric seric, creatinină serică, microalbuminurie, EKG, raport albumină/creatinină urinară, în funcţie de nivelul de risc; bilet de trimitere – management de caz, în funcţie de nivelul de risc pentru consultaţie de specialitate la cardiologie, medicină internă, diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice, oftalmologie, nefrologie; sfaturi igieno-dietetice şi educaţie pentru auto-îngrijire.

Criterii de încadrare în nivel de risc:

Risc scăzut: Risc SCORE calculat <1% pentru risc de BCV fatală la 10 ani, normotensivi sau  cu cel mult HTA grad 1;

Risc moderat: Pacienţi tineri (DZ de tip 1 <35 de ani; DZ de tip 2 <50 de ani) cu o durată a DZ de <10 ani, fără alţi factori de risc; Risc SCORE calculat ≥1% şi <5% pentru risc de BCV fatală la 10 ani; HTA grad 2; Risc înalt: Persoane cu: – Un singur factor de risc foarte crescut, în particular TC >310 mg/dL, LDL-C >190 mg/dL

sau TA ≥180/110 mmHg;

– Pacienţi cu hipercolesterolemie familială (FH) fără alţi factori majori de risc;

– Pacienţi cu DZ fără afectare de organ ţintă, cu o durată a DZ ≥10 ani sau alt factor de risc adiţional;

– BRC moderată (eGFR 30-59 mL/min/1,73 m2);

– Risc SCORE calculat  5% şi <10% pentru risc de BCV fatală la 10 ani.

Risc foarte înalt: Persoane cu oricare din următoarele:

 • BCV aterosclerotică documentată clar, clinic sau imagistic. BCV aterosclerotică documentată include istoric de SCA (sindrom coronarian acut – IM sau angină instabilă), angină stabilă, revascularizare coronariană (PCI, CABG, alte proceduri de revascularizare arterială), accident vascular cerebral şi AIT, boală arterială periferică. BCV aterosclerotică cert documentată imagistic include acele modificări care sunt predictori de evenimente clinice, precum plăcile de aterom semnificative la coronarografie sau CT (boală coronariană multivasculară cu două artere epicardice mari având stenoze >50%) sau la ecografia carotidiană;
 • DZ cu afectare de organ ţintă sau cel puţin 3 factori majori de risc sau DZ de tip 1 cu debut precoce şi durată lungă (>20 de ani);
 • BRC severă (eGFR <30 mL/min/1,73 m2);
 • Risc SCORE calculat ≥10% pentru risc de BCV fatală la 10 ani;
 • FH (hipercolesterolemie familială)cu BCV aterosclerotică sau cu oricare factor de risc major.

Estimarea riscului cardiovascular total folosind sisteme precum SCORE este recomandat pentru adulţii asimptomatici de peste 40 de ani fără evidenţe de BCV, DZ, BRC, hipercolesterolemie familială sau LDL-C >4.9 mmol/L (>190 mg/dL).

1.1.4.3. Managementul bolilor respiratorii cronice – astm bronşic şi boala cronică respiratorie obstructivă – BPOC:

 1. Evaluarea iniţială a cazului nou depistat constă în: întocmirea unui plan de management al pacientului cu caz nou confirmat şi iniţierea terapiei.

Consultaţia în cadrul evaluării iniţiale cuprinde: anamneză factori declanşatori, istoric personal şi familial; examen clinic în cabinetul medicului de familie: inspecţie, auscultaţie şi palpare pentru evidenţierea semnelor de afectare a organelor ţintă, evidenţierea semnelor clinice pentru comorbidităţi; trimitere pentru investigaţii paraclinice/explorări funcţionale: hemoleucogramă completă, spirometrie, radiografie pulmonară; trimitere pentru consultaţie de specialitate la pneumologie, pediatrie, alergologie şi medicină internă, după caz;

Iniţierea intervenţiilor terapeutice include: sfaturi pentru modificarea stilului de viaţă – fumat, dietă, activitate fizică +/- consiliere suport specializat;

a.1. Pentru astm bronşic – ţinta terapeutică este reprezentată de controlul simptomelor cu combinaţia farmacologică şi în dozele cele mai mici posibile:

 1. Nivelul de control a astmului bronşic – criterii urmărite în ultimele 4 săptămâni:
 2. limitarea simptomelor diurne în cel mult 2 ocazii/săptămână
 3. consumul de beta2 agonist la nevoie în cel mult 2 ocazii/săptămână
 4. prezenţa simptomelor nocturne,
 5. limitarea activităţii datorată astmului

Astm bronşic controlat: Nici un criteriu

Astm bronşic parțial controlat: 1-2 criterii

Astm bronşic necontrolat: 3-4 criterii

 1. Evaluarea periodică a factorilor de risc pentru exacerbări, deteriorarea funcției pulmonare și efecte adverse medicamentoase.

a.2. Pentru BPOC – ţinta terapeutică este reprezentată de renunţarea la fumat şi controlul simptomelor, cu mijloace terapeutice adecvate stadiului bolii:

a.2.1. toţi pacienţii: educaţie intensivă pentru renunţare la fumat, evitarea altor factori de risc, dietă, activitate fizică, reguli de viaţă, vaccinare antigripală și antipneumococică;

a.2.2. managementul farmacologic al BPOC se face în funcție de evaluarea personalizată a simptomelor și riscului de exacerbări (clasele de risc ABCD GOLD)

 1. Monitorizarea activă a cazului luat în evidenţă cuprinde: reevaluarea nivelului de severitate/nivelului de control al bolii şi identificarea eventualelor cauze de control inadecvat; educaţia pacientului privind boala, evoluţia ei, înţelegerea rolului diferitelor clase de medicamente şi a utilizării lor, înţelegerea rolului pacientului în managementul de lungă durată a bolii, sfatul pentru renunţarea la fumat; evaluarea complianţei la tratament şi ajustarea/continuarea terapiei pentru controlul simptomelor;

Pentru astm bronşic – ţinta terapeutică – controlul simptomelor cu combinaţia farmacologică şi în dozele cele mai mici posibile.

Pentru BPOC – ţinta terapeutică – renunţarea la fumat şi controlul simptomelor, cu mijloace terapeutice adecvate stadiului bolii şi prevenirea exacerbărilor.

Consultaţiile în cadrul monitorizării active includ: anamneză, factori declanşatori cauze de control inadecvat; examen clinic în cabinetul medicului de familie: inspecţie, auscultaţie şi palpare pentru evidenţierea semnelor de afectare a organelor ţintă, evidenţierea semnelor clinice pentru comorbidităţi; evaluarea riscului de exacerbare a BPOC; bilet de trimitere – management de caz, în funcţie de severitate – pentru efectuarea de investigaţii paraclinice pentru stabilirea severităţii/nivelului de control şi monitorizarea evoluţiei astmului bronşic şi BPOC: spirometrie, hemoleucogramă completă şi dacă se suspectează complicaţii – radiografie pulmonară, după caz; bilet de trimitere – management de caz – pentru evaluare la medicul de specialitate pneumologie, pediatrie, alergologie şi medicină internă, după caz.

Educaţia pacientului: sfaturi pentru modificarea stilului de viaţă: fumat, dietă, activitate fizică +/- consiliere/vaccinare antigripală.

Evaluarea complianţei la recomandările terapeutice, cu atenţie sporită la complianţa la medicamente şi verificarea la fiecare vizită a înţelegerii utilizării diferitelor clase de medicamente şi a modului de utilizare a dispozitivelor inhalatorii.

1.1.4.4. Managementul bolii cronice de rinichi

 1. Evaluarea iniţială a cazului nou depistat constă în: evaluarea gradului de risc în funcţie de filtratul glomerular, albuminurie şi boala renală primară; stabilirea obiectivelor terapeutice şi întocmirea planului de îngrijire al pacientului confirmat (obiective terapeutice) şi iniţierea terapiei.

Consultaţia în cadrul evaluării iniţiale cuprinde: anamneză (antecedente familiale şi personale, expunere la nefrotoxice, istoric al afectării renale şi al co-morbidităţilor relevante); examen clinic complet; bilet de trimitere pentru investigaţii paraclinice: creatinină serică cu determinarea ratei de filtrare glomerulară estimată – eRFG, examen sumar de urină, albumină/creatinină urinară, ecografie de organ – renală;

Iniţierea terapiei include: consiliere pentru schimbarea stilului de viaţă: renunţare la fumat, dietă hiposodată, activitate fizică; tratament medicamentos vizând controlul presiunii arteriale (conform obiectivului terapeutic individual), al proteinuriei, al declinului eRFG şi al dislipidemiei, după caz; educaţia pacientului pentru auto-îngrijire.

 1. Monitorizarea activă a cazului luat în evidenţă: bilanţul periodic al controlului terapeutic (presiune arterială, raport albumină/creatinină urinară, declin eRFG); revizuirea medicaţiei (medicamente, doze), după caz; evaluarea aderenţei la programul terapeutic (dietă, medicaţie); bilet de trimitere – management de caz, pentru investigaţii paraclinice creatinină serică cu determinarea ratei de filtrare glomerulară estimată – eRFG, albumină/creatinină urinară; bilet de trimitere – management de caz, pentru evaluare la medicul de specialitate nefrologie.

Decizia de a trimite pacientul pentru consultaţie la medicul de specialitate nefrologie va fi ghidată de definiția şi clasificarea BCR  – anomalii ale structurii sau funcției rinichilor, prezente timp de > 3 luni, cu implicații asupra sănătății. Riscul de evolutie nefavorabilă este evaluat în funcţie de doi parametrii: rata de filtrare glomerulară estimată – eRFG şi raportul albumină/creatinină urinară.

Nivelul de risc în BCR: GFR (G1 – G5), exprimată în ml/min per 1.73 m2

G1 – normal sau clearance creatinină≥ 90

G2 – ușor scăzut:  clearance creatinină 60–89

G3a – ușor până la moderat scăzută: clearance creatinină 45–59

G3b – moderat până  la sever scăzută: clearance creatinină 30–44

G4- sever scăzută: clearance creatinină 15–29

G5- Insuficiență renală: clearance creatinină <15

Albuminuria (A1 – A3), evaluată în funcţie de raportul albumină/creatinină, în mg/g

A1- absentă sau  ușor crescuta – <30 mg/g A2- microalbuminurie – 30–300 mg/g A3- macroalbuminurie – >300 mg/g

Biletul de trimitere pentru consultaţie de specialitate la nefrolog se va elibera pentru pacienţii cu risc înalt – G3bA1, G3bA2, oricare G si  A3 sau  risc foarte înalt – G3a A3, G3b A2 sau A3 si G4 sau G5, indiferent de nivelul A sau hematuria microscopică de cauză non-urologică, hipertensiune arterială necontrolată.

1.2. Serviciile medicale preventive şi profilactice includ:

    1.2.1. Consultaţii preventive – sunt consultaţii periodice active oferite persoanelor cu vârsta între 0 – 18 ani privind:

 1. creşterea şi dezvoltarea;
 2. starea de nutriţie şi practicile nutriţionale;
 3. depistarea şi intervenţia în consecinţă pentru riscurile specifice grupei de vârstă/sex; serviciile preventive pentru copii pe grupe de vârstă şi sex, conform anexei nr. 2 B la ordin.

1.2.1.1. Frecvenţa efectuării consultaţiilor se va realiza după cum urmează:

 1. a) la externarea din maternitate şi la 1 lună – la domiciliul copilului;
 2. b) la 2, 4, 6, 9, 12, 15, 18, 24, 36 luni;
 3. c) o dată pe an de la 4 la 18 ani.

NOTA 1: În cadrul consultaţiilor preventive copii cu vârsta cuprinsă între 2 şi 18 ani, beneficiază anual de investigaţii paraclinice – analize de laborator, pe baza biletului de trimitere eliberat de medicul de familie, dacă în anul în care se acordă consultaţiile preventive de evaluare a riscului individual, nu au efectuat aceste investigaţii. Biletul de trimitere se întocmeşte distinct pentru aceste investigaţii paraclinice cu completarea câmpului corespunzător prevenţiei.

Investigaţiile paraclinice recomandate pentru prevenţie sunt:

 1. Vârsta cuprinsă între 2 ani şi 5 ani inclusiv:
 2. Pentru screeningul anemiei:
 • Hemoleucograma completă
 • Sideremie
 1. Pentru screeningul rahitismului:
 • Calciu seric total
 • Calciu ionic seric
 • Fosfor
 • Fosfatază alcalină
 1. Vârsta cuprinsă între 6 ani şi 9 ani inclusiv

Pentru screeningul sindromului dismetabolic pentru copii cu indicele de masă corporală – (IMC) crescut sau la cei cu istoric de hipercolesterolemie familială

 • Proteine totale serice
 • LDL colesterol
 • Trigliceride serice
 • Glicemie
 • TGP
 • TGO
 • TSH
 • FT4
 1. Vârsta cuprinsă între 10 ani şi 17 ani inclusiv
 2. Pentru profilaxia sindromului dismetabolic pentru indice de masă corporală – (IMC) crescut sau la cei cu istoric de hipercolesterolemie familială
 • LDL colesterol
 • Trigliceride serice
 • Glicemie
 • TGP
 • TGO
 • TSH
 • FT4
 1. Pentru screening BTS (după începerea vieţii sexuale)
 • VDRL sau RPR

NOTA 2: Furnizorul de analize de laborator efectuează fără recomandarea medicului de familie examenul citologic al frotiului sangvin (numai dacă este efectuat de medicul de laborator sau de specialişti cu studii superioare nemedicale care au specializare în hematologie) în cazul în care hemoleucograma completă prezintă modificări de parametri, respectiv efectuează TPHA în situaţia în care VDRL sau RPR este pozitiv.

1.2.2. Consultaţii în vederea monitorizării evoluţiei sarcinii şi lăuziei, conform prevederilor legale în vigoare:

 1. a) luarea în evidenţă în primul trimestru; se decontează o consultaţie;
 2. b) supravegherea, lunar, din luna a 3-a până în luna a 7-a se decontează o consultaţie/lună. În situaţia în care luarea în evidenţă a gravidei are loc în luna a 3-a, pentru această lună se va raporta casei de asigurări de sănătate numai luarea în evidenţă a gravidei, nu şi supravegherea;
 3. c) supravegherea, de două ori pe lună, din luna a 7-a până în luna a 9-a inclusiv; se decontează două consultaţii/lună;
 4. d) urmărirea lăuziei la externarea din maternitate – la domiciliu; se decontează o consultaţie;
 5. e) urmărirea lăuziei la 4 săptămâni de la naştere – la domiciliu; se decontează o consultaţie.

1.2.2.1. În cadrul supravegherii gravidei se face promovarea alimentaţiei exclusive la sân a copilului până la vârsta de 6 luni şi continuarea acesteia până la minim 12 luni, recomandare testare pentru HIV, hepatită de etiologie virală cu virus B şi C, lues a femeii gravide, precum şi alte investigaţii paraclinice necesare, dintre cele prevăzute în pachetul de bază.

NOTĂ: În conformitate cu programul de monitorizare, investigaţiile paraclinice şi tratamentele specifice sarcinii pot fi recomandate de către medicul de familie, numai pentru intervalul de timp de la momentul în care gravida este luată în evidenţă de către acesta şi până la 4 săptămâni de la naştere.

1.2.3. Consultaţii preventive de evaluare a riscului individual la adultul asimptomatic care se acordă la cabinetul medicului de familie în mod activ adulţilor din populaţia generală – fără semne de boală – se vor realiza după cum urmează:

1.2.3.1. Toate persoanele asimptomatice cu vârsta între 18 şi 39 ani – o dată la 3 ani calendaristici, pentru care medicul de familie evaluează expunerea la factorii de risc finalizată prin completarea riscogramei pentru grupa de vârstă şi sex corespunzătoare conform anexei nr. 2 B la ordin. Se decontează maxim două consultaţii/asigurat în anul în care se realizează evaluarea riscului individual. Pentru persoanele asimptomatice cu vârsta între 18 şi 39 ani depistate cu risc înalt, consultaţiile preventive de evaluare se acordă anual, conform prevederilor de la punctul 1.2.3.2 şi se decontează maxim două consultaţii/asigurat, anual. Cea de-a doua consultaţie se acordă în maximum 90 de zile de la prima consultaţie.

1.2.3.2. Toate persoanele asimptomatice cu vârsta > 40 ani, 1 – 3 consultaţii/asigurat/ pachet prevenţie ce se acordă anual. Pachetul de prevenţie cuprinde maxim 3 consultaţii: consultație de evaluare inițială, consultaţie pentru intervenție individuală privind riscurile modificabile şi consultație pentru monitorizare/control ce pot fi acordate într-un interval de maxim 6 luni consecutive. Pachetul de prevenţie se acordă anual – pentru care medicul de familie evaluează expunerea la factorii de risc finalizată prin completarea riscogramei pentru grupa de vârstă şi sex corespunzătoare conform anexei nr. 2 B la ordin. Valoarea tensiunii arteriale, IMC, istoricul familial de deces prematur prin boala cardiovasculară şi/sau boli familiale ale metabolismului lipidic, statusul de fumător vor fi transmise în PIAS odată cu raportarea serviciului, în vederea validării acestuia.

NOTA 1: În cadrul consultaţiilor preventive asiguraţii asimptomatici cu vârsta peste 18 ani, anual respectiv odată la 3 ani, beneficiază de investigaţii paraclinice – analize de laborator, pe baza biletului de trimitere eliberat de medicul de familie, dacă în anul în care se acordă consultaţii preventive de evaluare a riscului individual, nu au efectuat aceste investigaţii. Biletul de trimitere se întocmeşte distinct pentru aceste investigaţii paraclinice cu completarea câmpului corespunzător prevenţiei.

Investigaţiile paraclinice recomandate pentru prevenţie sunt:

 1.    pentru adultul asimptomatic cu vârsta cuprinsă între 18 şi 39 ani
 • Hemoleucogramă completă
 • VSH
 • Glicemie
 • Colesterol seric total
 • LDL colesterol
 • Creatinina serică
 1. pentru femeia cu vârsta între 18 şi 39 ani care planifică o sarcină
 • VDRL sau RPR
 1.   pentru adultul asimptomatic cu vârsta de 40 de ani şi peste
 • Hemoleucogramă completă
 • VSH
 • Glicemie
 • Colesterol seric total
 • LDL colesterol
 • Creatinina serică
 • PSA la bărbaţi
 • TSH şi FT4 la femei

NOTA 2: Furnizorul de analize de laborator efectuează fără recomandarea medicului de familie examenul citologic al frotiului sangvin (numai dacă este efectuat de medicul de laborator sau de specialişti cu studii superioare nemedicale care au specializare în hematologie) în cazul în care hemoleucograma completă prezintă modificări de parametri, respectiv efectuează TPHA în situaţia în care VDRL sau RPR este pozitiv.

1.2.4. Supraveghere (evaluarea factorilor ambientali, consiliere privind igiena alimentaţiei) şi depistare de boli cu potenţial endemo-epidemic (examen clinic, diagnostic prezumtiv, trimitere către structurile de specialitate pentru investigaţii, confirmare, tratament adecvat şi măsuri igienico-sanitare specifice, după caz). Bolile cu potenţial endemo-epidemic sunt cele prevăzute la punctul II din anexa la H.G. nr. 423/2020.

1.2.4.1. Se acordă o singură consultaţie per persoană pentru fiecare boală cu potenţial endemo-epidemic suspicionată şi confirmată, inclusiv pentru bolnavul TBC nou descoperit activ de medicul de familie.

1.2.5. Consultaţii pentru acordarea serviciilor de planificare familială:

 1. a) consilierea femeii privind planificarea familială;
 2. b) indicarea unei metode contraceptive la persoanele fără risc.

1.2.5.1. Consultaţia poate cuprinde, după caz, numai serviciul prevăzut la litera a) sau serviciile prevăzute la literele a) şi b); se acordă maximum două consultaţii pe an calendaristic, pe asigurat.

1.3. Consultaţiile la domiciliu

1.3.1. Se acordă asiguraţilor de pe lista proprie a medicului de familie, în afara cabinetului, în timpul programului de lucru pentru consultaţiile la domiciliu.

1.3.2. Consultaţiile la domiciliu se acordă asiguraţilor nedeplasabili din motiv de invaliditate permanentă sau invaliditate temporară, asiguraţilor cu boli cronice sau cu un episod acut ce nu permite deplasarea la cabinet, copiilor 0 – 1 an, copiilor cu vârsta 0 – 18 ani cu boli infecto-contagioase şi lăuzelor.

1.3.3. Se consideră consultaţie la domiciliu, inclusiv consultaţia / examinarea acordată de medicul de familie în vederea constatării decesului.

1.3.4. Consultaţiile la domiciliu acordate de către medicul de familie pentru un asigurat înscris pe lista proprie se decontează astfel: maximum două consultaţii pentru fiecare episod acut/subacut/acutizări ale bolilor cronice, maximum o consultaţie pe lună pentru toate afecţiunile cronice/asigurat şi o consultaţie pentru fiecare situaţie de urgenţă. Informaţiile medicale se înregistrează în fişa medicală.

1.3.5. Consultaţiile acordate la domiciliul asiguraţilor – maximum 42 de consultaţii pe lună pe medic cu listă proprie de persoane asigurate înscrise dar nu mai mult de trei consultaţii pe zi.

NOTĂ: Consultaţiile la domiciliu se consemnează în registrul de consultaţii la domiciliu, care va conţine data şi ora consultaţiei, numele, prenumele, semnătura asiguratului sau aparţinătorului, după caz, pentru situaţia în care nu se utilizează cardul conform prevederilor legale în vigoare.

1.4. Serviciile medicale adiţionale

1.4.1. Serviciile medicale adiţionale reprezintă servicii care se oferă opţional în cabinetele medicilor de familie, exclusiv asiguraţilor de pe lista proprie. Aceste servicii sunt acordate numai în cadrul cabinetelor care au dotarea corespunzătoare.

1.4.2. Aceste servicii sunt acordate de către medicul de familie în următoarele condiţii:

 1. medicul de familie are competenţă dobândită prin parcurgerea unui program educaţional specific, certificat suplimentar, după caz,

– servicii adiţionale: ecografia generală – abdomen şi pelvis;

NOTA 1: Pentru serviciile de ecografie generală – abdomen şi pelvis se încheie acte adiţionale la contractul/convenţia de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară. Decontarea acestor servicii se realizează din fondul aferent investigaţiilor medicale paraclinice, în limita sumelor rezultate conform criteriilor prevăzute în anexa 20 la ordin.

NOTA 2: Numărul maxim de servicii adiţionale ce pot fi efectuate şi acordate într-o oră, nu poate fi mai mare de 3.

 1. conform curriculei de pregătire a medicului.

– servicii adiţionale: efectuarea spirometriei, măsurarea ambulatorie a tensiunii arteriale timp de 24 de ore (ABPM/MATA), măsurarea indicelui de presiune gleznă – braț, efectuarea și interpretarea electrocardiogramei pentru monitorizarea bolilor cardiovasculare confirmate;

NOTA 1: Decontarea acestor servicii se realizează din fondul aferent asistenței medicale primare, fiind cuantificate prin puncte pe serviciu medical, conform anexei 2 la ordin.

NOTA 2: Numărul maxim de servicii adiţionale ce pot fi efectuate şi acordate într-o oră, nu poate fi mai mare de 3.

1.5. Activităţile de suport

Activităţile de suport sunt reprezentate de eliberarea următoarelor documente medicale, urmare a unui act medical propriu:

 1. certificat de concediu medical;
 2. bilete de trimitere;
 3. prescripţii medicale;
 4. adeverinţe medicale pentru copii în caz de îmbolnăviri;
 5. acte medicale necesare copiilor pentru care a fost stabilită o măsură de protecţie specială, în condiţiile legii;
 6. adeverinţe medicale pentru înscrierea în colectivitate – eliberate la efectuarea examenelor anuale de bilanţ ale preşcolarilor şi elevilor şi numai la înscrierea în fiecare ciclu de învăţământ şi avize epidemiologice pentru (re)intrare în colectivitate, conform Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului şi al ministrului sănătăţii nr. 5298/1668/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenţei medicale gratuite şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. certificat medical constatator al decesului, ca urmare a examinării pentru constatarea decesului, cu excepţia situaţiilor de suspiciune care necesită expertiză medico-legală, conform Ordinului ministrului justiţiei şi ministrului sănătăţii nr. 1134/C-255/2000 pentru aprobarea Normelor procedurale privind efectuarea expertizelor, a constatărilor şi a altor lucrări medico-legale;
 8. fişa medicală sintetică necesară copiilor cu dizabilităţi pentru încadrarea şi reevaluarea în grad de handicap, conform Ordinului ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, ministrului sănătăţii şi ministrului educaţiei naţionale nr. 1985/1305/5805/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale;
 9. adeverinţe încadrare în muncă pentru şomerii beneficiari ai pachetului de bază;
 10. eliberarea documentelor medicale, potrivit domeniului de competenţă, necesare pentru evaluarea şi reevaluarea în vederea încadrării în grad de handicap;
 11. recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu;
 12. recomandare pentru dispozitive medicale de protezare stomii și incontinență urinară, cu excepţia cateterului urinar.

NOTA 1: Activităţile de suport sunt consecinţă a actului medical acordat pentru serviciile prevăzute în pachetul de servicii medicale de bază.

NOTA 2: Se decontează un serviciu – examinare pentru constatarea decesului, indiferent dacă s-a eliberat sau nu certificatul constatator de deces unui asigurat înscris sau nu pe lista medicului de familie.

1.6. Servicii de administrare de medicamente

1.6.1. Administrarea de medicamente – intramuscular, subcutanat, intradermic, intravenos sau perfuzabil, după caz, pentru medicamentele recomandate de către medicii de familie ca urmare a actului medical propriu, se acordă asiguraţilor de pe lista proprie a medicului de familie, în timpul programului de lucru în cabinet.

1.6.2. Administrare schemă tratament direct observat (DOT) pentru bolnavul TBC confirmat, se acordă asiguraţilor de pe lista proprie a medicului de familie, în timpul programului de lucru în cabinet, cu respectarea prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii nr. 6/2018 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii 1171/2015 pentru aprobarea Ghidului metodologic de implementare a Programului naţional de prevenire, supraveghere şi control al tuberculozei.

 1. Pachetul de servicii medicale de bază în asistenţa medicală ambulatorie pentru specialităţile clinice cuprinde următoarele tipuri de servicii medicale:

1.1. Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală,

1.2. Servicii medicale curative – consultaţii medicale de specialitate pentru afecţiuni acute şi subacute, precum şi acutizări ale bolilor cronice

1.3. Servicii medicale curative – consultaţii medicale de specialitate pentru afecţiuni cronice

1.4. Depistarea de boli cu potenţial endemoepidemic

1.5. Consultaţii pentru acordarea serviciilor de planificare familială

1.6. Servicii de îngrijiri paliative

1.7. Servicii diagnostice şi terapeutice

1.8. Servicii de sănătate conexe actului medical

1.9. Servicii de supraveghere a sarcinii şi lăuziei

1.10. Servicii medicale în scop diagnostic – caz; aceste servicii sunt servicii de spitalizare de zi şi se acordă în ambulatoriu de specialitate clinic.

1.1. Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală: asistenţă medicală de urgenţă – anamneză, examen clinic şi tratament – se acordă în limita competenţei şi a dotării tehnice a cabinetului medical în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea medicul de specialitate. Asistenţa medicală de urgenţă se referă la cazurile de cod roşu, cod galben şi cod verde prevăzute în anexa nr. 9 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 2021/691/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale titlului IV „Sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările ulterioare, pentru care medicul de specialitate acordă intervenţii de primă necesitate în urgenţele medico-chirurgicale şi dacă este cazul, asigură trimiterea pacientului către structurile de urgenţă specializate sau solicită serviciile de ambulanţă, precum şi la cazurile de cod verde prevăzute în anexa nr. 9 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 2021/691/2008, cu modificările ulterioare, ce pot fi rezolvate la nivelul cabinetului medical.

1.1.1. Se decontează o singură consultaţie per persoană pentru fiecare situaţie de urgenţă constatată, pentru care s-au acordat intervenţii de primă necesitate în urgenţele medico-chirurgicale sau care a fost rezolvată la nivelul cabinetului medical, cu excepţia copiilor 0 – 18 ani pentru care se decontează maximum 2 consultaţii.

1.1.2. Serviciile medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriu.

1.2. Servicii medicale curative – consultaţii medicale de specialitate pentru afecţiuni acute şi subacute precum şi acutizări ale bolilor cronice, cuprinde:

 1. a) anamneză, examenul clinic general, examenul clinic specific specialităţii respective, stabilirea protocolului de explorări şi/sau interpretarea integrativă a explorărilor şi a analizelor de laborator disponibile efectuate la solicitarea medicului de familie şi/sau a medicului de specialitate, în vederea stabilirii diagnosticului;
 2. b) unele manevre specifice pe care medicul le consideră necesare;
 3. c) stabilirea conduitei terapeutice şi/sau prescrierea tratamentului medical şi igieno-dietetic, precum şi instruirea în legătură cu măsurile terapeutice şi profilactice;
 4. d) recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu, după caz;
 5. e) recomandare pentru dispozitive medicale, după caz;
 6. f) bilet de internare, după caz;
 7. g) bilet de trimitere către alte specialităţi şi pentru îngrijiri paliative în ambulatoriu, după caz;
 8. h) bilet de trimitere pentru investigaţii paraclinice, după caz;
 9. i) eliberare de certificat de concediu medical, după caz.

1.2.1. Pentru acelaşi episod de boală acută/subacută/acutizări ale bolilor cronice, pe un bilet de trimitere, se decontează maximum 3 consultaţii pe asigurat, într-un interval de maxim 60 de zile calendaristice de la data acordării primei consultaţii, necesare pentru stabilirea diagnosticului, a tratamentului şi a evoluţiei cazului, indiferent de codul de diagnostic stabilit de către medicul de specialitate din specialităţile clinice.

1.2.2. Consultaţia medicală de specialitate se acordă pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau de la alt medic de specialitate numai pentru cazurile în care asiguratul a avut biletul de trimitere iniţial eliberat de medicul de familie şi numai în condiţiile în care medicul trimiţător se află în relaţie contractuală – contract sau convenţie – cu casa de asigurări de sănătate. Fac excepţie de la prevederile anterioare consultaţiile pentru afecţiunile stabilite în anexa nr. 13 din prezentul ordin, care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriu.

1.2.3. Prezentarea pacientului la medicul de specialitate la solicitarea acestuia, pentru a doua şi a treia consultaţie în vederea stabilirii diagnosticului şi/sau tratamentului, se face direct, fără alt bilet de trimitere.

1.2.4. Pentru asiguraţii cu diagnostic deja confirmat la externarea din spital, se decontează maximum două consultaţii pentru:

 1. urmărirea evoluţiei sub tratamentul stabilit în cursul internării
 2. efectuarea unor manevre terapeutice
 3. examenul plăgii, scoaterea firelor, scoaterea ghipsului, după o intervenţie chirurgicală sau ortopedică
 4. recomandări pentru investigaţii paraclinice considerate necesare, după caz.

1.2.4.1. Medicul de specialitate are obligaţia de a informa medicul de familie, prin scrisoare medicală, despre planul terapeutic stabilit iniţial precum şi orice modificare a acestuia, la momentul în care aceasta a survenit.

1.2.4.2. Pentru situaţiile prevăzute la punctul 1.2.4 nu este necesar bilet de trimitere.

1.3. Servicii medicale curative – consultaţii medicale de specialitate pentru afecţiuni cronice, cuprinde:

 1. anamneză, examenul clinic general, examenul clinic specific specialităţii respective, stabilirea protocolului de explorări şi/sau interpretarea integrativă a explorărilor şi a analizelor de laborator disponibile efectuate la solicitarea medicului de familie şi/sau a medicului de specialitate, în vederea stabilirii diagnosticului;
 2. unele manevre specifice pe care medicul le consideră necesare;
 3. stabilirea conduitei terapeutice şi/sau prescrierea tratamentului medical şi igieno-dietetic, precum şi instruirea în legătură cu măsurile terapeutice şi profilactice;
 4. recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu, după caz;
 5. recomandare pentru dispozitive medicale, tehnologii şi dispozitive asistive, după caz;
 6. evaluare clinică şi paraclinică, prescrierea tratamentului şi urmărirea evoluţiei bolnavilor cu afecţiuni cronice, în limita competenţelor, trimestrial sau, după caz, lunar, conform prevederilor legale în vigoare.
 7. bilet de trimitere către alte specialităţi, inclusiv pentru îngrijiri paliative în ambulatoriu/bilet de internare, după caz.
 8. eliberare de certificat de concediu medical, după caz.

1.3.1. Pentru evaluarea clinică şi paraclinică, prescrierea tratamentului şi urmărirea evoluţiei asiguraţilor cu afecţiuni cronice, pentru una sau mai multe boli cronice monitorizate în cadrul aceleiaşi specialităţi, se decontează pe un bilet de trimitere maximum 4 consultaţii/trimestru/asigurat, dar nu mai mult de 2 consultaţii pe lună.

1.3.2. Consultaţia medicală de specialitate se acordă pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau de la alt medic de specialitate numai pentru cazurile în care asiguratul a avut biletul de trimitere iniţial eliberat de medicul de familie şi numai în condiţiile în care medicul trimiţător se află în relaţie contractuală – contract sau convenţie – cu casa de asigurări de sănătate. Fac excepţie de la prevederile anterioare consultaţiile pentru afecţiunile stabilite în anexa nr. 13 la prezentul ordin care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriu.

1.3.3. Prezentarea asiguratului la medicul de specialitate la solicitarea medicului, pentru a doua, a treia şi a patra consultaţie în cadrul unui trimestru, se face direct, fără alt bilet de trimitere.

1.3.4. Pentru asiguraţii cu diagnostic deja confirmat la externarea din spital, se acordă maximum două consultaţii pentru:

 1. urmărirea evoluţiei sub tratamentul stabilit în cursul internării
 2. efectuarea unor manevre terapeutice
 3. examenul plăgii, scoaterea firelor, scoaterea ghipsului, după o intervenţie chirurgicală sau ortopedică
 4. recomandări pentru investigaţii paraclinice considerate necesare, după caz.

1.3.4.1. Medicul de specialitate are obligaţia de a informa medicul de familie, prin scrisoare medicală, despre planul terapeutic stabilit iniţial precum şi orice modificare a acestuia, la momentul în care aceasta a survenit.

1.3.4.2. Pentru situaţiile de la subpct. 1.3.4 nu este necesar bilet de trimitere.

1.3.5. Pentru asiguraţii care au bilet de trimitere de la medicul de familie – consultaţie management de caz, – în cadrul managementului integrat al factorilor de risc cardiovascular – HTA, dislipidemie şi diabet zaharat tip 2, al bolilor respiratorii cronice – astm bronşic şi BPOC, al bolii cronice de rinichi, medicul de specialitate acordă consultaţie şi efectuează în cabinet proceduri prevăzute în pachetul de servicii medicale de bază pentru specialităţile clinice/recomandă, după caz, investigaţii paraclinice suplimentare faţă de cele recomandate de medicul de familie. În biletul de trimitere pentru investigaţii paraclinice suplimentare recomandate de medicul de specialitate, dintre cele prevăzute în pachetul de servicii medicale de bază, se evidenţiază „management de caz”. Se decontează maximum 2 consultaţii/semestru dacă în biletul de trimitere este evidenţiat „management de caz” pentru evaluarea bolilor cronice confirmate.

1.4. Depistarea de boli cu potenţial endemo-epidemic – examen clinic, diagnostic prezumtiv, trimiterea la spitalele de specialitate pentru confirmare şi tratament. Bolile cu potenţial endemo-epidemic sunt cele prevăzute la punctul II din anexa la H.G. nr. 423/2020.

1.4.1. Se decontează o singură consultaţie per persoană asigurată pentru fiecare boală cu potenţial endemo-epidemic suspicionată şi confirmată.

1.4.2. Serviciile medicale permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriu.

1.5. Consultaţii pentru acordarea serviciilor de planificare familială:

 1. a) consilierea femeii privind planificarea familială;
 2. b) indicarea unei metode contraceptive la persoanele fără risc;
 3. c) evaluarea şi monitorizarea statusului genito-mamar;
 4. d) tratamentul complicaţiilor.

1.5.1. Consultaţia poate cuprinde, după caz, numai serviciul prevăzut la pct. 1.5 litera a) sau serviciile prevăzute la pct. 1.5 literele a) – d) şi se decontează patru consultaţii pe an calendaristic, pe asigurat.

1.5.2. Serviciile de planificare familială permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriu.

1.6. Servicii de îngrijiri paliative-consultaţii medicale de îngrijire paliativă

Consultaţia de îngrijiri paliative cuprinde:

 1. a) anamneza, examenul clinic general, evaluare şi examenul clinic specific supraspecializării/competenţei/atestatului de studii complementare în îngrijiri paliative, stabilirea protocolului de explorări şi/sau interpretarea integrativă a explorărilor şi a analizelor de laborator disponibile efectuate la solicitarea medicului de familie şi/sau a medicului de specialitate, în vederea stabilirii diagnosticului;
 2. b) manevre specifice pe care medicul le consideră necesare;
 3. c) stabilirea conduitei terapeutice şi/sau prescrierea tratamentului medical şi igieno-dietetic, precum şi instruirea în legătură cu măsurile terapeutice şi profilactice;
 4. d) recomandare pentru îngrijiri paliative la domiciliu, după caz;
 5. e) recomandare pentru dispozitive pentru protezare stomii, conform prevederilor legale;
 6. f) bilet de internare, după caz;
 7. g) bilet de trimitere către alte specialităţi în ambulatoriu, după caz;
 8. h) eliberare de certificat de concediu medical, după caz;
 9. i) bilet de trimitere pentru investigaţii paraclinice, conform prevederilor legale în vigoare, după caz.

1.6.1. Pentru evaluarea clinică şi paraclinică, elaborarea planului de îngrijire paliativă, prescrierea tratamentului şi urmărirea evoluţiei asiguraţilor cu nevoie de îngrijire paliativă, se decontează pe un bilet de trimitere maximum 4 consultaţii/trimestru/asigurat, dar nu mai mult de 2 consultaţii pe lună.

1.6.2. Consultaţia medicală de îngrijiri paliative se acordă pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau de la alt medic de specialitate, numai pentru cazurile în care asiguratul a avut biletul de trimitere iniţial eliberat de medicul de familie şi numai în condiţiile în care medicul trimiţător se află în relaţie contractuală – contract sau convenţie – cu casa de asigurări de sănătate.

1.7. Servicii diagnostice şi terapeutice

Procedurile diagnostice şi terapeutice, punctajul aferent şi specialităţile care pot efectua serviciul în ambulatoriul de specialitate sunt nominalizate în tabelul de mai jos:

Nr.

crt.

Denumire procedură diagnostică/terapeutică/tratamente/terapii Specialităţi clinice care pot efectua serviciul respectiv
A. Proceduri diagnostice simple:
1 biomicroscopia; gonioscopia; oftalmoscopia oftalmologie, neurologie şi neurologie pediatrică numai pentru oftalmoscopie
2 biometrie oftalmologie
3 explorarea câmpului vizual

(perimetrie computerizată)

oftalmologie

 

4 recoltare pentru test Babeş-Papanicolau obstetrică- ginecologie
5 EKG standard cardiologie, medicină internă, geriatrie şi gerontologie, pneumologie, nefrologie
6 peak-flowmetrie alergologie şi imunologie clinică, pneumologie, medicină internă
7 spirometrie alergologie şi imunologie clinică, pneumologie, medicină internă, geriatrie şi gerontologie, pediatrie
8 pulsoximetrie medicină internă, geriatrie şi gerontologie, cardiologie, pneumologie, pediatrie
9 teste cutanate (prick sau idr) cu seturi standard de alergeni (maximum 8 teste inclusiv materialul pozitiv şi negativ) alergologie şi imunologie clinică
10 teste de provocare nazală, oculară, bronşică alergologie şi imunologie clinică, pneumologie
11 teste cutanate cu agenţi fizici (maximum 4 teste) alergologie şi imunologie clinică
12 test la ser autolog alergologie şi imunologie clinică
13 testare cutanată la anestezice locale alergologie şi imunologie clinică, geriatrie şi gerontologie, specialități chirurgicale
14 testare cutanată alergologică patch

(alergia de contact)

alergologie şi imunologie clinică
15 examinare cu lampa Wood dermatovenerologie
16 determinarea indicelui de presiune gleznă/braţ, respectiv deget/braţ chirurgie, reumatologie, neurologie, neurologie pediatrică, diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice, medicină internă, geriatrie şi gerontologie
17 măsurarea forţei musculare cu dinamometrul neurologie, neurologie pediatrică, geriatrie şi gerontologie
18 teste de sensibilitate (testul filamentului, testul diapazonului, testul sensibilităţii calorice şi testul sensibilităţii discriminatorii) neurologie, neurologie pediatrică, diabet zaharat, nutriţie  şi boli metabolice, medicină internă, geriatrie şi gerontologie, ORL
19 teste clinice (EDS, scor miastenic, UPDRS, MMS, Raisberg) neurologie, neurologie pediatrică, psihiatrie, geriatrie şi gerontologie
20 recoltare material bioptic dermatovenerologie, chirurgie generală,

chirurgie pediatrică și ortopedie pediatrică

B. Proceduri diagnostice de complexitate medie:
1 determinarea refracţiei (skiascopie, refractometrie, autorefractometrie), astigmometrie oftalmologie
2 tonometrie; pahimetrie corneeană oftalmologie
3 explorarea funcţiei binoculare (test worth, Maddox, sinoptofor), examen  pentru diplopie oftalmologie
4 foniatrie ORL
5 audiogramă*)

*) Include audiometrie tonală liminară şi/sau vocală.

ORL
6 examinarea ORL cu mijloace optice (fibroscop, microscop) ORL
7 dermatoscopie dermatovenerologie
8 electrocardiografie continuă (24 de ore, holter) cardiologie, medicină internă
9 tensiune arterială continuă – holter TA cardiologie, medicină internă
10 EKG de efort la persoanele fără risc cardiovascular înalt cardiologie
11 EEG standard neurologie, neurologie pediatrică
12 spirogramă + test farmacodinamic bronhomotor alergologie şi imunologie clinică, pneumologie, medicină internă, geriatrie şi gerontologie
13 osteodensitometrie segmentară cu ultrasunete endocrinologie, reumatologie, geriatrie şi gerontologie, ortopedie și traumatologie
14 evaluarea cantitativă a răspunsului galvanic al pielii neurologie și diabet zaharat, nutriție și boli metabolice
15 examen doppler vase extracraniene segment cervical (echotomografic şi duplex) neurologie, neurologie pediatrică
C. Proceduri diagnostice complexe:  

 

1 electromiograma / electroneurograma                                                  neurologie, neurologie pediatrică
2 determinarea potenţialelor evocate (vizuale, auditive, somatoestezice) neurologie, neurologie pediatrică, oftalmologie, ORL
3 examen electroencefalografic cu probe de stimulare şi/sau mapping neurologie, neurologie pediatrică
4 examen doppler transcranian al vaselor cerebrale şi tehnici derivate neurologie, neurologie pediatrică
5 colposcopia obstetrică-ginecologie
6 monitorizare hemodinamică prin metoda bioimpedanţei toracice cardiologie, medicină internă, nefrologie
D. Proceduri diagnostice de complexitate superioară:
1 endoscopie digestivă superioară (esofag, stomac, duoden) cu sau fără biopsie, după caz gastroenterologie, alte specialităţi clinice pentru care medicii trebuie să facă dovada deţinerii competenţei/ atestatului de studii complementare
2 endoscopie digestivă inferioară (rect, sigmoid, colon) cu sau fără biopsie, după caz gastroenterologie, alte specialităţi  clinice pentru care medicii trebuie să facă dovada deţinerii competenţei/ atestatului de studii complementare
E. Proceduri terapeutice/tratamente chirurgicale simple:
1 extracţie de corpi străini – conjuctivă, cornee, scleră, segment anterior oftalmologie
2 incizia glandei lacrimale şi a sacului lacrimal oftalmologie
3 tratamentul chirurgical al pingueculei oftalmologie
4 tratamentul chirurgical al pterigionului oftalmologie
5 sutura unei plăgi de pleoapă, conjunctivă; oftalmologie,
6 injectare subconjunctivală, retrobulbară, de medicamente oftalmologie
7 criocoagularea (crioaplicaţia) conjunctivală oftalmologie
8 cauterizarea conjunctivei, corneei, ectropionului oftalmologie
9 tamponament posterior şi/sau anterior ORL ORL
10 extracţie corpi străini: conduct auditiv extern, nas, faringe; ORL
11 aspiraţia şi lavajul sinusului nazal prin puncţie ORL
12 tratament chirurgical al traumatismelor ORL ORL
13 oprirea hemoragiei nazale prin crioterapie, cauterizare sau diatermie ORL
14 terapia chirurgicală a afecţiunilor mamare superficiale obstetrică- ginecologie, chirurgie generală, chirurgie plastică estetică şi microchirurgie reconstructivă
15 inserţia dispozitivului intrauterin obstetrică- ginecologie
16 fotocoagularea cu laser a leziunilor cutanate dermatovenerologie
17 crioterapia în leziuni cutanate dermatovenerologie
18 tratamentul chirurgical al leziunilor cutanate – plăgi tăiate superficial, înţepate superficial, necroze cutanate, escare, dehiscenţe plăgi (anestezie, excizie, sutură, inclusiv îndepărtarea firelor, pansament) dermatovenerologie, chirurgie, inclusiv chirurgie plastică estetică şi microchirurgie reconstructivă, chirurgie pediatrică și ortopedie pediatrică, ortopedie și traumatologie
19 terapia chirurgicală a arsurilor termice < 10% dermatovenerologie, chirurgie generală, chirurgie plastică estetică şi microchirurgie reconstructivă, chirurgie pediatrică și ortopedie pediatrică
20 terapia chirurgicală a degerăturilor de grad I şi II dermatovenerologie, chirurgie generală, chirurgie plastică estetică şi microchirurgie reconstructivă, chirurgie pediatrică și ortopedie pediatrică
21 terapia chirurgicală a leziunilor externe prin agenţi chimici < 10% dermatovenerologie, chirurgie generală, chirurgie plastică estetică şi microchirurgie reconstructivă, chirurgie pediatrică și ortopedie pediatrică
22 terapia chirurgicală a panariţiului (eritematos, flictenular, periunghial, subunghial, antracoid, pulpar) dermatovenerologie, chirurgie generală, chirurgie plastică estetică şi microchirurgie reconstructivă, chirurgie pediatrică și ortopedie pediatrică,
23 terapia chirurgicală a tumorilor mici, chisturilor dermoide sebacee, lipoamelor neinfectate dermatovenerologie, chirurgie generală, chirurgie plastică estetică şi microchirurgie reconstructivă, chirurgie pediatrică și ortopedie pediatrică
24 terapia chirurgicală a furunculului, furunculului antracoid, furunculozei dermatovenerologie, chirurgie generală, chirurgie plastică estetică şi microchirurgie reconstructivă, chirurgie pediatrică și ortopedie pediatrică,
25 terapia chirurgicală a abcesului (de părţi moi, perianal, pilonidal) dermatovenerologie, chirurgie generală

chirurgie pediatrică și ortopedie pediatrică,

26 terapia chirurgicală a panariţiului osos, articular, tenosinoval chirurgie generală, chirurgie plastică estetică şi microchirurgie reconstructivă, ortopedie şi traumatologie, ortopedie pediatrică, chirurgie pediatrică
27 terapia chirurgicală a hidrosadenitei chirurgie generală, chirurgie plastică estetică şi microchirurgie reconstructivă

chirurgie pediatrică și ortopedie pediatrică

28 terapia chirurgicală a edemului dur şi seromului posttraumatic chirurgie generală, chirurgie plastică estetică şi microchirurgie reconstructivă, ortopedie şi traumatologie, ortopedie pediatrică, chirurgie pediatrică
29 terapia chirurgicală a flebopatiilor varicoase superficiale; ruptură pachet varicos chirurgie generală, chirurgie vasculară, chirurgie plastică estetică şi microchirurgie reconstructivă, chirurgie pediatrică și ortopedie pediatrică
30 terapia chirurgicală a granulomului ombilical chirurgie generală, chirurgie plastică estetică şi microchirurgie reconstructivă

chirurgie pediatrică și ortopedie pediatrică

31 terapia chirurgicală a supuraţiilor postoperatorii chirurgie generală, chirurgie plastică estetică şi microchirurgie reconstructivă, ortopedie şi traumatologie, obstetrică – ginecologie, chirurgie toracică, chirurgie cardiovasculară, neurochirurgie, urologie,

chirurgie pediatrică și ortopedie pediatrică

32 tratamentul plăgilor toate specialităţile chirurgicale
33 terapia chirurgicală a fimozei

(decalotarea, debridarea)

urologie, chirurgie pediatrică, chirurgie generală
34 tratament postoperator al plăgilor abdominale, al intervenţiilor chirurgicale după cezariană, sarcină extrauterină operată, histerectomie, endometrioză obstetrică- ginecologie, chirurgie generală
F. Proceduri terapeutice/tratamente chirurgicale complexe:
1 tratamentul chirurgical al unor afecţiuni ale anexelor globului ocular (şalazion, tumori benigne care nu necesită plastii întinse, chist conjunctival, chist al pleoapei, orjelet, flegmon, abces, xantelasme) oftalmologie
2 tratament cu laser al polului anterior, polului posterior oftalmologie
3 tratament chirurgical ORL colecţie: sept, flegmon periamigdalian,  furuncul căi aeriene externe, furuncul vestibul nazal, othematom ORL
4 extragere fibroscopică de corpi străini din căile respiratorii superioare ORL
5 manevre de mică chirurgie pentru abces şi/sau chist vaginal sau bartholin cu marsupializare, polipi, vegetaţii vulvă, vagin, col obstetrică- ginecologie
6 cauterizare de col uterin obstetrică- ginecologie
7 diatermocoagularea colului uterin obstetrică- ginecologie
8 electrochirurgia/electrocauterizarea tumorilor cutanate/leziune dermatovenerologie, chirurgie generală, chirurgie plastică, estetică şi microchirurgie reconstructivă
9 terapia chirurgicală complexă a panariţiului osos, articular, tenosinoval chirurgie
10 terapia chirurgicală a flegmoanelor chirurgie
11 terapia chirurgicală a hematomului chirurgie
12 dilataţia stricturii uretrale urologie, chirurgie
13 criocoagularea (crioaplicaţia) transsclerală oftalmologie
G. Proceduri terapeutice/ tratamente medicale simple:
1 aerosoli/şedinţă (maxim 3 şedinţe) alergologie şi imunologie clinică, pneumologie, pediatrie, ORL
2 toaleta auriculară unilateral (două proceduri) ORL
3 administrare tratament prin injectarea părţilor moi (intramuscular, intradermic şi subcutanat) toate specialităţile

 

H. Proceduri terapeutice/tratamente medicale de complexitate medie:
1 fotochimioterapie (UVA) cu oxoralen locală sau generală/şedinţă (maxim 4 şedinţe) dermatovenerologie
2 fotochimioterapie (UVB cu spectru îngust)/şedinţă (maxim 4 şedinţe) dermatovenerologie
3 mezoterapia – injectare terapeutică paravertebrală şi periarticulară neurologie, neurologie pediatrică, dermatovenerologie, reumatologie, geriatrie şi gerontologie,
4 probe de repoziţionare vestibulară ORL, neurologie, neurologie pediatrică
5 imunoterapie specifică cu vaccinuri alergenice standardizate alergologie şi imunologie clinică
6 administrare tratament prin puncţie intravenoasă toate specialităţile
7 infiltraţii nervoase regionale anestezie şi terapie intensivă, oftalmologie, ORL, chirurgie generală, ortopedie şi traumatologie, ortopedie pediatrică, obstetrică- ginecologie, chirurgie plastică estetică şi microchirurgie reconstructivă, neurochirurgie, chirurgie cardiovasculară,
8 instalare dispozitiv de administrare a analgeziei controlată de pacient anestezie şi terapie intensivă
I. Proceduri terapeutice/tratamente medicale complexe:
1 puncţii şi infiltraţii intraarticulare ortopedie şi traumatologie, ortopedie pediatrică, reumatologie, geriatrie şi gerontologie
2 instilaţia uterotubară terapeutică obstetrică- ginecologie
3 blocaje chimice pentru spasticitate (toxină botulinică) ortopedie şi traumatologie, ortopedie pediatrică, reumatologie, neurologie, neurologie pediatrică
J. Tratamente ortopedice medicale :  

 

1 tratamentul ortopedic al luxaţiei, entorsei sau fracturii antebraţului,  pumnului, gleznei, oaselor carpiene, metacarpiene, tarsiene, metatarsiene, falange ortopedie şi traumatologie, ortopedie pediatrică, chirurgie generală
2 tratamentul ortopedic al entorsei sau luxaţiei patelei, umărului; disjuncţie acromioclaviculară; tratamentul fracturii gambei, coastelor, claviculei, humerusului, scapulei; rupturii tendoanelor mari (achilian, bicipital, cvadricipital); instabilitate acută de genunchi; ruptură musculară ortopedie şi traumatologie, ortopedie pediatrică, chirurgie generală
3 tratamentul ortopedic al fracturii femurului; luxaţiei, entorsei de genunchi, fracturii de gambă cu aparat cruropedios; tratamentul scoliozei, cifozei, spondilolistezisului, rupturii musculare ortopedie şi traumatologie, ortopedie pediatrică, chirurgie generală
4 tratament în displazia luxantă a şoldului în primele 6 luni de viaţă ortopedie şi traumatologie, ortopedie pediatrică, chirurgie pediatrică
5 tratamentul piciorului strâmb congenital în primele 3 luni de viaţă ortopedie şi traumatologie, ortopedie pediatrică, chirurgie pediatrică
6 tratamentul la copii cu genu valgum, genu varum, picior plat valg ortopedie şi traumatologie, ortopedie pediatrică, chirurgie pediatrică
7 tratamentul fracturii amielice fără deplasare a coloanei vertebrale ortopedie şi traumatologie, ortopedie pediatrică, chirurgie generală
K. Terapii psihiatrice:
1 consiliere psihiatrică nespecifică individuală şi familială
2 psihoterapie de grup (psihoze, tulburări obsesiv-compulsive, tulburări fobice, tulburări de anxietate, distimii, adicţii)  **)
3 psihoterapie individuală (psihoze, tulburări obsesiv-compulsive, tulburări fobice, tulburări de anxietate, distimii, adicţii, tulburări din spectrul autist)  **)
4 terapia cognitiv-comportamentală **)
L. Terapii de genetică medicală:
  1 Sfat genetic

1.8. Serviciile de sănătate conexe actului medical sunt furnizate de psihologi în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică, psihoterapie şi psihopedagogie specială – logopezi şi fizioterapeuți şi pot face obiectul contractelor încheiate de casele de asigurări de sănătate cu medicii care acordă servicii de îngrijiri paliative în ambulatoriu, precum şi cu medicii de specialitate, cu următoarele specialităţi clinice:

 1. a) neurologie şi neurologie pediatrică;
 2. b) otorinolaringologie;
 3. c) psihiatrie şi psihiatrie pediatrică;
 4. d) reumatologie;
 5. e) ortopedie şi traumatologie şi ortopedie pediatrică;
 6. f) oncologie medicală;
 7. g) diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice;
 8. h) hematologie;
 9. i) nefrologie şi nefrologie pediatrică;
 10. j) oncologie şi hematologie pediatrică;
 11. k) cardiologie;
 12. l)

    1.8.1. Lista serviciilor de sănătate conexe actului medical:

Servicii de sănătate conexe actului medical:
    a) Neurologie şi neurologie pediatrică:
a1) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie:
    a1.1) evaluare psihologică clinică şi psihodiagnostic;
    a1.2) consiliere psihologică clinică pentru copii/adulţi;
    a1.3) psihoterapie pentru copii/adult;
a2) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihopedagogie specială – logoped:

–       consiliere/intervenţie de psihopedagogie specială – logoped;

a3) servicii conexe furnizate de fizioterapeuți
    a3.1) kinetoterapie individuală;
    a3.2) kinetoterapie de grup;
    a3.3) kinetoterapie pe aparate speciale: dispozitive mecanice /dispozitive electromecanice /  dispozitive robotizate.
    b) Otorinolaringologie:
b1) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie:
    b1.1) evaluare psihologică clinică şi psihodiagnostic
    b1.2) consiliere psihologică clinică
b2) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihopedagogie specială – logoped:
    b2.1) consiliere/intervenţie de psihopedagogie specială – logoped
    b2.2) exerciţii pentru tulburări de vorbire (şedinţă)
    c) Psihiatrie, inclusiv psihiatrie pediatrică:
c1) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie:
    c1.1) evaluare psihologică clinică şi psihodiagnostic
    c1.2) consiliere psihologică clinică pentru copii/adulţi
    c1.3) consiliere psihologică clinică pentru copii diagnosticaţi cu tulburări din spectrul autist (numai la recomandarea medicului cu specialitatea psihiatrie pediatrică) – într-o metodă psihoterapeutică  aplicabilă copilului diagnosticat cu tulburări din spectrul autist;

Notă: până la intrarea în vigoare a Normelor tehnice de realizare a Programelor curative de sănătate, respectiv a Subprogramului naţional de intervenţii specializate acordate persoanelor diagnosticate cu TSA

    c1.4) psihoterapia copilului şi familiei – pentru copii (numai la recomandarea medicului cu specialitatea psihiatrie pediatrică) – într-o metodă psihoterapeutică aplicabilă copilului diagnosticat cu tulburări din spectrul autist

Notă: până la intrarea în vigoare a Normelor tehnice de realizare a Programelor curative de sănătate, respectiv a Subprogramului naţional de intervenţii specializate acordate persoanelor diagnosticate cu TSA

 c2) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihopedagogie specială – logoped: consiliere/intervenţie de psihopedagogie  specială – logoped
c3) Servicii furnizate de fizioterapeut:

(numai la recomandarea medicului cu specialitatea psihiatrie pediatrică) pentru copilul diagnosticat cu tulburări din spectrul autist în condiţiile prevăzute la punctul 1.8.2:

    c3.1) kinetoterapie individuală
    c3.2) kinetoterapie de grup
    c3.3) kinetoterapie pe aparate speciale:  dispozitive mecanice/ dispozitive electromecanice /dispozitive robotizate
    d) Reumatologie în condiţiile prevăzute la punctul 1.8.2
    Servicii furnizate de fizioterapeut:
    d1) kinetoterapie individuală
    d2) kinetoterapie de grup
    d3) kinetoterapie pe aparate speciale: dispozitive mecanice / dispozitive electromecanice  / dispozitive robotizate
    e) Ortopedie şi traumatologie şi ortopedie pediatrică în condiţiile prevăzute la punctul 1.8.2
    Servicii furnizate de fizioterapeut:
    e1) kinetoterapie individuală
    e2) kinetoterapie de grup
    e3) kinetoterapie pe aparate speciale: dispozitive mecanice/dispozitive electromecanice/dispozitive robotizate
    f) Oncologie medicală
    Serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie: consiliere psihologică clinică pentru copii şi adulţi cu afecţiuni oncologice
    g) Diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice
    Serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie: consiliere psihologică clinică pentru copii şi adulţi cu diagnostic confirmat de diabet zaharat
    h) Hematologie
    Serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi    psihoterapie : consiliere psihologică clinică pentru copii şi adulţi cu afecţiuni oncologice
    i) Nefrologie și nefrologie pediatrică
    Serviciile furnizate de psiholog în specialitatea  psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie: consiliere psihologică clinică pentru copii şi adulţi cu insuficienţă renală cronică – dializă
    j) Oncologie și hematologie pediatrică.
Serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi    psihoterapie : consiliere psihologică clinică pentru copii cu afecţiuni oncologice
    k) Cardiologie în condiţiile prevăzute la punctul 1.8.2, numai pentru pacienţii cu afecţiuni post infecţie Covid – 19 sau agravări post infecţie Covid – 19
Serviciile furnizate de psiholog în specialitatea  psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie: consiliere psihologică clinică, pentru pacienți cu afecţiuni post infecţie Covid – 19 sau agravări post infecţie Covid – 19
    Servicii furnizate de fizioterapeut:
    k1) kinetoterapie individuală
    k2) kinetoterapie de grup
    k3) kinetoterapie pe aparate speciale: dispozitive mecanice / dispozitive electromecanice  / dispozitive robotizate
    l) Pneumologie în condiţiile prevăzute la punctul 1.8.2, numai pentru pacienţii cu afecţiuni post infecţie Covid – 19 sau agravări post infecţie Covid – 19
Serviciile furnizate de psiholog în specialitatea  psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie: consiliere psihologică clinică, pentru pacienți cu afecţiuni post infecţie Covid – 19 sau agravări post infecţie Covid – 19
    Servicii furnizate de fizioterapeut:
    l1) kinetoterapie individuală
    l2) kinetoterapie de grup
    l3) kinetoterapie pe aparate speciale: dispozitive mecanice / dispozitive electromecanice  / dispozitive robotizate
   m) Îngrijiri paliative
m1) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie:
    m1.1) evaluare psihologică clinică şi psihodiagnostic
    m1.2) consiliere psihologică clinică pentru copii/adulţi
    m1.3) psihoterapie pentru copii/adulţi
m2) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihopedagogie specială – logoped: consiliere/intervenţie de psihopedagogie specială – logoped;
m3) servicii conexe furnizate de fizioterapeut
m3.1) kinetoterapie individuală
m3.2) kinetoterapie de grup
m3.3) kinetoterapie pe aparate speciale: dispozitive mecanice/dispozitive electromecanice/dispozitive robotizate

1.8.2. Serviciile de kinetoterapie se acordă conform unui plan recomandat de medicul de medicină fizică şi de reabilitare prin scrisoare medicală.

1.8.3. Serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie sau în specialitatea psihopedagogie specială – logoped, se acordă la solicitarea furnizorului de servicii medicale clinice prin scrisoare medicală, conform unui plan stabilit de comun acord de medicul de specialitate clinică, medicul cu competenţă/atestat de studii complementare în îngrijiri paliative şi psiholog/logoped.

1.9.  Servicii de supraveghere a sarcinii şi lăuziei – o consultaţie pentru fiecare trimestru de sarcină şi o consultaţie în primul trimestru de la naştere.

1.9.1. Serviciile medicale permit prezentarea direct la medicul de specialitate obstetrică-ginecologie din ambulatoriu.

1.10. Servicii medicale în scop diagnostic – caz şi condiţiile de acordare. Aceste servicii sunt servicii de spitalizare de zi, se acordă în ambulatoriu de specialitate clinic şi se decontează numai dacă s-au efectuat toate serviciile obligatorii.

Nr. crt. Denumire serviciu medical Servicii obligatorii Durata serviciului
1. Supravegherea unei sarcini normale (la gravida care nu deține documente medicale care să ateste existența în antecedentele personale patologice a rubeolei, toxoplasmozei, infecţiei CMV)*1) Consultații de specialitate obstetrică-ginecologie

Hemoleucogramă completă

Determinare la gravidă a grupului sanguin ABO

Determinare la gravidă a grupului sanguin Rh

Uree serică

Acid uric seric

Creatinină serică

Glicemie

TGP

TGO

TSH

Examen complet de urină (sumar + sediment)

VDRL sau RPR

Testare HIV la gravidă

Evaluarea gravidei pentru infecţii cu risc pentru sarcină (pentru rubeolă, toxoplasmoză, infecţia CMV, hepatită B şi C)

Secreție vaginala

Examen citologic cervico-vaginal Babeş-Papanicolau (până la S23+6 zile) sau Test de toleranță la glucoză per os +/- Hemoglobină glicată  (S24 – S28+6 zile) sau Biometrie fetală (S29-S33+6 zile) sau Detecția Streptococului de grup B (S34 – S37+6 zile)

Ecografie de confirmare, viabilitate și datare a sarcinii

30  minute
2. Supravegherea unei sarcini normale (la gravida care deține documente medicale ce atestă existența în antecedentele personale patologice a rubeolei, toxoplasmozei, infecţiei CMV)*1) Consultație de specialitate obstetrică-ginecologie

Hemoleucogramă completă

Determinare la gravidă a grupului sanguin ABO

Determinare la gravidă a grupului sanguin Rh

Uree serică

Acid uric seric

Creatinină serică

Glicemie

TGP

TGO

TSH

Examen complet de urină (sumar + sediment)

VDRL sau RPR

Testare HIV la gravidă

Evaluarea gravidei pentru infecţii cu risc pentru sarcină (hepatită B şi C)

Secretie vaginala

Examen citologic cervico-vaginal Babeş-Papanicolau (până la S23+6 zile) sau Test de toleranță la glucoză per os +/- Hemoglobină glicată  (S24 – S28+6 zile) sau Biometrie fetală (S29-S33+6 zile) sau Detecția Streptococului de grup B (S34 – S37+6 zile)

Ecografie de confirmare, viabilitate și datare a sarcinii

30 minute
3. Screening prenatal

(S11 – S19+6 zile) *2)

Consultație de specialitate obstetrică-ginecologie (interpretare integrativă a rezultatelor)

Dublu test / triplu test

Ecografie pentru depistarea anomaliilor fetale (S11 – S19+6 zile)

45 minute
4. Supravegherea altor sarcini cu risc crescut (edem gestațional)*3) Consultație de specialitate obstetrică-ginecologie

Hemoleucogramă completă

Creatinina serică

Acid uric seric

TGP

TGO

Examen complet de urină (sumar + sediment)

Dozare proteine urinare

Proteine totale serice

Ecografie obstetricală și ginecologică

30 minute
5. Supravegherea altor sarcini cu risc crescut (hiperemeză gravidică ușoară)*3) Consultație de specialitate obstetrică-ginecologie

Hemoleucogramă completă

Sodiu seric

Potasiu seric

Examen complet de urină (sumar + sediment)

Uree serică

Acid uric seric

Creatinină serică

Ecografie obstetricală și ginecologică

30 minute
6. Supravegherea altor sarcini cu risc crescut (evaluarea gravidelor cu uter cicatriceal în trimestrul III) *3) Consultație de specialitate obstetrică-ginecologie

Cardiotocografie

Ecografie obstetricală și ginecologică

30 minute
7. Depistarea precoce a leziunilor precanceroase ale sanului *4) Consultatie chirurgie generală/obstetrica-ginecologie

Efectuare mamografie

Comunicare rezultat

30 minute
8. Depistarea precoce a leziunilor precanceroase ale sanului cu suspiciune identificată mamografic *5) Consultație chirurgie generală/obstetrica-ginecologie

Efectuare mamografie

Ecografie san

Comunicare rezultat

30  minute
9. Depistarea si diagnosticarea precoce a leziunilor displazice ale  colului uterin*6) Consultații de specialitate: obstetrică-ginecologie

Testare infecție HPV

Recoltare frotiu citovaginal

Comunicare rezultat si consiliere privind conduita in funcție de rezultate

30 minute
10. Depistarea si diagnosticarea precoce a leziunilor displazice ale  colului uterin cu examen citologic*7) Consultații de specialitate: obstetrică-ginecologie

Testare infecție HPV

Recoltare frotiu citovaginal

Examen citologic

Comunicare rezultat si consiliere privind conduita in funcție de rezultate

30 minute
11. Diagnosticarea precoce a leziunilor displazice ale  colului uterin

– Se efectuează de medicii din specialitatea obstetrică-ginecologie*8)

Consultații de specialitate: obstetrică-ginecologie

Biopsie

Examen histopatologic

45 minute
12. Tratamentul excizional sau ablativ al leziunilor precanceroase ale colului uterin*9)

– Se efectuează de medicii din specialitatea obstetrică-ginecologie

Consultație  obstetrică-ginecologie; colposcopie; anestezie locală; prelevare ţesut ERAD (bisturiu rece) examen histopatologic (1-3 blocuri) 45 minute

*1) Serviciile de la poz. 1 şi 2 nu se pot efectua şi raporta concomitent la o pacientă pentru o sarcină.

Se contractează numai cu spitalele de specialitate obstetrică-ginecologie şi cu celelalte unităţi sanitare cu paturi, care au în structură secţii sau compartimente de obstetrică-ginecologie şi neonatologie ierarhizate la nivelul 3, 2 sau 1 conform prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1881/2006 privind ierarhizarea unităţilor spitaliceşti, a secţiilor şi compartimentelor de obstetrică-ginecologie şi neonatologie, cu modificările şi completările ulterioare.

Specialităţi care acordă serviciul:

– clinice: obstetrică-ginecologie, pentru care medicii trebuie să facă dovada deţinerii competenţei/atestatului de pregătire complementară în ultrasonografie obstetricală şi ginecologică;

– paraclinice: medicină de laborator

Pachetul de servicii medicale corespunzător poziţiilor 1 şi 2 se contractează numai de unităţile sanitare care au în structura organizatorică cabinet de obstetrică-ginecologie în cadrul căruia se efectuează consultaţia de specialitate şi ecografia de confirmare, viabilitate şi datare a sarcinii, precum şi laborator de analize medicale pentru efectuarea tuturor analizelor medicale prevăzute în cadrul pachetului.

Se decontează un singur pachet de servicii medicale per gravidă, la luarea în evidenţă a acesteia de către medicul de specialitate obstetrică-ginecologie.

Consultaţia medicală de specialitate obstetrică-ginecologie cuprinde:

– anamneză;

– examenul clinic general;

– examen ginecologic şi obstetrical complet;

– recomandarea efectuării investigaţiilor paraclinice şi interpretarea integrativă a rezultatelor acestora;

– evaluarea factorilor de risc medicali şi/sau obstetricali şi ierarhizarea cazului;

– recomandări privind supravegherea evoluţiei sarcinii;

– recomandări privind măsurile igieno-dietetice şi profilactice şi, după caz, terapeutice în cazul identificării unei patologii asociate sarcinii.

Acordarea pachetului de servicii medicale corespunzător poziţiilor 1 şi 2 şi rezultatele acestuia se consemnează complet şi la zi în evidenţele obligatorii ale furnizorului de servicii, precum şi în scrisoarea medicală şi Carnetul gravidei, documente care se înmânează acesteia sub semnătura de primire.

În situaţia în care serviciile medicale corespunzătoare poziţiilor 1 şi 2 se acordă în perioada S11 – S19 + 6 zile, acestea pot fi acordate concomitent cu serviciile medicale corespunzătoare poziţiei 3.

*2) Se contractează numai cu spitalele de specialitate obstetrică-ginecologie şi cu celelalte unităţi sanitare cu paturi, care au în structură secţii sau compartimente de obstetrică-ginecologie şi neonatologie ierarhizate la nivelul 1, 2 sau 3 conform prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1881/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Specialităţi care acordă serviciul de la poz. 3:

– clinice: obstetrică-ginecologie; medicii din specialitatea obstetrică-ginecologie trebuie să facă dovada deţinerii competenţei/atestatului de pregătire complementară în ultrasonografie obstetricală şi ginecologică sau supraspecializării în medicina materno-fetală;

– paraclinice: medicină de laborator

Pachetul de servicii medicale corespunzător poziţiei 3 se contractează numai de unităţile sanitare care au în structura organizatorică cabinet de obstetrică-ginecologie în cadrul căruia se efectuează ecografia pentru depistarea anomalii fetale S11 – S19 + 6 zile şi laborator de analize medicale pentru efectuarea dublului/triplului test, în funcţie de vârsta gestaţională.

Se decontează un singur pachet de servicii medicale per gravidă care se acordă în perioada S11 – S19 + 6 zile de sarcină.

*3) Se contractează numai cu spitalele de specialitate obstetrică-ginecologie şi cu celelalte unităţi sanitare cu paturi, care au în structură secţii sau compartimente de obstetrică-ginecologie şi neonatologie ierarhizate la nivelul 3 sau 2 conform prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1881/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Specialităţi care acordă serviciile corespunzătoare poz. 4, 5 şi 6:

– clinice: obstetrică-ginecologie, pentru care medicii trebuie să facă dovada deţinerii competenţei/atestatului de pregătire complementară în ultrasonografie obstetricală şi ginecologică;

– paraclinice: medicină de laborator

*4) Criterii de eligibilitate: Femei asimptomatice din grupa de vârsta 50 – 69 ani care:

 1. nu au un diagnostic confirmat de cancer mamar;
 2. sunt asimptomatice;
 3. nu au antecedente sugestive pentru patologia de cancer mamar.

Se efectuează o dată la 2 ani prin prezentare la medicul de specialitate obstetrică-ginecologie sau chirurgie generală, în scopul depistării precoce a leziunilor displazice sânului. În cazul unui rezultat negativ, investigaţia se repetă peste 2 ani.

Citirea şi interpretarea rezultatelor se efectuează în laboratoare de imagistică medicală din cadrul unităţilor sanitare care fac dovada efectuării unui număr de minimum 5.000 mamografii în ultimii 2 ani calendaristici, conform înregistrărilor în Registrul parametrilor individuali de expunere în radiologia de diagnostic şi radiologia intervenţională, prevăzut la punctul IC „Instalaţii radiologice pentru mamografie/tomosinteză” din anexa nr. 1 la Normele privind înregistrarea, centralizarea şi raportarea informaţiilor privind expunerea medicală a populaţiei la radiaţii ionizante, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1255/2016.

Serviciile de la poz. 7 şi 8 nu se pot efectua şi raporta concomitent la o pacientă.

*5) Criterii de eligibilitate: Femei asimptomatice din grupa de vârstă 50 – 69 ani, cu rezultate pozitive la mamografie, care:

 1. nu au un diagnostic confirmat de cancer mamar;
 2. sunt asimptomatice;
 3. nu au antecedente sugestive pentru patologia de cancer mamar.

Se efectuează o dată la 2 ani prin prezentare la medicul de specialitate obstetrică ginecologie sau chirurgie generală, în scopul depistării precoce a leziunilor displazice ale sânului. În cazul unui rezultat negativ, investigaţia se repetă peste 2 ani.

Citirea şi interpretarea rezultatelor se efectuează în laboratoare de imagistică medicală din cadrul unităţilor sanitare care fac dovada efectuării unui număr de minimum 5.000 mamografii în ultimii 2 ani calendaristici, conform înregistrărilor în Registrul parametrilor individuali de expunere în radiologia de diagnostic şi radiologia intervenţională, prevăzut la punctul IC „Instalaţii radiologice pentru mamografie/tomosinteză” din anexa nr. 1 la Normele privind înregistrarea, centralizarea şi raportarea informaţiilor privind expunerea medicală a populaţiei la radiaţii ionizante, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1255/2016.

Serviciile de la poz. 7 şi 8 nu se pot efectua şi raporta concomitent la o pacientă.

*6) Criterii de eligibilitate: Femei asimptomatice din grupa de vârstă 35 – 64 ani, în scopul depistării precoce a leziunilor displazice ale colului uterin şi la femeile din grupa de vârsta 25 – 34 ani, asimptomatice, cu rezultate pozitive la examenul citologic şi care:

 1. nu au un diagnostic confirmat de cancer de col uterin;
 2. sunt asimptomatice;
 3. nu au antecedente sugestive pentru patologia de cancer de col uterin.

Se efectuează prin prezentare la medicul de specialitate obstetrică-ginecologie.

În cazul unui rezultat pozitiv la femeile 35 – 64 ani, se indică triaj citologic.

În cazul unui rezultat negativ, se repetă peste 5 ani.

Citirea şi interpretarea rezultatelor se efectuează în laboratoare din cadrul unităţilor sanitare în care s-au înfiinţat unităţi de asistenţă tehnică şi management ale programului de screening pentru cancer şi care au organizat o reţea proprie de screening în conformitate cu prevederile Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică în vigoare, aprobate prin Ordin al ministrului sănătăţii.

Serviciul se validează după consultaţia a II-a în cadrul căreia se comunică rezultatul şi se indică conduită în funcţie de rezultat; serviciul se efectuează cu raportarea obligatorie a rezultatului la test către programul naţional de screening pentru cancerul de col uterin (de la laborator).

Criterii de excludere: nu sunt eligibile femeile care:

 1. prezintă absenţa congenitală a colului uterin;
 2. prezintă histerectomie totală pentru afecţiuni benigne;
 3. au diagnostic stabilit de cancer de col uterin;
 4. au diagnostic stabilit pentru alte forme de cancer genital.

Serviciile de la poz. 9, 10 şi 11 nu se pot efectua şi raporta concomitent la o pacientă.

*7) Se efectuează la femeile cu rezultat pozitiv la testarea HPV.

Serviciile de la poz. 9, 10 şi 11 nu se pot efectua şi raporta concomitent la o pacientă.

Citirea şi interpretarea rezultatelor se efectuează în laboratoare din cadrul unităţilor sanitare în care s-au înfiinţat unităţi de asistenţă tehnică şi management ale programului de screening pentru cancer şi care au organizat o reţea proprie de screening în conformitate cu prevederile Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică în vigoare, aprobate prin Ordin al ministrului sănătăţii.

*8) Se efectuează la femeile cu rezultat pozitiv la examenul citologic.

Serviciile de la poz. 9, 10 şi 11 nu se pot efectua şi raporta concomitent la o pacientă.

Citirea şi interpretarea rezultatelor se efectuează în laboratoare din cadrul unităţilor sanitare în care s-au înfiinţat unităţi de asistenţă tehnică şi management ale programului de screening pentru cancer şi care au organizat o reţea proprie de screening în conformitate cu prevederile Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică în vigoare, aprobate prin Ordin al ministrului sănătăţii.

*9) Se efectuează la femeile din grupa de vârstă 25 – 64 ani, cu rezultat pozitiv la examenul precoce al leziunilor displazice ale colului uterin de la poz. 9 şi 10.

 1. Lista specialităţilor clinice pentru care se încheie contract de furnizare de servicii medicale în ambulatoriul de specialitate
Nr. crt. Denumirea specialităţii
1 Alergologie şi imunologie clinică
2 Anestezie şi terapie intensivă
3 Boli infecţioase
4 Cardiologie
5 Cardiologie  pediatrică
6 Chirurgie cardiovasculară
7 Chirurgie generală
8 Chirurgie orală şi maxilo-facială
9 Chirurgie pediatrică
10 Chirurgie plastică, estetică şi microchirurgie reconstructivă
11 Chirurgie toracică
12 Chirurgie vasculară
13 Dermatovenerologie
14 Diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice
15 Endocrinologie
16 Gastroenterologie
17 Gastroenterologie pediatrică
18 Genetică medicală
19 Geriatrie şi gerontologie
20 Hematologie
21 Medicină internă
22 Nefrologie
23 Nefrologie pediatrică
24 Neonatologie
25 Neurochirurgie
26 Neurologie
27 Neurologie pediatrică
28 Oncologie medicală
29 Oncologie şi hematologie pediatrică
30 Obstetrică-ginecologie
31 Oftalmologie
32 Otorinolaringologie
33 Ortopedie şi traumatologie
34 Ortopedie pediatrică
35 Pediatrie
36 Pneumologie
37 Pneumologie pediatrică
38 Psihiatrie
39 Psihiatrie pediatrică
40 Radioterapia
41 Reumatologie
42 Urologie
 1. Servicii de acupunctură – consultaţii cură de tratament

3.1. Consultaţia de acupunctură: se acordă o singură consultaţie pentru fiecare cură de tratament.

3.2. Cura de tratament/caz: se acordă maxim 2 cure/an calendaristic pe asigurat, după care asiguratul plăteşte integral serviciile medicale. O cură de tratament reprezintă în medie 10 zile de tratament şi în medie 4 proceduri/zi.

3.3. Consultaţiile de acupunctură se acordă pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau de la medicul de specialitate din ambulatoriu clinic.

 1. Servicii medicale – consultaţii, serii de proceduri – în specialitatea clinică medicină fizică şi de reabilitare

1.1. Consultaţia medicală de specialitate – iniţială, cuprinde:

 1. anamneză, examenul clinic general, examenul clinic specific specialităţii respective, stabilirea şi recomandarea explorărilor necesare şi/sau interpretarea integrativă a explorărilor şi a analizelor de laborator disponibile efectuate la solicitarea medicului de familie şi/sau a medicului de specialitate, în vederea stabilirii diagnosticului;
 2. bilanţul articular anatomic şi funcţional, bilanţul muscular, bilanţul global gestual şi întocmirea planului de recuperare;
 3. unele manevre specifice pe care medicul le consideră necesare;
 4. stabilirea conduitei terapeutice, prescrierea tratamentului medical igieno-dietetic şi fizical şi de reabilitare medicală, precum şi instruirea în legătură cu măsurile terapeutice şi profilactice generale şi specifice balneoclimatice – terapii cu factori naturali terapeutici: apele minerale terapeutice, lacurile şi nămolurile terapeutice, gazele terapeutice, ansamblul elementelor fizico-chimice ale climatului, inclusiv microclimatul de saline şi peşteri, avizate de Ministerul Sănătăţii conform legislaţiei în vigoare.

1.2. Consultaţia de reevaluare se acordă înainte de începerea unei serii de proceduri specifice de medicină fizică şi de reabilitare, în timpul seriei de proceduri sau la finalul fiecărei serii de proceduri la un interval ce nu poate să depăşească 10 zile calendaristice de la momentul finalizării acesteia.

1.3. Procedurile specifice de medicină fizică şi de reabilitare în cadrul unei serii de proceduri – efectuate în baze de tratament, precum şi perioadele pentru care se pot acorda sunt:

Nr.  crt. PROCEDURI SPECIFICE DE MEDICINĂ FIZICĂ

ŞI DE REABILITARE

1. Kinetoterapie de grup pe afecţiuni
2. Galvanizare
3. Ionizare
4. Curenţi diadinamici
5. Trabert
6. TENS
7. Curenţi interferenţiali
8. Unde scurte
9. Microunde
10. Curenţi de înaltă frecvenţă pulsatilă
11. Ultrasunet
12. Combinaţie de ultrasunet cu curenţi de joasă frecvenţă
13. Magnetoterapie
14. Laserterapie
15. Solux
16. Ultraviolete
17. Curenţi cu impulsuri rectangulare
18. Curenţi cu impulsuri exponenţiale
19. Contracţia izometrică electrică
20. Stimulare electrică funcţională
21. Băi Stanger
22. Băi galvanice
23. Duş subacval
24. Aplicaţii cu parafină
25. Băi sau pensulaţii cu parafină
26. Masaj regional
27. Masaj segmentar
28. Masaj reflex
29. Limfmasaj
30. Aerosoli individuali
31. Pulverizaţie cameră
32. Hidrokinetoterapie individuală generală
33. Hidrokinetoterapie parţială
34. Kinetoterapie individuală
35. Tracţiuni vertebrale şi articulare
36. Manipulări vertebrale
37. Manipulări articulaţii periferice
38. Kinetoterapie cu aparatură specială cu dispozitive mecanice, electromecanice şi robotizate
39. Băi minerale (sulfuroase, cloruro-sodice, alcaline)
40. Băi de plante
41. Băi de dioxid de carbon şi bule
42. Băi de nămol
43. Mofete naturale
44. Mofete artificiale
45. Împachetare generală cu nămol
46. Împachetare parţială cu nămol
47. Aplicaţie de unde de şoc extracorporale
48. Aplicaţie de oscilaţii profunde
49. Speleoterapia/Salinoterapia

Procedurile de la pct. 1 – 38, 47 – 49 pot fi efectuate numai de cabinetele medicale care dispun şi de bază de tratament. Procedurile de la pct. 39 – 46 pot fi efectuate numai în bazele de tratament din staţiunile balneoclimaterice.

Procedurile se acordă pentru perioade şi potrivit unui ritm stabilite de medicul curant de medicină fizică şi de reabilitare.

1.3.1. Perioada pentru care se decontează procedurile specifice de medicină fizică şi de reabilitare este de maximum 21 zile/an/asigurat atât la copii cât şi la adulţi cu excepţia copiilor 0 – 18 ani cu diagnostic confirmat de paralizie cerebrală, când se acordă proceduri medicale specifice de medicină fizică şi de reabilitare pentru o perioadă de maximum 42 de zile pe an/asigurat, aceste perioade putând fi fracţionate în maximum două fracţiuni, în funcţie de afecţiunea de bază la recomandarea medicului de specialitate medicină fizică şi de reabilitare.

1.3.2. În cazul unor perioade de tratament fracţionate la recomandarea medicului de medicină fizică şi de reabilitare pentru fiecare perioadă de tratament se decontează o consultaţie iniţială şi o consultaţie de reevaluare, dar nu mai mult de două consultaţii iniţiale şi două consultaţii de reevaluare pe an/asigurat.

1.3.3. Seria de proceduri specifice de medicină fizică şi de reabilitare stabilită de medicul de specialitate medicină fizică şi de reabilitare decontată pentru un asigurat include maximum 4 proceduri/zi de tratament. Pentru o serie de proceduri specifice de medicină fizică şi de reabilitare ce se desfăşoară în bazele de tratament din staţiunile balneoclimatice se decontează maximum 4 proceduri/zi, din care 2 proceduri specifice de medicină fizică şi de reabilitare cu factori terapeutici naturali.

1.4. Pentru situaţiile în care unui asigurat nu i se recomandă o serie de proceduri specifice de medicină fizică şi de reabilitare se decontează 3 consultaţii/trimestru pentru aceeaşi afecţiune.

1.5. Pentru grupele de boli cronice G18, G19, G31b, G31c, G31d, G31e – prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru care tratamentul se poate prescrie şi monitoriza de către medicul în specialitatea medicină fizică şi de reabilitare din unităţile sanitare nominalizate de către Ministerul Sănătăţii, pentru un bolnav cu una sau mai multe afecţiuni cronice, se decontează o consultaţie şi prescripţia medicală/prescripţiile medicale aferente, trimestrial sau lunar, cu condiţia ca aceste servicii să nu se fi efectuat de către un alt medic de specialitate pentru aceeaşi perioadă.

1.6. Consultaţiile de specialitate medicină fizică şi de reabilitare se acordă pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie, de la medicul de specialitate din ambulatoriu clinic, sau de la medicul de specialitate din spital la externare, cu excepţia consultaţiilor pentru afecţiunile prevăzute în anexa nr. 13 la prezentele norme care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriu.

ANEXA 13

LISTA

cuprinzând afecţiunile care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriul de specialitate

 1. Infarct miocardic şi Angină pectorală instabilă
 2. Malformaţii congenitale şi boli genetice
 3. Boala cronică de rinichi – faza predializă
 4. Insuficienţă cardiacă clasa III – IV NYHA
 5. Sindrom Felty, boala Still, sindrom Sjogren, artrită cronică juvenilă
 6. Colagenoze majore (lupus eritematos sistemic, sclerodermie, poli/dermatomiozită, vasculite sistemice)
 7. Aplazia medulară
 8. Anemii hemolitice endo şi exo-eritrocitare
 9. Trombocitemia hemoragică
 10. Histiocitozele
 11. Telangectazia hemoragică ereditară
 12. Purpura trombopenică idiopatică
 13. Trombocitopatii
 14. Purpura trombotică trombocitopenică
 15. Boala von Willebrand
 16. Coagulopatiile ereditare
 17. Boala Wilson
 18. Malaria
 19. Tuberculoza
 20. Boala Addison
 21. Diabet insipid
 22. Tulburări psihice (grup diagnostic schizofrenie, tulburări schizotipale şi delirante, grup diagnostic tulburări ale dispoziţiei, autism, ADHD, boli psihice la copii)
 23. Miastenia gravis
 24. Bolnavi cu revascularizaţie percutanată, cu stimulatoare cardiace, cu proteze valvulare, cu bypass coronarian
 25. Afecţiuni postoperatorii şi ortopedice până la vindecare
 26. Risc obstetrical crescut la gravide
 27. Astm bronşic
 28. Glaucom
 29. Statuspost AVC
 30. Boala celiacă la copil
 31. Boala cronică inflamatorie intestinală (boala Crohn şi colita ulceroasă)
 32. Sindromul Schwachmann
 33. Hepatita cronică de etiologie virală B, C şi D şi ciroza hepatică în tratament cu imuno-modulatoare sau analogi nucleotidici/nucleozidici
 34. Boala Hirschprung
 35. Bolile nutriţionale la copii (malnutriţia protein-calorică la sugar şi copii, anemiile carenţiale până la normalizare hematologică şi biochimică) şi obezitatea pediatrică
 36. Bronşiectazia şi complicaţiile pulmonare supurative
 37. Scleroza multiplă
 38. Demenţe degenerative, vasculare, mixte
 39. Starea posttransplant
 40. Insuficienţa renală cronică – faza de dializă
 41. Bolile rare prevăzute în Programele naţionale cu scop curativ
 42. Afecţiuni oncologice şi oncohematologice
 43. Diabetul zaharat cu sau fără complicaţii
 44. Boala Gaucher
 45. Boala Graves-Basedow şi alte forme de hipertiroidism
 46. Degenerescenţa maculară legată de vârstă (DMLV)
 47. Boala Cushing
 48. Paraliziile cerebrale
 49. Epilepsia
 50. Boala Parkinson
 51. Poliartrita reumatoidă, artropatia psoriazică, spondilita anchilozantă, psoriazis cronic sever
 52. Afecţiuni ale copilului 0 – 1 an
 53. Anomalii de mişcare binoculară (strabism, forii) copii 0 – 18 ani
 54. Vicii de refracţie şi tulburări de acomodare copii 0 – 18 ani
 55. Afecţiuni ale aparatului lacrimal (0 – 3 ani)
 56. Infarctul intestinal operat
 57. Arteriopatii periferice operate
 58. Insuficienţă respiratorie cronică severă

NOTA 1: Prezentarea la medicul/medicii din specialitatea/specialităţile care tratează afecţiunile de mai sus se face direct fără bilet de trimitere.

NOTA 2: Medicul de specialitate trebuie să informeze, cel puţin o dată pe an, medicul de familie prin scrisoare medicală dacă au intervenit sau nu schimbări în evoluţia bolii şi în atitudinea terapeutică.

NOTA 3: Pentru bolile cronice pentru care se face management de caz, prezentarea la medicul de specialitate se face cu bilet de trimitere de la medicul de familie pe care este evidenţiat management de caz.

 

1.7. În cadrul consultaţiilor de medicină fizică şi de reabilitare se pot efectua după caz, următoarele proceduri diagnostice/terapeutice/tratamente care se efectuează în cabinetul medical:

Nr. crt. Denumire procedură diagnostică/terapeutică/tratamente
1. Infiltrații periarticulare
2.  Puncții și Infiltrații intraarticulare
3.  Tratament intraarticular cu plasmă îmbogățită cu trombocite (PRP)
4.   Tratamentul spasticității prin infiltrații cu toxină botulinică
5.   Blocuri de nervi periferici
6. Mezoterapia
7.  Administrare de tratament prin puncție intra-venoasă
8.   Electromiografie
9.  Evaluare funcțională instrumentată cu dispozitive mecatronice și/sau senzori inerțiali, actuatori etc.

1.8. Lista afecţiunilor care pot fi tratate în ambulatoriu în specialitatea clinică medicină fizică şi de reabilitare este:

Nr. crt. AFECŢIUNI
1. Atrofii sistemice afectând în special sistemul nervos central
2. Tulburări extrapiramidale şi ale motricităţii
3. Boli demielinizante ale sistemului nervos central
4. Afecţiunile nervilor, rădăcinilor şi plexurilor nervoase
5. Polineuropatii şi alte afecţiuni ale sistemului nervos periferic
6. Afecţiuni ale joncţiunilor mioneurale şi musculare
7. Paralizia cerebrală şi alte sindroame paralitice
8. Status post infarct miocardic acut
9. Status post accident vascular cerebral
10. Insuficienţa cardiacă clasa NYHA I şi II
11. Boală pulmonară obstructivă cronică clasa I şi II
12. Poliartropatii inflamatorii
13. Artroze
14. Dorsopatii
15. Afecţiuni ale ţesuturilor moi
16. Status post leziuni traumatice
17. Status post intervenţii chirurgicale majore cardiovasculare, neurochirurgicale, ortopedice
18. Status post COVID-19

1.9. Tariful pe consultaţie în specialitatea clinică medicină fizică şi de reabilitare este de 30 lei. Tariful pe consultaţie în specialitatea clinică medicină fizică şi de reabilitare, în cadrul căreia se efectuează minim două proceduri dintre cele prevăzute la punctul 1.7 este de 40 lei. Pentru prestaţia medicului primar, tariful consultaţiei se majorează cu 20%.

1.10. Recomandarea pentru serviciile de medicină fizică şi de reabilitare se face pe baza biletului de trimitere eliberat de către medicii de specialitate din ambulatoriu clinic, de către medicii de specialitate din spital la externare şi de către medicii de familie, iar procedurile specifice de medicină fizică şi de reabilitare se acordă conform schemei de tratament, pentru perioade şi potrivit unui ritm stabilite de către medicul de specialitate medicină fizică şi de reabilitare.

1.11. Tariful pe zi de tratament pentru procedurile specifice de medicină fizică şi de reabilitare acordate în bazele de tratament, care se decontează pentru un asigurat este de 28 de lei pentru 4 proceduri pe zi dintre cele prevăzute la lit. A, pct. 1, subpunctul 1.3 din prezenta anexă, cu excepţia poziţiilor 1, 28 – 29, 32 – 34 şi 38. Tariful pe zi de tratament pentru procedurile specifice medicină fizică şi de reabilitare acordate în bazele de tratament, care se decontează pentru un asigurat este de 42 lei pentru 4 proceduri pe zi dintre cele prevăzute la lit. A, pct. 1, subpunctul 1.3 din prezenta anexă cu condiţia ca cel puţin o procedură pe zi să fie dintre cele prevăzute la poziţia 1, 28 – 29, 32 – 34 şi 38. Aceste tarife se decontează numai dacă numărul procedurilor recomandate şi efectuate este de 4/zi, în caz contrar tarifele se reduc proporţional conform formulei: număr proceduri recomandate şi efectuate pe zi / 4 x tarif pe zi de tratament.

Nu se decontează de casele de asigurări de sănătate serviciile de medicină fizică şi de reabilitare atunci când acestea se acordă pentru situaţii care privesc corecţii de natură estetică şi de întreţinere, cum ar fi: vergeturi, sindrom tropostatic, gimnastică de întreţinere (fitness, body-building).

Cod Acte terapeutice
1.*)  Consultaţie – include modelul de studiu, după caz, controlul oncologic stomatologic, evidenţierea plăcii dentare prin colorare, după caz şi igienizarea bucală

*) Se acordă o singură consultaţie la un interval de 12 luni pentru un asigurat peste 18 ani şi o consultaţie la 6 luni pentru copii până la 18 ani.

2. Tratamentul cariei simple
2.1. Obturaţia dintelui după tratamentul afecţiunilor pulpare sau al gangrenei
2.2. Tratamentul de urgenţă al traumatismelor dento-alveolare/ dinte
3. Tratamentul afecţiunilor pulpare cu anestezie
4. Pansament calmant/drenaj endodontic
5. Tratamentul gangrenei pulpare
6. Tratamentul paradontitelor  apicale – prin incizie – cu anestezie
7. Tratamentul afecţiunilor parodonţiului cu anestezie
7.1. Tratamentul afecţiunilor mucoasei bucale
8. Extracţia dinţilor temporari cu anestezie
9. Extracţia dinţilor permanenţi cu anestezie
10.**) Chiuretaj alveolar şi tratamentul hemoragiei

**) În situaţia în care se efectuează în aceeaşi şedinţă în care a fost extras dintele respectiv, nu este decontat de casa de asigurări de sănătate

11. Decapuşonarea la copii
12. Reducerea luxaţiei articulaţiei temporo-mandibulare
13.***) Proteza acrilică mobilizabilă pe arcadă

***) Se acordă o dată la 4 ani.

14. ****) Reparaţie proteză

****) Se acordă o dată pe an.

14.1. ****) Rebazare proteză

****) Se acordă o dată pe an.

15. Element protetic fizionomic (acrilat/compozit)
16. Element protetic semi-fizionomic (metal + acrilat/compozit)
17. Reconstituire coroană radiculară
18. *****) Decondiţionarea tulburărilor funcţionale prin aparate ortodontice, inclusiv tratamentul angrenajului invers prin inel/gutiere + bărbiţă şi capelină
19. Tratamentul angrenajului invers prin exerciţii cu spatula/şedinţă
20. *****) Aparate şi dispozitive utilizate în tratamentul malformaţiilor congenitale
21. Şlefuirea în scop ortodontic/ dinte
22. *****) Reparaţie aparat ortodontic

Se decontează pentru tinerii de la 18 ani până la vârsta de 26 de ani, dacă sunt elevi, inclusiv absolvenţii de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenici sau studenţi şi dacă nu realizează venituri din muncă

*****) Se acordă numai de medicii de specialitate în ortodonţie şi ortopedie dento-facială.

23. Menţinătoare de spaţiu mobile
24. ******) Sigilare/dinte

******) O procedură decontată la 2 ani.

25. Fluorizare (pe o arcadă dentară)

Se decontează pentru copii cu vârsta cuprinsă între 6 şi 14 ani

 

NOTĂ:

 1. Serviciile de medicină dentară prevăzute în pachetul de servicii de bază pot fi efectuate de oricare dintre medicii dentişti, cu excepţia celor de la codurile 18, 20 şi 22 din tabel.
 2. Serviciile de medicină dentară de urgenţă sunt prevăzute la codurile 2.2, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 14.1 şi 22, din tabel.
 3. Dentiştii acordă numai serviciile prevăzute la codurile 1, 2, 2.1, 4 şi 24 din tabel.
 4. Formula dentară este prevăzute în norme.

Medicii de medicină dentară pot efectua radiografii dentare (retroalveolară şi panoramică) cuprinse în anexa nr. 17 la Ordinul MS/CNAS nr. 397/836/2018 ca o consecinţă a actului medical propriu, pentru asiguraţii pentru care este necesar a se efectua aceste investigaţii în vederea stabilirii diagnosticului, sau pe bază de bilet de trimitere de la un alt medic de medicină dentară.

Medicaţia pentru cazurile de urgenţă se asigură din trusa medicală de urgenţă organizată conform legii.

 1. Lista investigaţiilor paraclinice – analize de laborator
Nr. crt. Cod Denumirea analizei de laborator
               Hematologie
2.6001   Hemoleucogramă completă – hemoglobină, hematocrit, numărătoare eritrocite, numărătoare leucocite, numărătoare trombocite, formulă leucocitară, indici eritrocitari*1)
2.6002 Numărătoare reticulocite
2.6003 Examen citologic al frotiului sanguin*3)
2.6040 VSH*1)
2.60501 Determinare la gravidă a grupului sanguin ABO*1)
2.60502 Determinare la gravidă a grupului sanguin Rh*1)
2.6059 Anticorpi specifici anti Rh la gravidă
2.6101 Timp Quick şi INR*1) (International Normalised Ratio)
2.6102 APTT
2.6103 Fibrinogenemie*1)
               Biochimie – serică şi urinară
2.1002 Proteine totale serice*1)
2.1003 Electroforeza proteinelor serice*1)
2.10063 Feritină serică*1)
2.1011 Uree serică*1)
2.1012 Acid uric seric*1)
2.1014 Creatinină serică*1), **)
2.1015 Bilirubină totală*1)
2.1016 Bilirubină directă*1)
2.1020 Glicemie*1)
2.10303 Colesterol seric total*1)
2.10304 HDL colesterol*1)
2.10305 LDL colesterol*1)
2.10306 Trigliceride serice*1)
2.10402 TGP*1)
2.10403 TGO*1)
2.10404 Creatinkinaza CK*1)
2.10406 Gama GT*1)
2.10409 Fosfatază alcalină*1)
2.10500 Sodiu seric*1)
2.10501 Potasiu seric*1)
2.10503 Calciu seric total*1)
2.10504 Calciu ionic seric*1)
2.10505 Magneziemie*1)
2.10506 Sideremie*1)
2.10507 Fosfor (fosfat seric)*9)
2.2600 Examen complet de urină (sumar + sediment)*1)
2.2604 Dozare proteine urinare*1)
2.2612 Microalbuminuria (albumină urinară)*8)
2.2622 Dozare glucoză urinară*1)
2.2623 Creatinină urinară*8)
               Imunologie şi imunochimie
2.2500 TSH*1)
2.2502 FT4*1)
2.2507 Parathormonul seric (PTH)
2.2509 Hormonul foliculinostimulant FSH
2.2510 Hormonul luteinizant (LH)
2.2514 Cortizol
2.2521 Testosteron
2.2522 Estradiol
2.2523 Progesteron
2.2525 Prolactină
2.327091 Anti-HAV IgM*2)
2.327092 Ag HBs*1)
2.327093 Anticorpi Anti HCV*1)
2.32710 Testare HIV la gravidă*1)
2.40000 ASLO*1)
2.40010 VDRL*1) sau RPR*1)
2.40013 Confirmare TPHA*4)
2.40203 Antigen Helicobacter Pylori*1)
2.430011 Complement seric C3
2.430012 Complement seric C4
2.43010 IgG seric
2.43011 IgA seric
2.43012 IgM seric
2.43014 IgE seric
2.40053 Proteina C reactivă*1)
2.43040 Factor reumatoid*1)
2.43044 ATPO
2.43135 PSA*1)
2.43136 free PSA*6)
               Microbiologie
               Exudat faringian
2.3025 Examen bacteriologic exudat faringian – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană*1)
2.50102 Examen fungic exudat faringian – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică*1)
               Examen urină
2.3100 Urocultură*1) – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană
               Examene materii fecale
2.3062 Coprocultură*1) – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană
2.501201 Examen micologic materii fecale – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică*1)
2.5100 Examen coproparazitologic*1)
2.2701 Depistare hemoragii oculte*1)
               Examene din secreţii vaginale                            
2.3074 Examene din secreţii vaginale – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană*1)
2.50114 Examene din secreţii vaginale – Examen  microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică*1)
               Examene din secreţii uretrale
2.3080 Examene din secreţii uretrale – microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană*1)
2.50115 Examene din secreţii uretrale – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică*1)
               Examene din secreţii otice
2.3050 Examen bacteriologic din secreţii otice – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană*1)
2.50119 Examen fungic din secreţii otice – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică*1)
               Examene din secreţii nazale
2.3022 Examen bacteriologic din secreţii nazale – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană*1)
2.50103 Examen fungic din secreţii nazale – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică*1)
               Examene din secreţii conjunctivale
2.3040 Examen bacteriologic din secreţii conjunctivale – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană*1)
2.50110 Examen fungic din secreţii conjunctivale – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură  şi identificare fungică*1)
               Examene din colecţie purulentă
2.5032 Examen bacteriologic din colecţie purulentă – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană*1)
2.501202  88. Examen fungic din colecţie purulentă – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică*1)
               Testarea sensibilităţii la substanţe antimicrobiene şi antifungice
2.313 Antibiogramă*5)
2.502 Antifungigramă*5)
Examinări histopatologice, citologice şi imunohistochimice
2.90211 Examen histopatologic procedura completă HE (1 – 3 blocuri)*7)
2.90212 Examen histopatologic procedura completă HE (4 – 6 blocuri)*7)
2.90101 Examen histopatologic procedura completă HE şi coloraţii speciale (1 – 3 blocuri)*7)
2.90102 Examen histopatologic procedura completă HE şi coloraţii speciale (4 – 6 blocuri)*7)
2.9030 Teste imunohistochimice*)
2.9022 Citodiagnostic spută prin incluzii la parafină (1 – 3 blocuri)
2.9160 Examen citologic cervico-vaginal Babeş-Papanicolau*1)
2.9025 Citodiagnostic lichid de puncţie

*1) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate de medicii de familie şi de medicii cu atestat de îngrijiri paliative care au încheiat contract cu casele de asigurări de sănătate pentru furnizare de îngrijiri paliative în ambulatoriul clinic.

*2) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate şi de medicii de familie numai pentru gravide şi contacţii cazurilor diagnosticate de medicii de specialitate.

*3) Se decontează numai dacă este efectuat de medicul de laborator sau de specialişti cu studii superioare nemedicale care au specializare în hematologie în cazul în care hemoleucograma completă prezintă modificări de parametri, fără recomandarea medicului specialist sau de familie, pe răspunderea medicului de laborator.

*4) Se decontează numai în cazul în care VDRL sau RPR este pozitiv, fără recomandarea medicului de familie sau a medicului de specialitate din specialităţile clinice, pe răspunderea medicului de laborator.

*5) Se decontează numai în cazul în care cultura este pozitivă, fără recomandarea medicului de familie sau de specialitate din specialităţile clinice, pe răspunderea medicului de laborator. Se decontează o antibiogramă/antifungigramă, după caz, pentru fiecare din culturile pozitive identificate.

*6) Se recomandă pentru bolnavii cu afecţiuni oncologice, de către medicii de specialitate din specialităţile clinice oncologie şi hematologie şi de către medicii de specialitate urologie pentru diagnosticul diferenţial al cancerului de prostată. Această investigaţie se decontează şi fără recomandarea medicului de specialitate din specialităţile clinice, numai pentru valori determinate ale PSA care depășesc 4 nanograme/ml sau 4 micrograme/litru, prin decizia medicului de laborator.

*7) Tariful cuprinde bloc inclus la parafină, secţionare, colorare hematoxilin-eozină şi diagnostic histopatologic.

*8) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate de medicii de familie, pentru asiguraţii care au evidenţiat pe biletul de trimitere pentru investigaţii paraclinice management de caz pentru HTA, dislipidemie, diabet zaharat tip 2, astm bronşic, boală cronică respiratorie obstructivă (BPOC) şi boală cronică de rinichi, după caz.

*9) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate şi de medicii de familie pentru copiii cu grupa de vârstă 2 – 5 ani inclusiv, în cadrul serviciilor medicale preventive.

Condiţiile/criteriile acordării investigaţiilor paraclinice analize de laborator se stabilesc prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1068/627/2021.

 1. Lista investigaţiilor paraclinice de radiologie imagistică medicală şi medicină nucleară
Nr. crt. Denumire examinare radiologică/imagistică medicală/ medicină nucleară
     I. Radiologie – Imagistică medicală
     A. Investigaţii convenţionale
     1. Investigaţii cu radiaţii ionizante
  Examen radiologic cranian standard*1)
  Examen radiologic cranian în proiecţie sinusuri

anterioare ale feţei*1)

  Examen radiologic părţi schelet în 2 planuri*1)
  Radiografie de membre*1):
     a) Braţ
     b) Cot
     c) Antebraţ
     d) Pumn
     e) Mână
     f) Şold
     g) Coapsă
     h) Genunchi
     i) Gambă
     j) Gleznă
     k) Picior
     l) Calcaneu
  Examen radiologic articulaţii sacroiliace*1)
  Examen radiologic centură scapulară*1)
  Examen radiologic coloană vertebrală/segment*1)
  Examen radiologic torace ansamblu*1)
  Examen radiologic torace osos (sau părţi) în mai multe planuri/Examen radiologic torace şi organe toracice*1)
 Examen radiologic vizualizare generală a abdomenului nativ*1)
 Examen radiologic tract digestiv superior (inclusiv unghiul duodenojejunal) cu substanţă de contrast*1)
  Examen radiologic tract digestiv până la regiunea ileocecală, cu substanţă de contrast*1)
  Examen radiologic colon dublu contrast
  Examen radiologic colon la copil, inclusiv dezinvaginare
  Examen radiologic tract urinar (urografie minutată) cu substanţă de contrast
  Cistografie de reflux cu substanţă de contrast
  Pielografie
  Examen radiologie retrograd de uretră sau vezică urinară cu substanţă de contrast
  Examen radiologic uretră, vezică urinară la copil cu substanţă de contrast
  Examen radiologic uter şi oviduct cu substanţă de contrast
  Radiografie retroalveolară
  Radiografie panoramică
  Mamografie în două planuri*1)

– Obligatoriu în baza unui bilet de trimitere  investigaţia se efectuează pentru ambii sâni, cu excepţia  situaţiilor în care asigurata are mastectomie unilaterală

– Tariful se referă la examinarea pentru un sân

  Sialografia, galactografia sinusuri, fistulografie cu substanţă de contrast
  Osteodensitometrie segmentară (DXA)*1)
     2. Investigaţii neiradiante
  Ecografie generală (abdomen + pelvis)*1)
  Ecografie abdomen*1)
  Ecografie pelvis*1)
  Ecografie transvaginală/transrectală
  Ecografie Doppler de vase (vene)
  Ecografie Doppler de vase (artere)
  Ecografie ganglionară
  Ecografie transfontanelară
  Ecografie de organ/articulaţie/părţi moi*2)
  Ecografie obstetricală anomalii trimestrul II
  Ecografie obstetricală anomalii trimestrul I cu TN
  Senologie imagistică*1)

– Obligatoriu în baza unui bilet de trimitere investigaţia se efectuează pentru ambii sâni, cu excepţia situaţiilor în care asigurata are mastectomie unilaterală

– Tariful se referă la examinarea pentru un sân

  Ecocardiografie
  Ecocardiografie + Doppler
  Ecocardiografie + Doppler color
  Ecocardiografie transesofagiană
       B. Investigaţii de înaltă performanţă                               
  CT craniu nativ
  CT buco-maxilo-facial nativ
  CT regiune gât nativ
  CT regiune toracică nativ
  CT abdomen nativ
  CT pelvis nativ
  CT coloană vertebrală nativ/segment
  CT membre nativ/membru
  CT mastoidă
  CT sinusuri
  CT craniu nativ şi cu substanţă de contrast
  CT hipofiză cu substanţă de contrast
  CT buco-maxilo-facial nativ şi cu substanţă de contrast
  CT regiune gât nativ şi cu substanţă de contrast
  CT regiune toracică nativ şi cu substanţă de contrast
  CT abdomen nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos
  CT pelvis nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos
  CT coloană vertebrală nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos/segment
  CT membre nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos/membru
  CT ureche internă
  Uro CT
  Angiografie CT membre
  Angiografie CT craniu
  Angiografie CT regiune cervicală
  Angiografie CT torace
  Angiografie CT abdomen
  Angiografie CT pelvis
  Angiocoronarografie CT
  RMN craniocerebral nativ
  RMN sinusuri
  RMN torace nativ
  RMN gât nativ
  RMN regiuni coloana vertebrală (cervicală, toracică, lombosacrată) nativ
  RMN abdominal nativ
  RMN pelvin nativ
  RMN extremităţi nativ/segment (genunchi, cot, gleznă etc.)
  RMN umăr nativ
  RMN umăr nativ şi cu substanţă de contrast
  RMN torace nativ şi cu substanţă de contrast
  RMN regiune cervicală nativ şi cu substanţă de contrast
 RMN cranio-cerebral nativ şi cu substanţă de contrast
 RMN regiuni coloana vertebrală (cervicală, toracală,  lombosacrată) nativ şi cu substanţă    de contrast
  RMN abdominal nativ şi cu substanţă de contrast
  RMN pelvin nativ şi cu substanţă de contrast
  RMN extrem, nativ/seg. (genunchi, cot, gleznă etc.) cu substanţă de contrast
  RMN cord nativ
  RMN cord nativ şi cu substanţă de contrast
  RMN hipofiză cu substanţă de contrast
  Uro RMN cu substanţă de contrast
  Angiografia RMN trunchiuri supraaortice
  Angiografia RMN artere renale sau aorta
  Angiografie RMN/segment (craniu, abdomen, pelvis, membre, etc.)
  Angiografia carotidiană cu substanţă de contrast
  RMN abdominal cu substanţă de contrast şi colangio RMN
  Colangio RMN
  RMN sâni nativ
  RMN sâni nativ şi cu substanţă de contrast
     II. Medicină nucleară
 Scintigrafia renală
 Scintigrafia cerebrală (scintigrafie SPECT perfuzie cerebrală – 30/90 min. de la inj.)
 Studiu radioizotopic de perfuzie miocardică la efort (scintigrafie SPECT perfuzie miocardică efort)
 Studiu radioizotopic de perfuzie miocardică în repaus (scintigrafie SPECT perfuzie miocardică repaus)
 Studiu radioizotopic de perfuzie pulmonară/scintigrafie perfuzie pulmonară
 Scintigrafia osoasă localizată
 Scintigrafia osoasă completă
 Scintigrafia hepatobiliară
 Scintigrafia tiroidiană
 Scintigrafia paratiroidiană

*1) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate de medicii de familie.

*2) Ecografie de organ – renală poate fi recomandată de medicii de familie numai pentru boala cronică de rinichi, pentru asiguraţii care au evidenţiat pe biletul de trimitere pentru investigaţii paraclinice management de caz.

NOTA 1: Filmele radiologice şi/sau CD-urile conţinând imaginile achiziţionate, precum şi substanţele folosite sunt incluse în tarife.

NOTA 2:

 1. a) Pentru serviciile prevăzute la poziţiile: 2 – 4, 7, 21, 23, 48, 49, 59, 60, 63, 74, 77, 83, 86, 93 tariful se referă la explorarea unui singur segment anatomic/membru indiferent de numărul de incidenţe recomandate şi efectuate, cu excepţia serviciilor prevăzute la poz. 2, 3, 4, 7, 21 şi 23 pentru care tariful se referă la minim 2 incidenţe. În cazul explorării mai multor segmente/membre, se decontează tariful pentru fiecare dintre acestea;
 2. b) Pentru serviciul prevăzut la poziţia 25 tariful se referă la explorarea unui singur segment; casele de asigurări de sănătate vor deconta maximum 3 segmente/CNP/cod unic de asigurare o dată pe an;
 3. c) În cazul investigaţiilor CT şi RMN efectuate pentru copii cu vârsta cuprinsă între 0 – 8 ani care necesită efectuarea anesteziei generale şi implicit prezenţa unui medic cu specialitatea ATI, tarifele aferente acestora se vor majora cu 20%. Pentru investigaţiile CT şi RMN prevăzute la poziţiile: 48, 49, 59, 60, 63, 74, 77, 83, 86, 93 la care tariful aferent se referă la explorarea unui singur segment anatomic/membru, în cazul examinării simultane a două sau mai multe segmente anatomice/membre, casele de asigurări de sănătate vor deconta majorarea de 20% aplicată numai la tariful pentru un singur segment, indiferent de câte segmente anatomice se examinează simultan.

Condiţiile/criteriile acordării investigaţiilor paraclinice analize de laborator se stabilesc prin prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1068/627/2021.

Pachetul de servicii pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţiei Elveţiene, titulari de card european de asigurări sociale de sănătate, în perioada de valabilitate a cardului, pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/ Confederaţiei Elveţiene, beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza regulamentului ce nr. 883 al parlamentului european şi al consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială și pentru pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii

Asistența medicală primară

1. Pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/ Confederaţiei Elveţiene, titulari de card european de asigurări sociale de sănătate, în perioada de valabilitate a cardului, beneficiază în asistenţa medicală primară de serviciile prevăzute la Capitolul I lit. A punctul 1, subpunctele 1.1 şi 1.2 şi la Capitolul II lit. A, punctul 1.1, subpunctul 1.1.2.

2. Pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/ Confederaţiei Elveţiene, beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului CE nr. 883 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială beneficiază în asistenţa medicală primară de serviciile prevăzute la Capitolul II lit A.

3. Pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, pot beneficia, după caz, de serviciile medicale prevăzute la Capitolul I lit. A punctul 1 subpunctele 1.1 şi 1.2 din prezenta anexă sau de serviciile medicale prevăzute la Capitolul II lit. A din prezenta anexă în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale.

Asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitățile clinice

1. Pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaţiul Economic European/ Confederaţiei Elveţiene, beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004, furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate acordă servicii medicale numai pe baza biletului de trimitere în aceleaşi condiţii ca şi persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România, cu excepţia situaţiei în care pacienţii respectivi beneficiază de servicii medicale programate, acordate cu autorizarea prealabilă a instituţiilor competente din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaţiul Economic European/ Confederaţiei Elveţiene. Pachetul de servicii este cel prevăzut la cap. II lit. B din prezenta anexă.

2. Pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaţiul Economic European/ Confederaţiei Elveţiene, titulari ai cardului european de asigurări sociale de sănătate, în perioada de valabilitate a cardului, furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate nu solicită bilet de trimitere pentru acordarea de servicii medicale în ambulatoriu. Pachetul de servicii este cel prevăzut la Cap. I lit. B punctul 1subpunctele 1.1 şi 1.2 şi la cap. II lit. B punctul 1 subpunctul 1.2 din prezenta anexă.

3. Pentru pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, care au dreptul şi beneficiază de servicii medicale acordate pe teritoriul României, pachetul de servicii este cel prevăzut la cap. II lit. B din prezenta anexă, sau după caz, de serviciile medicale prevăzute la Cap. I lit. B punctul 1 subpunctele 1.1 şi 1.2 din prezenta anexă, în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale. Serviciile medicale prevăzute la Cap. II lit. B din prezenta anexă, se acordă numai pe baza biletului de trimitere în aceleaşi condiţii ca şi persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România.

Asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitatea de reabilitare medicală

1. Pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/ Confederaţiei Elveţiene, titulari de card european de asigurări sociale de sănătate, în perioada de valabilitate a cardului, beneficiază în ambulatoriul de specialitate pentru specialitatea clinică reabilitare medicală, de consultațiile prevăzute la cap. II lit. C punctul 1, subpunctul 1.1 din prezenta anexă, devenite necesare pe timpul şederii temporare în România şi acordate pe baza biletelor de trimitere eliberate de medicii de familie, respectiv de medicii de specialitate.

2. Pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/ Confederaţiei Elveţiene, beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului CE nr. 883 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, beneficiază în ambulatoriul de specialitate pentru specialitatea clinică reabilitare medicală, de serviciile medicale prevăzute la cap. II.lit. C din prezenta anexă. Furnizorii de servicii medicale în asistența medicală ambulatorie de specialitate acordă servicii medicale numai pe baza biletului de trimitere în aceleași condiții ca și persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România, cu excepția situației în care pacienții respectivi beneficiază de servicii medicale programate acordate cu autorizarea prealabilă a instituțiilor competente din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/ Confederaţiei Elveţiene.

3. Pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, beneficiază în ambulatoriul de specialitate pentru specialitatea clinică reabilitare medicală, de serviciile medicale prevăzute la cap. II lit. C din prezenta anexă, în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale.

Asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitatea medicină dentară

1. Pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/ Confederaţiei Elveţiene, titulari de card european de asigurări sociale de sănătate, în perioada de valabilitate a cardului, beneficiază în ambulatoriul de specialitate de medicină dentară, de serviciile medicale de medicină dentară prevăzute la cap. I lit. E din prezenta anexă, devenite necesare pe timpul şederii temporare în România

2. Pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/ Confederaţiei Elveţiene, beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului CE nr. 883 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, beneficiază în ambulatoriul de specialitate de medicină dentară, de serviciile medicale de medicină dentară prevăzute la cap. II lit. D din prezenta anexă

3. Pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, pot beneficia, după caz, de serviciile medicale de medicină dentară prevăzute la cap. II lit. D din prezenta anexă sau de serviciile medicale de medicină dentară prevăzute la cap. I lit. E din prezenta anexă, în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale.

Asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitățile paraclinice

1. Pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/ Confederaţiei Elveţiene, titulari de card european de asigurări sociale de sănătate, în perioada de valabilitate a cardului, beneficiază în ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile paraclinice, de serviciile medicale prevăzute la cap. II lit. E, pe baza biletelor de trimitere pentru investigaţii medicale paraclinice eliberate de medici de familie, respectiv de medici de specialitate din specialităţile clinice pentru situaţiile care se încadrează la Capitolul II lit. A punctul 1.1, subpunctul 1.1.2 respectiv la Capitolul II lit. B pct.1, subpunctul 1.2 din prezenta anexă.

2. Pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/ Confederaţiei Elveţiene, beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului CE nr. 883 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, beneficiază în ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile paraclinice, de serviciile medicale prevăzute la cap. II litera E din prezenta anexă. Furnizorii de servicii medicale în asistența medicală ambulatorie de specialitate acordă servicii medicale numai pe baza biletului de trimitere în aceleași condiții ca și persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România, cu excepția situației în care pacienții respectivi beneficiază de servicii medicale programate acordate cu autorizarea prealabilă a instituțiilor competente din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/ Confederaţiei Elveţiene.

3. Pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, beneficiază în ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile paraclinice, de serviciile medicale prevăzute la cap. II litera E din prezenta anexă, în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale.

Asistența medicală spitalicească

1. Pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/ Confederaţiei Elveţiene, titulari de card european de asigurări sociale de sănătate, în perioada de valabilitate a cardului, beneficiază de serviciile prevăzute la Capitolul I litera C din prezenta anexă. Pentru aceste servicii medicale, furnizorii de servicii medicale spitaliceşti nu solicită bilet de internare.

2. Pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţiei Elveţiene, beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului CE nr. 883 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, beneficiază în asistenţa medicală spitalicească, de serviciile prevăzute la Capitolul II litera F din prezenta anexă. Furnizorii de servicii medicale spitaliceşti acordă serviciile medicale prevăzute la Capitolul II lit. F din prezenta anexă, pe baza biletului de internare în aceleaşi condiţii ca şi persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România, cu excepţia situaţiei în care pacienţii respectivi beneficiază de servicii medicale programate, acordate cu autorizarea prealabilă a insituţiilor competente din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaţiul Economic European/ Confederaţiei Elveţiene.

3. Pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, pot beneficia, după caz, de serviciile medicale prevăzute la Capitolul I litera C din prezenta anexă, sau de serviciile medicale prevăzute la Capitolul II litera F din prezenta anexă, în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale.

Serviciile medicale prevăzute la Cap. II lit. F din prezenta anexă, se acordă pe baza biletului de internare în aceleaşi condiţii ca şi persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România.

Consultații de urgență la domiciliu și activități de transport sanitare neasistat

1. Pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/ Confederaţiei Elveţiene, titulari de card european de asigurări sociale de sănătate, în perioada de valabilitate a cardului beneficiază de serviciile medicale prevăzute la cap. I I lit. G pct. 1 şi pct. 2, subpunctele 2.1 şi 2.2 din prezenta anexă.

2. Pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/ Confederaţiei Elveţiene, beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului CE nr. 883 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, beneficiază de serviciile medicale prevăzute la cap. I I lit. G din prezenta anexă.

3. Pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, pot beneficia după caz, de serviciile medicale prevăzute la cap. II lit. G punctul 1 și punctul 2 subpunctele 2.1 și 2.2 sau cap. I I lit. G din prezenta anexă, în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale.

Îngrijiri medicale la domiciliu și îngrijiri paliative la domiciliu

1. Pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/ Confederaţiei Elveţiene, beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului CE nr. 883 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, beneficiază de pachetul de servicii medicale de bază pentru îngrijiri medicale la domiciliu şi îngrijiri paliative la domiciliu prevăzut la Capitolul II lit. H din prezenta anexă.

2. Pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, beneficiază de pachetul de servicii medicale de bază pentru îngrijiri medicale la domiciliu şi îngrijiri paliative la domiciliu, prevăzut la Capitolul II lit. H din prezenta anexă, în condiţiile stabilite de respectivele documente internaţionale.

Asistența medicală de reabilitare medicală și recuperare în sanatorii și preventorii

1. Pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaţiul Economic European/ Confederaţiei Elveţiene, beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004, furnizorii de servicii medicale de recuperare-reabilitare acordă serviciile medicale prevăzute la Capitolul II litera I din prezenta anexă, numai pe baza biletului de trimitere în aceleaşi condiţii ca şi persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România, cu excepţia situaţiei în care pacienţii respectivi beneficiază de servicii medicale programate, acordate cu autorizarea prealabilă a instituţiilor competente din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaţiul Economic European/ Confederaţiei Elveţiene.

2. Pentru pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, care au dreptul şi beneficiază de servicii medicale acordate pe teritoriul României, se acordă serviciile medicale prevăzute la Capitolul II litera I din prezenta anexă, numai pe baza biletului de trimitere în aceleaşi condiţii ca şi persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România, în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale.

Medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu

1. Pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/ Confederaţiei Elveţiene, titulari de card european de asigurări sociale de sănătate, în perioada de valabilitate a cardului, beneficiază de medicamentele prevăzute la Capitolul II lit. J din prezenta anexă.

2. Pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaţiul Economic European/ Confederaţiei Elveţiene, beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004 se acordă medicamente în aceleaşi condiţii ca şi persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România, respectiv medicamentele prevăzute la Capitolul II litera J din prezenta anexă.

3. Pentru pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, se acordă medicamente în aceleaşi condiţii ca şi persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România, respectiv medicamentele prevăzute la Capitolul II litera J din prezenta anexă, în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale.

Dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau funcționale în ambulatoriu

1. Pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaţiul Economic European/ Confederaţiei Elveţiene, beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004 se acordă dispozitive medicale în aceleaşi condiţii ca şi persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România, respectiv dispozitivele prevăzute la Capitolul II litera K din prezenta anexă.

2. Pentru pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, se acordă dispozitive medicale în aceleaşi condiţii ca şi persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din
România, respectiv dispozitive medicale prevăzute la Capitolul II litera K din prezenta anexă, în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale.

Fișiere atașate

anexa 6.pdf

Servicii medicale care nu sunt decontate din FNUASS