Având în vedere interesul major al CNAS de a asigura accesul pacienților la servicii medicale în cele mai bune condiții în asistența medicală prespitalicească, urmare a situației generate în spațiul public pe tema semnării actelor adiționale de prelungire a contractelor încheiate de casele de asigurări de sănătate în vederea furnizării de servicii medicale, la data de 1 iulie 2024, CNAS face următoarele precizări:

Până la momentul difuzării acestor precizări au fost semnate 99,5% din actele adiționale cu furnizorii de servicii medicale aflați în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate (26.461 față de 26.596 de acte adiționale anterioare datei de 30 iunie 2024).

În conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr 687/2024[1] „pentru semestrul I şi trimestrul III al anului 2024, valorile garantate ale punctelor «per capita» şi pe serviciu medical se menţin la nivelul valorilor valabile în semestrul II al anului 2023”, astfel:

– În asistența medicală primară:

  • Valoarea punctului per capita – 12 lei;
  • Valoarea punctului pe serviciu – 8 lei;

– În asistența medicală ambulatorie:

  • Valoarea punctului pe serviciu – 4,50 lei.

În asistența medicală dentară se menține valoarea orientativă a plafonului de 6.000 lei/lună.

În aceeași hotărâre de guvern se precizează: „contractele de furnizare de servicii medicale, de medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi de dispozitive medicale se încheie până la data de 31 decembrie a anului pentru care a fost încheiat contractul”.

CNAS înțelege dificultățile cu care sunt confruntați furnizorii de servicii medicale. În acest sens a depus și depune permanent eforturi considerabile pentru a menține valorile de punct la nivelul actual. În scopul creșterii valorii punctului pentru furnizorii de servicii medicale în ambulatoriul clinic de specialitate, instituția a întreprins demersuri către autorități, vizând materializarea acestui obiectiv începând cu trimestrul IV al anului 2024.

În vederea informării corecte și transparente a opiniei publice, considerăm că sunt necesare următoarele precizări ale parcursului legislativ:

  1. Pe parcursul lunilor februarie – martie 2024 CNAS a inițiat întâlnirile cu grupurile de lucru ale Colegiului Medicilor din România (medicină de familie, asistență medicală de specialitate clinică în ambulatoriu, asistență medicală spitalicească), cu Colegiul Medicilor Stomatologi din România, cu Colegiul Farmaciştilor din România, cu Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, cu Ordinul Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România, cu Colegiul Fizioterapeuţilor din România, cu reprezentanți ai furnizorilor de dispozitive medicale, cu organizaţiile patronale, sindicale şi profesionale reprezentative din domeniul medical precum și cu asociații de pacienți, astfel încât să existe posibilitatea fiecărui grup de a prezenta problemele cu care se confruntă, precum și de a avea oportunitatea de a găsi soluții aplicabile împreună cu echipa tehnică a CNAS;
  2. Începând cu luna aprilie a.c. a fost demarată activitatea de consultări cu organizațiile patronale, sindicale și profesionale reprezentative din domeniul medical, astfel încât să poată fi pregătită etapa următoare de negociere a modificării și completării Contractului-cadru[2] și Normelor tehnice de aplicare a acestuia[3] (24 – 26 aprilie, 8 – 9 mai a.c.);
  3. În data de 13 mai 2024 au avut loc negocierile cu reprezentanții Colegiului Medicilor din România, având ca obiect proiectul Hotărârii de Guvern de modificare și completare a Contractului-cadru, precum și proiectul de Ordin de modificare și completare a Normelor metodologice de aplicare a acestuia;
  4. În cursul lunilor mai, respectiv iunie, actele normative menționate au fost transmise Ministerului Sănătății în vederea promovării în ședință de guvern, respectiv aprobării;
  5. În luna iunie documentele au fost supuse avizării de către instituțiile abilitate;
  6. La data de 21 iunie 2024 a fost aprobată HG 687/2024;
  7. Normele de aplicare au fost aprobate în data de 27 iunie 2024, cu publicare în 28 iunie 2024.

Biroul de presă

[1] HG nr. 687/2024 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate;

[2] HG nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate;

[3] Ordinul ministrului sănătății și al președintelui CNAS nr. 1857/441/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.