CNAS a calculat valoarea punctelor per capita și pe serviciu în asistența medicală primară și valoarea punctului pe serviciu în asistența medicală ambulatorie de specialitate, ținând cont de sumele alocate pentru fiecare domeniu de asistență medicală prin Legea bugetului de stat pe anul 2024[1].

Astfel, au rezultat următoarele valori:

  • Pentru punctul per capita : 7,7 lei;
  • Pentru punctul pe serviciu medical în asistența medicală primară: 6,2 lei;
  • Pentru punctul pe serviciu medical în asistența medicală ambulatorie de specialitate: 3,3 lei.

Conform Contractului-cadru[2], aceste valori se calculează de CNAS anual, după intrarea în vigoare a Legii bugetului de stat și în limita fondurilor aprobate prin acest act normativ. Valorile rezultate se regăsesc într-un proiect de Ordin al ministrului sănătății și al președintelui CNAS pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru[3], care a fost publicat astăzi în transparență decizională pe pagina de Internet a instituției, www.cnas.ro.

Conform Legii bugetului de stat pe anul 2024, în bugetul FNUASS[4] sunt aprobate pentru acest an fonduri totale de 62,4 miliarde lei, din care pentru materiale și prestări servicii cu caracter medical suma de 44,5 miliarde lei.

Pentru luna ianuarie a anului curent, având în vedere necesitatea asigurării continuității furnizării serviciilor medicale, în ziua de 29 decembrie 2023 (data publicării în Monitorul Oficial a Legii bugetului de stat pe anul 2024) casele de asigurări de sănătate au încheiat, în regim de urgență, acte adiționale cu furnizorii de servicii medicale, menținând valorile de punct aferente semestrului al II-lea al anului 2023.

Având în vedere obligația legală a CNAS de a aplica măsurile de eficientizare a cheltuielilor publice aprobate de Guvern și de a raporta gradul de realizare a acestor măsuri, în prezent sunt în derulare acțiuni de control al serviciilor medicale acordate persoanelor asigurate, pe toate domeniile de asistență medicală.

Biroul de presă

[1] Legea nr. 421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024;

[2] HG 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate;

[3] Ordinul ministrului sănătății și al președintelui CNAS nr. 1857/441/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate;

[4] Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate.