Programul întâlnirilor cu Colegiul Medicilor din România, precum şi cu organizaţiile patronale, sindicale şi profesionale reprezentative din domeniile medicale vizate de proiectele de acte normative, organizate în vederea consultării/negocierii referitoare la

 Proiectul de hotărâre de Guvern pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022, cu modificările şi completările ulterioare;

și

Proiectul de ordin pentru modificarea și completarea prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022, cu modificările şi completările ulterioare;

I .Consultări cu organizaţiile patronale, sindicale şi profesionale reprezentative din domeniile medicale vizate de proiectele de acte normative:

 Data Ora de la care se desfăşoară întâlnirea Segmentul de asistenţă medicală
25 mai ora 1000 – 1100 – Asistenţa medicală primară
ora 1130 – 1230 – Asistența medicală ambulatorie de medicină fizică și de reabilitare
ora 1300 – 1400 – Consultaţii de urgenţă la domiciliu şi activităţi de transport sanitar neasistat

II. Negocieri cu: Colegiul Medicilor din România

Data Ora de la care se desfăşoară întâlnirea Denumirea organizaţiei
26 mai ora 1400 – 1530 Colegiul Medicilor din România
  • Reprogramată la solicitarea Colegiului Medicilor din România în data de de 25. 05. 2022 în intervalul 14:30 – 16:00.

În cadrul întâlnirilor organizate în vederea consultărilor cu organizațiile patronale, sindicale și profesionale reprezentative din domenii medicale ce fac obiectul proiectelor de acte normative precum și în vederea negocierilor cu Colegiul Medicilor din România, se vor discuta strict propunerile ce fac obiectul proiectelor de acte normative publicate pe pagina web a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate în secțiunea “Transparență decizională 2022”, actualizate în data de 02.05.2022.”

Toate anunțurile