Calendarul întâlnirilor cu organizaţiile patronale, sindicale şi profesionale reprezentative din domeniile medicale vizate de proiectele de acte normative, organizate în vederea consultarii/negocierii referitoare la:

  • Proiectul de Hotărâre de Guvern pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022,

și

  • Proiectul de Ordin pentru modificarea și completarea prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022, precum şi prelungirea aplicării prevederilor acestuia

 

  1. Consultări cu organizaţiile patronale, sindicale şi profesionale reprezentative din domeniul medical
 Data Ora de la care se desfăşoară întâlnirea Segmentul de asistenţă medicală
15 februarie 2022 ora 1000 – 1300 – Asistenţa medicală primară
ora 1330 – 1500 – Asistenţa medicală dentară
16 februarie 2022 ora 1000 – 1200 – Asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitatea medicină fizică și de reabilitare
ora 1230 – 1430 – Asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitățile clinice
  1. Negocieri cu Colegiul Medicilor din România, Colegiul Medicilor Stomatologi din România
Data Ora de la care se desfăşoară întâlnirea Denumirea organizaţiei
17 februarie 2022 ora 1000 – 1400 Colegiul Medicilor din România
ora 1430 – 1630 Colegiul Medicilor Stomatologi din România
Toate anunțurile