Servicii medicale pe tipuri de asistență medicală

Pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană/Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, titulari de card european de asigurări sociale de sănătate, în perioada de valabilitate a cardului, pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană/Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în bazaRegulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială şi pentru pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii

1. pachet pacieți UE – asisteneță medicală primară

2. pachet pacienți UE – asistență ambulatorie specialitați clinice

3. pachet pacienți UE – medicină fizică și reabilitare în baze de tratament

4. pachet pacienți UE – medicină dentară

5. pachet pacienți UE – asistență ambulatorie specialități paraclinice

6. pacienti state UE – asistență medicală spitalicească

7. pachet pacienți UE – transport sanitar si consultații de urgenta la domiciliu

8. pachet pacienți UE – îngrijiri medicale la domiciliu

9. pachet pacienți UE – îngrijiri paliative la domiciliu

10. pachet pacienți UE – sanatorii si preventorii

11. pachet pacienti state UE – medicamente in tratamentul ambulatoriu

12. pachet pacienti UE – dispozitive medicale

Servicii medicale care nu sunt decontate din FNUASS